Aktuality

ISO certifikát – Ako na to? Ako získať certifikát kvality?

Základné zameranie organizácie na kvalitu podporuje kultúru, ktorá vyúsťuje do správania, názorov, činnosti a procesov, ktoré pridávajú hodnotu plnením potrieb a očakávaní zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Kvalita produktov a služieb organizácie je určená schopnosťou uspokojovať zákazníkov a zamýšľaným vplyvom na relevantné zainteresované strany. Kvalita produktov a služieb zahŕňa nielen ich zamýšľanú funkciu a výkonnosť, ale aj vnímanú hodnotu a prínos pre zákazníkom.

Medzinárodná norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

  • potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a
  • kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Čo je ISO? Čo je systém kvality? Systém manažérstva kvality?

Systém kvality pozostáva z činnosti, pomocou ktorých organizácia identifikuje svoje ciele, určí procesy a potrebné zdroje na dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Systém manažérstva kvality manažuje vzájomné prepojené procesy, potrebné zdroje na poskytovanie hodnoty a realizáciu výsledkov pre relevantné zainteresované strany.

Vybudovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO zahŕňa všetky procesy vykonávané v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu výsledného produktu a ovplyvňujú spokojnosť zákazníka, ako napríklad samotnú realizáciu výroby alebo poskytovania služby, riadenie procesu vzdelávania pracovníkov, údržby výrobných zariadení, postupov pri nakupovaní materiálov a služieb a mnoho ďalších.

Požiadavky stanovené v norme ISO sú z toho dôvodu všeobecné a budovanie systému manažérstva kvality si vyžaduje dôsledne zvážiť, ako ich v spoločnosti naplniť.

Vybudovaný systém manažérstva kvality musí na jednej strane splniť požiadavky konkrétnej normy ISO, avšak na druhej strane musí zohľadniť spôsob fungovania konkrétnej spoločnosti.

Ak systém nezohľadňuje dostatočne špecifiká spoločnosti a zavedie do nej mnoho nepodstatných zmien, (alebo nebodaj len kúpite tzv.: „vzorovú dokumentáciu ISO“ bez jej dostatočnej úpravy na podmienky Vašej spoločnosti) je veľký predpoklad, že jeho udržiavanie bude sústavne sprevádzané mnohými problémami a to nielen pri jeho údržbe, ale aj pri samotných certifikačných auditoch.

Je si potrebné uvedomiť, že mnohí zákazníci – čím ďalej tým viac – využívajú tzv. „zákaznícke audity“, ktoré majú preveriť skutočný stav implementovaného systému riadenia kvality do spoločnosti svojho subdodávateľa a nesprávne navrhnutý a implementovaný systém riadenia Vás v prípade takéhoto auditu vo finále môže stáť nielen stratu dôvery Vášho odberateľa, ale v horšom prípade aj stratu samotnej zákazky.

Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa noriem ISO?

Proces získania certifikátu systému manažérstva kvality môžeme rozdeliť na dve etapy:

  • V prvej etape je potrebné systém kvality vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 
  • V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO a rozhodne o udelení certifikátu. Táto etapa sa volá certifikačný audit. Certifikačný orgán nikdy podľa platných predpisov nevykonáva poradenstvo. Je to zakázané.

Certifikácia znamená potvrdenie súladu, zhody (obvykle po primeranom preverení) skutočného stavu implementovaného systému so stanovenými požiadavkami konkrétnej ISO normy.

Napríklad pri „certifikáte kvality“ sa jedná o potvrdenie súladu vybudovaného systému manažérstva kvality v organizácii s požiadavkami stanovenými v norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

V poslednej dobe je tento pojem – certifikát ISO resp. certifikovaný systém ISO – najčastejšie používaný práve pre označenie zhody systému manažmentu s vybranou (európskou) normou pre systémy manažmentu, napr. ISO 9001:2015, alebo iné manažérske systémy ako ISO 14001:2015 systémy environmentálneho manažérstva, ISO 45001:2018 systémy manažérstva BOZP, ISO 37001 systémy manažérstva proti korupcii alebo ISO/IEC 27001:2013 systémy informačnej bezpečnosti.

Certifikát je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť (tzv. recertifikácia), pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek konkrétnej normy ISO.

Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch ( v zmysle zmluvy – jedná sa o tzv. certifikačný a 2 dozorné audity) a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Aký je štandardný plán poradenstva pre získanie ISO certifikátu? Štandardná dĺžka zavádzania a certifikácie systému manažérstva podľa ISO normy?

Štandardný plán poradenstva a vzdelávania pri zavádzaní systému manažérstva kvality  podľa normy napr. ISO 9001 vo Vašej spoločnosti môže vyzerať takto

Cena certifikátu ISO? Aká je cena certifikátu ISO 9001? Aká je cena certifikátu kvality?

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od viacerých faktorov. V médiách sa občas objaví reklama na získanie rôznych certifikátov. Určite ste si to už všimli. Po kliknutí na web stránku prídete na to, že všetko vyzerá jednoducho, dokonca má viacero odporúčaní. A potom sa môže stať, že dáte takýto certifikát ISO niekde do súťaže, verejného obstarávania alebo s hrôzou zistíte, že zákazník Vám ho neakceptuje. Prečo?

Aké minimálne postupy musí mať certifikačný orgán na web stránke resp. inak zverejnené voči zákazníkom pokiaľ je seriózny a dodržiava ustanovenia pre certifikačné orgány ISO/IEC 17021-1:2015? Na čo si dať pozor? Viac si môžete prečítať tu.

Pozor na reklamy typu „certifikát ISO za 500 EUR“, „certifikácia ISO online“ alebo certifikát ISO na „všetko“!!! Pozor aj na ponuky od certifikačných orgánov mimo krajín Európskej únie. V prípade takejto ponuky nás v prípade potreby kontaktujte – overíme Vám, či má na túto činnosť oprávnenie a či činnosť Vašej organizácie spadá do pôsobnosti takéhoto certifikačného orgánu.

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Odporúčame aj nasledovný článok: