Aktuality

ISO certifikát – Ako na to? Ako získať certifikát kvality?

Čo je ISO? Čo je systém kvality?

Systém manažérstva kvality, budovaný podľa noriem ISO je súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Systém zahŕňa viac ako len vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu vyhotovovaného diela alebo poskytovanej služby.

Vybudovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO zahŕňa všetky procesy vykonávané v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu výsledného produktu a ovplyvňujú spokojnosť zákazníka, ako napríklad riadenie procesu vzdelávania pracovníkov, údržby výrobných zariadení, postupov pri predzákazkovej príprave, nakupovaní materiálov a služieb a mnoho ďalších.

Požiadavky normy ISO sú z toho dôvodu všeobecné a budovanie systému manažérstva kvality si vyžaduje dôsledne zvážiť, ako ich v spoločnosti naplniť.

Vybudovaný systém manažérstva kvality musí na jednej starne splniť požiadavky normy, avšak na druhej strane musí zohľadniť spôsob fungovania konkrétnej spoločnosti.

Ak systém nezohľadňuje dostatočne špecifiká spoločnosti a zavedie do nej mnoho nepodstatných zmien, je veľký predpoklad, že jeho udržiavanie bude sústavne sprevádzané mnohými problémami.

Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa noriem ISO?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

V prvej etape je potrebné systém kvality vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO a rozhodne o udelení certifikátu.

Cudzie slovo certifikácia znamená potvrdenie súladu, zhody (obvykle po primeranom preverení) skutočného stavu produktu, systému, znalostí a pod. so stanovenými špecifikáciami, obvykle nejakým štandardom, normou. Pri napr. „certifikáte kvality“ sa jedná o potvrdenie súladu vybudovaného systému manažérstva kvality v organizácii s požiadavkami stanovenými v norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

V poslednej dobe je tento pojem najčastejšie používaný práve pre označenie zhody systému manažmentu s vybranou (európskou) normou pre systémy manažmentu, napr. ISO 9001:2015, alebo iné manažérske systémy ako ISO 14001:2015 systémy environmentálneho manažérstva, ISO 45001:2018 systémy manažérstva BOZP, ISO 37001 systémy manažérstva proti korupcii alebo ISO/IEC 27001:2013 systémy informačnej bezpečnosti.

Certifikát je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť (tzv. recertifikácia), pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek konkrétnej normy ISO. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch ( v zmysle zmluvy – jedná sa o tzv. certifikačný a 2 dozorné audity) a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Aký je štandardný plán poradenstva pre získanie ISO certifikátu? Štandardná dĺžka zavádzania a certifikácie systému manažérstva podľa ISO normy?

Štandardný plán poradenstva a vzdelávania pri zavádzaní systému manažérstva kvality  podľa normy napr. ISO 9001 vo Vašej spoločnosti môže vyzerať takto

Popis činnostičasčasčas
Analýza existujúceho stavu riadenia kvality  
Vypracovanie dokumentácie systému manažérstva kvality
Školenie pracovníkov o zavádzanom systéme manažérstva kvality  
Zavádzanie systému manažérstva kvality 
Školenie interných audítorov kvality  
Interné audity kvality  
Príprava spoločnosti na certifikáciu  
Predpokladaný termín certifikácie  

Cena certifikátu ISO? Aká je cena certifikátu ISO 9001? Aká je cena certifikátu kvality?

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od viacerých faktorov. V médiách sa občas objaví reklama na získanie rôznych certifikátov. Určite ste si to už všimli. Po kliknutí na web stránku prídete na to, že všetko vyzerá jednoducho, dokonca má viacero odporúčaní.

A potom sa môže stať, že dáte takýto certifikát ISO niekde do súťaže, verejného obstarávania alebo s hrôzou zistíte, že zákazník Vám ho neakceptuje. Prečo? Aké minimálne postupy musí mať certifikačný orgán na web stránke resp. inak zverejnené voči zákazníkom pokiaľ je seriózny a dodržiava ustanovenia pre certifikačné orgány ISO/IEC 17021-1:2015? Na čo si dať pozor? Viac si môžete prečítať tu.

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.