Aktuality

Ako prebieha poradenstvo a zavádzanie systémov kvality

Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

Prvá etapa – zavádzanie systému kvality

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

V zásade poradenská činnosť môže prebiehať troma spôsobmi:

  • vypracovanie dokumentácie na podmienky Vašej spoločnosti po podrobnej analýze fungovania spoločnosti a následná implementácia systému do praxe
  • priamo na konzultáciách poradenská firma tvorí spolu s Vašim pracovníkom dokumentáciu a zároveň implementuje jednotlivé smernice do praxe
  • poradenská firma poskytne vzorovú dokumentácie a vy si ju upravíte na svoje podmienky a implementujete do života

Každá z týchto možnosti má svoje výhody a nevýhody. Najdôležitejším faktorom zostáva cena, čas, možnosti nasadenia ľudských zdrojov a odpoveď na otázku na čo potrebujem samotnú certifikáciu systému a čo od zavedenia systému manažérstva vlastne očakávam. Jednotlivé metódy si podrobnejšie rozoberieme v nasledujúcej kapitole.

Druhá etapa – certifikácia systému kvality

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO 9001 a rozhodne o udelení certifikátu.

Certifikát kvality podľa ISO noriem (ISO 9001,ISO 14 001, ISO 45 001 atď) je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Poradenstvo – implementácia systému kvality podľa ISO

Úlohou poradenskej firmy je pomôcť vybudovať a zaviesť efektívny systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky noriem. Zavádzanie systému riadenia sa vykonáva v spoločnostiach tromi spôsobmi:

  • vypracovanie dokumentácie na podmienky Vašej spoločnosti po podrobnej analýze fungovania spoločnosti, vyškolením THP pracovníkov, následným zavedením systému do praxe, pripravením previerky systému a pomocou pri ich realizácii, pripravením spoločnosti na certifikačný audit, pomocou pri výbere vhodnej certifikačnú spoločnosť (trvanie 1 až 5 mesiacov)

Tento postup odporúčame pre malé a stredné firmy, jeho výhodou je rýchlosť vybudovania systému, prispôsobenie systému na podmienky Vašej spoločnosti, relatívne malé časové nároky na pracovníkov Vašej spoločnosti.

  • priamo na konzultáciách poradenská firma tvorí spolu s Vašim pracovníkom dokumentáciu po podrobnej analýze fungovania spoločnosti , vyškolením THP pracovníkov, následným zavedením systému do praxe, pripravením previerky systému a pomocou pri ich realizácii, pripravením spoločnosti na certifikačný audit, pomocou pri výbere vhodnej certifikačnú spoločnosť(trvanie 4 až 10 mesiacov)

Tento postup odporúčame pre väčšie firmy a firmy, ktoré môžu vyčleniť pracovníka na zavádzanie systému kvality, jeho výhodou je dôsledne prispôsobená dokumentácia na podmienky Vašej spoločnosti, dôsledné zaučenie pracovníkov o zavedenom systéme kvality

  • poradenská firma poskytne vzorovú dokumentácie, ktorú Vami poverený pracovník spracuje na podmienky Vašej firmy, vyškolíme THP pracovníkov, pomôžeme pri príprave a realizácii previerok systému, pomôžeme vybrať vhodnú certifikačnú spoločnosť (trvanie 1 až 3 mesiace)

Tento postup odporúčame len v prípadoch, keď je firma vo veľkej časovej tiesni.

Na základe analýzy súčasného stavu firmy odporučia pracovníci poradenskej spoločnosti optimálny postup na zavedenie systému kvality do Vašej firmy. Základný – ideálny harmonogram prác má štandardnú formu v zmysle ponukového konania

Popis činnostičasčasčas
Analýza existujúceho stavu riadenia kvality  
Vypracovanie dokumentácie systému manažérstva kvality
Školenie pracovníkov o zavádzanom systéme manažérstva kvality  
Zavádzanie systému manažérstva kvality 
Školenie interných audítorov kvality  
Interné audity kvality  
Príprava spoločnosti na certifikáciu  
Predpokladaný termín certifikácie  

Cena certifikátu ISO? Aká je cena certifikátu ISO 9001? Aká je cena certifikátu kvality?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.