Aktuality

Ako prebieha poradenstvo a zavádzanie systémov kvality

Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

Prvá etapa – zavádzanie systému kvality

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

Čo obsahuje norma ISO 9001:2015 a čo zahŕňa systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 sa môžete dočítať tu:

Druhá etapa – certifikácia systému kvality

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO 9001 a rozhodne o udelení certifikátu.

Certifikát kvality podľa ISO noriem (ISO 9001,ISO 14 001, ISO 45 001 atď) je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Poradenstvo – implementácia systému kvality podľa ISO

Úlohou poradenskej firmy je pomôcť vybudovať a zaviesť efektívny systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky noriem. Zavádzanie systému riadenia sa vykonáva v spoločnostiach tromi spôsobmi:

  • vypracovanie dokumentácie na podmienky Vašej spoločnosti po podrobnej analýze fungovania spoločnosti, vyškolením THP pracovníkov, následným zavedením systému do praxe, pripravením previerky systému a pomocou pri ich realizácii, pripravením spoločnosti na certifikačný audit, pomocou pri výbere vhodnej certifikačnú spoločnosť (trvanie 1 až 5 mesiacov)

Tento postup odporúčame pre malé a stredné firmy, jeho výhodou je rýchlosť vybudovania systému, prispôsobenie systému na podmienky Vašej spoločnosti, relatívne malé časové nároky na pracovníkov Vašej spoločnosti.

  • priamo na konzultáciách poradenská firma tvorí spolu s Vašim pracovníkom dokumentáciu po podrobnej analýze fungovania spoločnosti , vyškolením THP pracovníkov, následným zavedením systému do praxe, pripravením previerky systému a pomocou pri ich realizácii, pripravením spoločnosti na certifikačný audit, pomocou pri výbere vhodnej certifikačnú spoločnosť(trvanie 4 až 10 mesiacov)

Tento postup odporúčame pre väčšie firmy a firmy, ktoré môžu vyčleniť pracovníka na zavádzanie systému kvality, jeho výhodou je dôsledne prispôsobená dokumentácia na podmienky Vašej spoločnosti, dôsledné zaučenie pracovníkov o zavedenom systéme kvality

  • poradenská firma poskytne vzorovú dokumentácie, ktorú Vami poverený pracovník spracuje na podmienky Vašej firmy, vyškolíme THP pracovníkov, pomôžeme pri príprave a realizácii previerok systému, pomôžeme vybrať vhodnú certifikačnú spoločnosť (trvanie 1 až 3 mesiace)

Tento postup odporúčame len v prípadoch, keď je firma vo veľkej časovej tiesni.

Na základe analýzy súčasného stavu firmy odporučia pracovníci poradenskej spoločnosti optimálny postup na zavedenie systému kvality do Vašej firmy. Základný – ideálny harmonogram prác má štandardnú formu v zmysle ponukového konania

Popis činnostičasčasčas
Analýza existujúceho stavu riadenia kvality  
Vypracovanie dokumentácie systému manažérstva kvality
Školenie pracovníkov o zavádzanom systéme manažérstva kvality  
Zavádzanie systému manažérstva kvality 
Školenie interných audítorov kvality  
Interné audity kvality  
Príprava spoločnosti na certifikáciu  
Predpokladaný termín certifikácie