Aktuality

Minimálne požiadavky ISO 45001 z pohľadu platnej legislatívy?

Audítor počas auditu systému BOZP podľa ISO 45001 okrem požiadaviek stanovených v norme ISO 45001 najčastejšie vyžaduje aj nasledovné dokumenty BOZP, ktoré dokazujú efektívne zavedenie systému BOZP do praxe auditovanej organizácie:

 1. Koncepcia politiky BOZP – účelom koncepcie politiky BOZP je stanovenie cieľov a ich postupov k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia
 2. Politika BOZP – prezentuje základné ciele, zámery a stratégiu podniku v oblasti proti úrazovej prevencie, zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia
 3. Metodika na vypracovanie hodnotenia nebezpečenstiev a rizika práce zamestnancov – postup hodnotenia rizík
 4. Analýza rizík – identifikuje ohrozenia na pracovisku prostredníctvom zvolenej metódy, na základe posúdenia sa príjmu bezpečnostné opatrenia
 5. Smernica na poskytovanie a riadenie OOPP – obsahuje zodpovednosti, práva a povinnosti zamestnávateľa / zamestnancov, ktoré sa týkajú OOPP, na základe analýzy rizík sa vypracuje detailná smernica poskytovania OOPP, ktorá zahŕňa špecifikáciu OOPP, ktorý má byť zamestnancovi poskytnutý
 6. Smernica o zákaze fajčenia na pracovisku – oboznámenie zamestnancov so zákazom fajčenia na pracovisku
 7. Poučenie zamestnanca o návodoch na používanie a bezpečnostných zásadách – s ohľadom na používané zariadenia, stroje, pracovné prostriedky a elektrické spotrebiče je každý zamestnanec povinný byť preukázateľné oboznámený s návodom na použitie
 8. Smernica pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP – zásady odbornej prípravy zamestnancov v oblasti BOZP, osnova a dĺžka jednotlivých školení
 9. Zakázané práce a činnosti na pracovisku – vymedzenie zakázaných prác a činnosti na pracovisku, ktoré zamestnanec nesmie vykonávať
 10. Zoznam prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým – určuje zoznam prác a pracovísk zakázaných osobitným skupinám zamestnancov
 11. Smernica na zabezpečenie pitného režimu – účelom tejto smernice je stanovenie rozsahu a podmienok zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov organizácie, zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia
 12. Smernica pre postup vykonávania kontrol požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok – určuje postup zamestnávateľa v prípade vykonania kontrol požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok
 13. Postup pri vzniku pracovného úrazu – opis činností pri vzniku pracovného úrazu na pracovisku – evidencia, registrácia, hlásenie, šetrenie, prijatie a výkon opatrení
 14. Traumatologický plán – zdravotnícke postupy pri rôznych druhoch poranení, rozmiestnenie prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci
 15. Kniha evidencie úrazov – slúži na evidenciu všetkých úrazov na pracovisku
 16. Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci – zástupca spolupracuje so zamestnávateľom a zamestnancami pri plnení úloh BOZP na pracovisku. Je dôležitým sprostredkovateľom medzi zamestnávateľom a zamestnancami v otázkach BOZP
 17. Bezpečnostné pokyny pre prácu na rebríkoch – stanovuje zásady bezpečnej práce na rebríku
 18. Bezpečnostné pokyny pri obsluhe a používaní regálov – stanovuje zásady bezpečnej práce pri používaní regálov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.