Aktuality

iso 14001 strategia ochrany ovzdusia

Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby Stratégie ochrany ovzdušia

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4000 až 5700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami, zatiaľ čo priemer EÚ sú štyri percentá. Ministerstvo životného prostredia v tejto súvislosti pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31. októbra 2023 prostredníctvom formulára.

Ministerstvo životného prostredia pripravuje Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia (SZKO) a aktualizáciu Národného programu znižovania emisií (NAPCP) na základe Metodiky písania strategických dokumentov, v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197 z 26. apríla 2017 k návrhu Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií.

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia (SZKO) a aktualizáciu Národného programu znižovania emisií (NAPCP) s uceleným názvom Stratégia ochrany ovzdušia. Zámerom pre vypracovanie oboch dokumentov je potreba vytvorenia komplexného prístupu riešenia ochrany ovzdušia na Slovensku s cieľom zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia kvality ovzdušia.

Na základe metodiky písania strategických dokumentov bola pripravená Vstupná správa k príprave Stratégie ochrany ovzdušia (pdf, 856 kB).

Vaše návrhy, ktoré by mohli prispieť k tvorbe Stratégie ochrany ovzdušia nám môžete zaslať prostredníctvom nasledujúceho formulára. Termín na zaslanie námetov je 31. október.2023.

Stratégia ochrany ovzdušia

ieľom tejto stratégie je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a dosiahnuť na celom území Slovenskej republiky dobrú kvalitu ovzdušia, t.j. aby boli dodržané limitné hodnoty a cieľové hodnoty pre zdravie ľudí, ekosystémy a vegetáciu, vrátane limitných hodnôt pre častice PM2,5 stanovených pre mestské obyvateľstvo. 
Hlavným výstupom stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia budú programy na zlepšenie kvality ovzdušia, „šité na mieru“ pre konkrétne oblasti riadenia kvality ovzdušia.

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Stratégia“) sa zaraďuje medzi dlhodobé strategické dokumenty s celoštátnym dosahom. Stratégia zahŕňa dva kľúčové dokumenty:

infografika - energiaOpatrenia nestačí len navrhnúť a vymenovať. Treba aj presadzovať ich implementáciu, aj keď sú často v kompetencii iných rezortov alebo samosprávy. Kvôli tomu potrebujeme poznať nákladovú efektívnosť navrhovaného opatrenia (tzn. koľko stojí 1 tona zníženia emisií), aby sme sa mohli sústrediť najprv na realizáciu tých najefektívnejších opatrení. Ministerstvo v tejto veci nadviazalo spoluprácu so Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj, ktorej úlohou bolo poskytnúť technickú podporu. Súčasťou technickej podpory bolo aj vypracovanie ekonomickej analýzy „Slovak Republic Air Protection Strategy – Advisory Services on Air Quality Management (Final Report) – World Bank Team (pdf, 22,09 MB)“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.