Aktuality

certifikat BOZP

Certifikát ISO 45001. Systém manažérstva BOZP ISO 45001:2018

Norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie je medzinárodný štandard pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Occupational Health and Safety Management System – OHSMS).

Tiež umožňuje organizáciám proaktívne zlepšovať ich výkonnosť BOZP. Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami.

Norma ISO 45001 nahradila predchádzajúci štandard OHSAS 18001 a bola vyvinutá Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) s cieľom poskytnúť jednotný medzinárodný rámec pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Norma ISO 45001 je aplikovateľná na organizácie všetkých veľkostí a odvetví.

Aké sú základné požiadavky normy ISO 45001?

Hlavné požiadavky normy ISO 45001 zahŕňajú:

 1. Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Organizácia musí vypracovať politiku, ktorá zahŕňa záväzok k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, stanovenie cieľov a záväzkov na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia.
 2. Plánovanie: Organizácia musí identifikovať riziká a príležitosti spojené s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a vyvinúť plán na ich riadenie. To zahŕňa hodnotenie rizík, stanovenie kontrolných opatrení a krízového manažmentu.
 3. Implementácia a prevádzka: Organizácia musí implementovať plánované opatrenia, zabezpečiť dostatočné zdroje a zručnosti, komunikovať a vzdelávať zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a riadiť dokumentáciu systému riadenia.
 4. Hodnotenie výkonnosti: Organizácia musí monitorovať a meriť výkonnosť systému riadenia, hodnotiť jeho účinnosť a uskutočňovať interné a exter n&e sc; audit, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a súladne.
 5. Preskúmanie manažmentom: Top manažment organizácie by mal pravidelne preskúmať výkonnosť systému BOZP a zabezpečiť jeho neustále zlepšovanie.

ISO 45001 je navrhnutá tak, aby organizáciám pomohla vytvárať bezpečnejšie pracovné prostredie, znižovať riziká pracovných úrazov a chorôb a dosahovať zlepšenie výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Certifikácia podľa tejto normy môže byť dôkazom záväzku organizácie k ochrane zdravia a bezpečnosti jej zamestnancov.

Čo si treba pri implementácii požiadaviek ISO 45001 do organizácie uvedomiť? Čím je norma ISO 45001 pre firmy zaujímavá?

Norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje návod na používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia. Norma je zaujímavá pre firmy najmä tým, že:

 1. je medzinárodná norma: ISO 45001 je medzinárodným štandardom, čo znamená, že je uznávaná a platná vo viacerých krajinách po celom svete. To uľahčuje medzinárodným organizáciám dosiahnutie jednotnej úrovne riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci svojich globálnych operácií.
 2. nahradzuje OHSAS 18001: ISO 45001 nahradila predchádzajúci štandard OHSAS 18001. Toto zjednotenie noriem na medzinárodnej úrovni pomáha organizáciám presne definovať a riadiť svoje procesy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 3. dáva dôraz na prevenciu: ISO 45001 kladie dôraz na prevenciu pracovných úrazov a chorôb. Je navrhnutá tak, aby organizácie aktívne identifikovali a riadili riziká, ktoré môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť ich zamestnancov.
 4. svojou flexibilitou a prispôsobivosťou: Norma ISO 45001 je navrhnutá tak, aby bola flexibilná a prispôsobiteľná rôznym odvetviam a typom organizácií. To umožňuje organizáciám prispôsobiť svoj systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojim konkrétnym potrebám.
 5. integráciou s inými normami: ISO 45001 môže byť ľahko integrovaná s inými normami riadenia, ako je napríklad ISO 9001 pre riadenie kvality alebo ISO 14001 pre riadenie životného prostredia. Táto integrácia pomáha organizáciám dosiahnuť synergické výhody a efektívnejšie riadiť rôzne aspekty svojich činností.
 6. podporou kultúry bezpečnosti: Norma ISO 45001 podporuje vytvorenie kultúry bezpečnosti v organizácii, kde je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci prioritou pre všetkých zamestnancov od top manažmentu po operatívny personál.
 7. zvýšením vlastnej reputácie: Certifikácia podľa ISO 45001 môže pomôcť organizáciám ochraňovať svoju reputáciu tým, že preukážu svoj záväzok k bezpečnosti a ochrane zdravia svojich zamestnancov a zákazníkov.

ISO 45001 je významnou normou, ktorá pomáha organizáciám vytvárať bezpečnejšie a zdravšie pracovné prostredie a zároveň zvyšovať výkonnosť a konkurencieschopnosť. Je to dôležitý nástroj pre organizácie, ktoré chcú zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a minimalizovať riziká spojené s prácou.

Ako získať certifikát BOZP? Ako získať certifikát ISO 45001?

Získanie certifikátu ISO 45001 vyžaduje niekoľko krokov a procesov. Tu je obvyklý postup na získanie tohto certifikátu:

 1. Príprava a plánovanie:
  • Začnite identifikáciou potreby získať certifikát ISO 45001 vo vašej organizácii, prediskutujte svoj postup so svojim technikom BOZP
  • Stanovte zodpovednú osobu alebo tím, ktorý bude zodpovedný za implementáciu a riadenie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS).
  • Vypracujte plán implementácie, ktorý zahŕňa harmonogram a rozpočet, ako aj pridelenie zodpovedností.
 2. Vytvorenie dokumentácie systému manažérstva BOZP:
  • Vytvorte dokumentáciu týkajúcu sa BOZP – využite synergický efekt s existujúcou BOZP dokumentáciou, ktorá zahŕňa politiku BOZP, postupy, príručky a záznamy.
  • Táto dokumentácia by mala zahŕňať opatrenia na identifikáciu rizík a ich riadenie, plánovanie bezpečných pracovných postupov a záznamy o incidentoch.
 3. Implementácia:
  • Zavádzajte vypracovaný BOZP v celej organizácii.
  • Poskytnite odbornú prípravu zamestnancom na témy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Začnite monitorovať a hodnotiť výkonnosť BOZP a prijímať nápravné opatrenia tam, kde je to potrebné.
 4. Interný audit:
  • Vykonajte interný audit BOZP, aby ste preskúmali, či systém funguje podľa očakávania.
  • Vypracujte záznamy o internej kontrole a identifikujte prípadné oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie.
 5. Hodnotenie nezávislým overovateľom:
  • Vyberte si nezávislú certifikačnú spoločnosť, ktorá má akreditáciu na certifikáciu systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001.
  • Certifikačná spoločnosť vykoná externý audit systému BOZP
 6. Certifikácia:
  • Ak po externom audite nedôjde k významným nedostatkom, certifikačná spoločnosť vám udelí certifikát ISO 45001.
  • Tento certifikát bude musieť byť pravidelne obnovovaný a overovaný externe.
 7. Sledovanie a zlepšovanie:
  • Pokračujte vo sledovaní a zlepšovaní svojho systému BOZP
  • Pravidelne vykonávajte interné audity a revidujte svoj systém BOZP na základe zistených poznatkov a výsledkov.

Je dôležité si uvedomiť, že proces získania certifikátu BOZP podľa požiadaviek ISO 45001 je závislý od veľkosti a zložitosti organizácie, a preto sa doba trvania môže líšiť. Je nevyhnutné venovať pozornosť všetkým požiadavkám normy ISO 45001 a pracovať s certifikačnou spoločnosťou, aby ste dosiahli úspešnú certifikáciu.

Certifikát BOZP podľa požiadaviek ISO 45001 môže organizácii pomôcť pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri ochrane jej pracovníkov.

V prípade Vášho záujmu o implementáciu požiadaviek ISO 45001 alebo jeho certifikácie nás prosím kontaktujte priamo na email alebo vyplňte krátky formulár vpravo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.