Aktuality

certifikat ISO 9001

Význam interného auditu v podmienkach zavedeného systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Interný audit je kľúčovým nástrojom pre overenie a hodnotenie efektívnosti a súladu s požiadavkami systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Jeho význam a úloha v rámci organizácie s zavedeným systémom manažérstva kvality sú nesmierne dôležité.

Interný audit slúži ako nástroj na vyhodnotenie toho, ako dobre funguje systém manažérstva kvality v organizácii a ako je implementovaný. Jeho cieľom je identifikovať príležitosti na zlepšenie, objaviť slabé miesta a riziká a overiť súlad s požiadavkami noriem. Samotný interný audit sa zameriava aj na:

 • overenie súladu s normou ISO 9001 – interný audit poskytuje príležitosť na overenie, či organizácia dodržiava požiadavky normy ISO 9001. Auditovanie procesov, dokumentácie a postupov umožňuje identifikovať akékoľvek nezhody a nedostatky, ktoré je potrebné vyriešiť.
 • hodnotenie efektívnosti procesov – interný audit umožňuje hodnotiť efektívnosť procesov v organizácii a identifikovať oblasti, kde je možné dosiahnuť zlepšenia. To pomáha organizácii zvyšovať svoju výkonnosť a dosahovať lepšie výsledky.
 • identifikácia príležitostí na zlepšenie – auditovanie procesov umožňuje identifikovať príležitosti na zlepšenie a inovácie v rámci systému manažérstva kvality. Tieto príležitosti môžu zahŕňať optimalizáciu procesov, zlepšenie komunikácie alebo zavedenie nových postupov.
 • podpora kontinuálneho zlepšovania – interný audit je kľúčovým prvkom kontinuálneho zlepšovania v organizácii. Identifikácia nedostatkov a nezhôd umožňuje organizácii prijať opatrenia na ich odstránenie a zabezpečiť trvalé zlepšenie procesov.

Interný audit je neoddeliteľnou súčasťou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a má kľúčový význam pre úspešné fungovanie organizácie. Poskytuje príležitosť na overenie súladu s normou, hodnotenie efektívnosti procesov a identifikáciu príležitostí na zlepšenie. Jeho pravidelné vykonávanie je kľúčom k dosiahnutiu a udržaniu vysokých štandardov kvality a kontinuálneho zlepšovania v organizácii.

Interný audit ako požiadavka normy ISO 9001 článok 9.2

Interný audit je kritický proces, ktorý organizácia vykonáva ako súčasť svojho systému manažérstva kvality, aby posúdila efektívnosť a súlad s požiadavkami normy ISO 9001. Organizácia podľa požiadavky normy ISO 9001 článok 9.2 musí:

 • plánovať, vytvoriť, implementovať a udržiavať program auditu vrátane frekvencie, metód, zodpovednosti, požiadaviek na plánovanie a podávanie správ, v ktorom musí vziať do úvahy dôležitosť dotknutých procesov, zmeny, ktoré majú vplyv na organizáciu a výsledky predchádzajúcich auditov,
 • definovať kritériá auditu a predmet pre každý audit,
 • vyberať audítorov a vykonávať audity tak, aby sa zabezpečila objektívnosť a nezávislosť procesu auditovania,
 • zabezpečiť, aby sa o výsledkoch auditov podávali správy relevantnému manažmentu,
 • bez zbytočných prieťahov prijať nevyhnutnú nápravu a nápravné opatrenie,
 • uchovávať zdokumentované informácie ako dôkaz implementácie programu auditu a výsledkov auditu.

Podľa článku 9.2 tejto normy sa priebeh interného auditu riadi konkrétnymi požiadavkami, ktoré zahŕňajú nasledovné kroky:

 • plánovanie auditu- pred vykonaním interného auditu sa vypracuje plán auditu. Tento plán musí zahrňovať definíciu cieľov auditu, identifikáciu auditovaných oblastí a procesov, určenie času a zdrojov na vykonanie auditu a pridelenie auditorských tímov.
 • vytvorenie auditných tímov – auditné tímy sa zostavujú z kvalifikovaných a nezávislých interných auditorov, ktorí majú dostatočné znalosti o systéme manažérstva kvality a požiadavkách normy ISO 9001. Každý tím má zodpovednosť za určitú oblasť alebo proces.
 • vykonanie auditu – po vytvorení plánu a tímov sa realizuje samotný audit. Tento proces zahŕňa zhromažďovanie dôkazov, kontrolu dokumentácie, rozhovory so zamestnancami a pozorovanie procesov na mieste. Cieľom je overiť súlad s požiadavkami normy ISO 9001 a identifikovať prípadné nedostatky.
 • zhodnotenie výsledkov- po vykonaní auditu sa vyhodnotia získané výsledky. Auditori analyzujú zhromaždené dôkazy, identifikujú nedostatky a nezhody a hodnotia ich vážnosť a vplyv na systém manažérstva kvality a na splnenie požiadaviek normy.
 • napísanie správy z interného auditu – na základe vyhodnotenia výsledkov sa zostavujú správy z interných auditov. Tieto správy obsahujú zistenia auditu, vrátane identifikovaných nedostatkov, odporúčaní na zlepšenie a prípadné požiadavky na nápravné opatrenia.
 • nasledovné kroky – nápravné opatrenia – po prezentovaní výsledkov interného auditu sa vykonávajú nasledujúce kroky na základe zistení auditu. Môžu to byť nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov, zlepšenie procesov alebo aktualizácia dokumentácie.
 • overenie účinnosti opatrení – po implementácii nápravných opatrení sa vykonáva overenie ich účinnosti prostredníctvom nasledujúcich auditov alebo sledovania výkonnosti procesov.
interný audítor ISO 9001

Organizácia musí vykonávať interné audity v plánovaných intervaloch na poskytnutie informácií, či sa systém manažérstva kvality:

 • zhoduje s vlastnými požiadavkami organizácie na jej systém manažérstva kvality,
 • zhoduje s požiadavkami normy ISO 9001,
 • efektívne implementuje a udržiava.

Interný audit je nástroj na získanie dôležitých informácií, využívaných najmä na:

 • zisťovanie nedostatkov pri uplatňovaní dokumentácie systému v praxi,
 • hodnotenie efektívnosti systému,
 • odhaľovanie oblastí, v ktorých je možné systém zlepšiť.

Celkový cieľ interného auditu podľa normy ISO 9001 je poskytnúť organizácii nástroj na hodnotenie a zlepšenie jej systému manažérstva kvality a zabezpečiť súlad s požiadavkami noriem a očakávaniami zákazníkov. Dôkladné dodržiavanie týchto krokov zabezpečuje, že interné auditované procesy sú účinné a prispievajú k trvalému zlepšovaniu organizácie.