Aktuality

ISO 45 001 požiadavky 5.4 Konzultácia a spoluúčasť pracovníkov

Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať na všetkých aplikovateľných úrovniach a funkciách proces vývoja, plánovania, implementácie, hodnotenia výkonnosti a činnosti zlepšovania systému manažérstva BOZP pre konzultáciu a spoluúčasť pracovníkov...

ISO 45001 a BOZP Trendy: Budúcnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: trendy a dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V novej správe sa nachádzajú stručné informácie o zisteniach prognostického projektu agentúry EU-OSHA venovanému organizačným a technologickým zmenám, ktorým čelí odvetvie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Pozornosť...