Aktuality

narodna cena za kvalitu 2024

Prihláste sa do 22. ročníka súťaže „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť“

Záväznú prihlášku do súťaže je potrebné doručiť do 28. marca 2024. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality organizuje súťaž Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

V Slovenskej republike má súťaž dlhoročnú tradíciu a je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy, ako aj podnikateľskej sféry do uplatňovania takých metód manažérstva, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácie a následné zvyšovanie kvality života občanov. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. 

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Uchádzač po zaslaní záväznej prihlášky do súťaže je zaradený do jednotlivých kategórii podľa počtu zamestnancov a zamerania jeho činnosti. 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Kategória – Kvalita 
Kategória – Spoločenská zodpovednosť

V rámci kategórie Kvalita je súťaž založená na princípoch výnimočnosti modelu CAF a na zásadách manažérstva kvality definovaných v STN EN ISO 9000 a STN EN ISO 9001. Princípy aj zásady reflektujú výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti). Správne využívanie týchto princípov, resp. zásad manažérstva organizácie vedie organizáciu k vynikajúcim finančným aj nefinančným výsledkom.

V rámci kategórie Spoločenská zodpovednosť je súťaž NCSRKSZ metodicky založená na modeli spoločenskej zodpovednosti – modeli ZET, ktorý bol vytvorený vyhlasovateľom súťaže ako špecifický nástroj hodnotenia úrovne spoločenskej zodpovednosti v organizáciách súkromného a verejného sektora. Model ZET vychádza zo sústavy ukazovateľov – Sustainability Reporting Guidlines vytvorených organizáciou Global Reporting Initiative a je v súlade s metodikou samohodnotenia podľa modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Je určený pre interné aj externé hodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti.     

Kategórie majú nasledovné podkategórie:

A – Veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

A1 – organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov
A2 – organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov

B – Malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

B1 – organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov
B2 – organizácie poskytujúce služby do 50 zamestnancov

C – Organizácie verejného sektora (bez rozdielu veľkosti)

STUPNE OCENENIA

Stupne ocenenia podľa zásad manažérstva kvality

obrázok stupne ocenenia podľa zásad manažérstva kvality

Stupne ocenenia podľa princípov výnimočnosti

obrázok stupne ocenenia podľa princípov výnimočnosti

Stupne ocenenia podľa modelu ZET

obrázok stupne ocenenia podľa modelu ZET

Súťaž sa riadi štatútom ako hlavným programovým dokumentom, ktorý formuluje vzťahy medzi prihlásenými organizáciami a zúčastnenými stranami tejto súťaže.

Štatút súťaže NCSRKSZ 2024 (PDF, 586,2 kB)

Záväzná prihláška do súťaže NCSRKSZ 2024 (DOCX, 37,2 kB)

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (PDF, 400,4 kB) 

Harmonogram súťaže NCSRKSZ 2024 (PDF, 311,9 kB) 

Účastnícky poplatok súťaže NCSRKSZ 2024 (PDF, 496,7 kB)

Bližšie informácie o priebehu súťaže a o možnostiach zapojenia sa získate na tel. čísle 02/20 907 253 alebo kvalita@normoff.gov.sk.