Aktuality

ISO 14001 – požiadavky. Certifikát ISO 14001 – certifikát environmentu

Medzinárodná norma ISO 14001: 2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania.

Norma ISO 14001:2015 je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.

Norma ISO 14001:2015 pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany.

V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú: zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie environmentálnych cieľov.

Norma ISO 14001:2015 je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

Požiadavky a princípy certifikácie podľa ISO 14001 (EMS – enviromentálny manažérsky systém)

Medzinárodne uznávaná norma ISO 14001 zahŕňa hlavné prvky účinného systému environmentálneho manažérstva, ktorý môže byť použitý ako pre služby, tak pre výrobný sektor. Norma popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne vplyvy spojené s fungovaním organizácií. Norma požaduje, aby spoločnosť definovala environmentálne ciele a vytvorila systém manažmentu nevyhnutný na ich dosiahnutie.

Systém environmentálneho manažérstva môžeme v celku považovať za systém riadenia organizácie, ktorý je účelovo zameraný na tvorbu a ochranu životného prostredia. Jeho účinnosť sa hodnotí posudzovaním zhody s akceptovaným predpisom.

Rastúci záujem verejnosti, tlaky zákazníkov, obchodných partnerov a vedomie zhoršujúceho  sa  stavu  životného   prostredia,   vedú   v   posledných   rokoch   podniky na zavádzanie systémov environmentálneho riadenia. Prostredníctvom ich podnik začleňuje starostlivosť o ŽP do svojej podnikateľskej stratégie, plánovania i bežnej prevádzky. EMS predstavuje aktívny prístup podniku na monitorovanie, riadenie a na postupné znižovanie vplyvu svojich činností na ŽP.

Prispieva tak k neustálemu zlepšovaniu „environmentálneho správania“ podniku. V tomto prípade ide o také správanie, ktoré by dokázalo uspokojiť potreby súčasnej i budúcich generácií, čím napĺňa myšlienku trvalo udržateľného rozvoja. Pre firmy je zavádzanie EMS nielen prestížnou záležitosťou. Zavedením EMS možno dosiahnuť ekonomických prínosov. Uvedený systém vedie k znižovaniu prevádzkových nákladov (napr. na suroviny alebo energie), ďalej na zlepšenie  vnútropodnikovej   komunikácie,   umožňuje   lepšie   vymedzenie   právomocí  a zodpovednosti, zlepšuje vzťahy s obchodnými partnermi i štátnou správou, získava podniku konkurenčnú výhodu, a pod.

Zavedenie EMS vo firmách je úplne dobrovoľné a záleží iba na nich, či k jeho implementácii podnik pristúpi, alebo nie. Väčšina spoločností si už dnes plne uvedomuje, že nestačí len konkurencieschopnosť na strane technologickej či ekonomickej. Často krát rozhodujúcim faktorom k úspešnému prieniku na tvrdo konkurenčné trhy bývajú IMS.

Certifikát ISO 14001:2015 – certifikát environmentu

Certifikát zaručuje, že systém environmentálneho manažmentu je zavedený, dokumentovaný, používaný a udržiavaný v súlade s požiadavkami normy ISO 14001. Tým, že je certifikát vydaný akreditovanou treťou stranou – certifikačným orgánom – subjekt aktívne minimalizuje environmentálne vplyvy činností, produktov a služieb.

Systém environmentálneho manažérstva EMS je podľa normy ISO 14001 zložkou komplexného systému manažérstva, ktorá obsahuje štruktúru, plánovacie činnosti, zodpovednosti, zvyklosti, postupy, procesy a prostriedky na prípravu, realizáciu, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky. EMS je teda zložkou systému podnikového manažérstva, cieľovo orientovanou na realizáciu zámerov v oblasti starostlivosti o ŽP.

Model systému EMS je založený na implementácii a plnení požiadaviek normy 14001, ktoré sú definované v jednotlivých zložkách procesu budovania a udržiavania systému EMS

 • Environmentálna politika.
 • Plánovanie
 • Implementácia a prevádzkovanie,
 • Kontrolovanie.
 • Preskúmanie manažmentom.

Základným prvkom tohto systému je sústavne  zdokonaľovať vzťah organizácie     k životnému prostrediu, minimalizovať environmentálne záťaže a zlepšovanie environmentálneho profilu organizácie.

Prínosy certifikácie podľa ISO 14001

 • zabezpečenie a vylepšenie starostlivosti o životné prostredie
 • dosiahnutie zamýšľaných výstupov environmentálneho manažmentu
 • uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti
 • riadenie environmentálnej zodpovednosti systematickým spôsobom
 • odhalenie, popísanie rizík a ich znižovanie
 • zlepšenie profilu / imidž firmy a zlepšenie životného prostredia
 • motivácia zamestnancov
 • včasné rozpoznanie problémov so životným prostredím
 • viac záruk za plnenie právnych a iných požiadaviek
 • predchádzanie možným problémom, sankciám a nákladom pri odstraňovaní prípadných škôd spôsobených na životnom prostredí
 • konkurenčné výhody
 • nástroj riadenia pre vhodné využívanie zdrojov

Certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14 001

Proces certifikácie má tieto základné fázy:

 • spracovanie dokumentácie
 • zavedenie EMS do praxe
 • certifikácia akreditovaným certifikačným orgánom
 • posúdenie a evidencia žiadosti klienta k certifikácii
 • uzavretie zmluvy o vykonaní certifikačného auditu (certifikačný audit prebieha v dvoch stupňoch)
 • ustanovenia tímu audítorov
 • spracovanie plánu auditu
 • overovaní údajov v etapách:

a) preskúmanie dokumentácie klienta

b) preverenie skutočností na mieste

 • vypracovanie správy o výsledku certifikačného auditu
 • posúdenie správy z auditu certifikačným orgánom
 • vydanie certifikátu
 • dozorný audit

Počas trojročnej platnosti certifikátu prebieha 1x ročne dozorný audit v prvom a druhom roku. V súvislosti s výsledkom dozoru je vydané rozhodnutie o potvrdenie platnosti certifikátu do ďalšieho dozoru popr. rozhodnutie o pozastavení platnosti certifikátu. V prípade zásadných odchýlok od požiadaviek noriem je možné prikročiť ku krajnému opatrenia a certifikát odňať.

Recertifikačný audit ISO 14001

Pre zaistenie kontinuálne platnosti certifikácie by na základe rozhodnutia držiteľa certifikátu mal v treťom roku, pred ukončením platnosti certifikátu, prebehnúť recertifikačný audit.

Ponuka na poradenstvo ISO 14001 alebo certifikáciu ISO14001? Ako získať certifikát environmentu?

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.