Aktuality

Certifikát environmentu – certifikát ISO 14001

Čo keď dostanem otázku: Máte certifikát environmentu? Čo sa myslí pod pojmom Certifikát environmentu?

Vo väčšine prípadov sa jedná o otázku týkajúce sa riadenia systému manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania a samotnú certifikáciu tohto systému, to znamená certifikáciu systému manažérstva environmentu podľa požiadaviek normy ISO 14001: 2015.

Norma ISO 14001:2015 je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.

V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú: zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie environmentálnych cieľov.

Norma ISO 14001:2015 je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

Certifikát zaručuje, že systém environmentálneho manažmentu je zavedený, dokumentovaný, používaný a udržiavaný v súlade s požiadavkami normy ISO 14001. Tým, že je certifikát vydaný akreditovanou treťou stranou – certifikačným orgánom – subjekt aktívne minimalizuje environmentálne vplyvy činností, produktov a služieb.

Ako získať „certifikát environmentu“ podľa požiadaviek ISO 14001?

Certifikácia je veľmi podobná ako pri získavaní certifikátu ISO 9001. Po vybratí certifikačného orgánu a vyplnení žiadosti o certifikáciu začne samotný proces.

ISO 14001:2015 je často vyžadovaná zákazníkmi alebo investormi. Výstupom implementácie normy a následnej certifikácie systému manažérstva environmentu je aj ľudovo „certifikát environmentu„. Implementáciou požiadaviek normy ISO 14001:2015 sazlepšuje najmä environmentálne správanie sa certifikovaného subjektu.

Vrcholový manažment musí zabezpečiť súlad s právnymi požiadavkami, trvalé zlepšovanie systému, priestor pre pracovníkov na konzultácie a spoluúčasť svojich zamestnancov na zlepšovaní environmentálneho správania sa organizácie.

Aká je cena certifikátu environmentu podľa ISO 14001?

Cena certifikácie podľa normy ISO 14001:2015 sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO 14001:2015 a jeho následnú certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém manažérstva environmentu podľa ISO 14001:2015 pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu systému manažérstva environmentu“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.