Aktuality

metrológia ISO 9001

SVETOVÝ DEŇ METROLÓGIE 2024

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia kvality života a ochrana životného prostredia. 

Témou pre Svetový deň metrológie 2024 je „Dnes meriame pre udržateľný zajtrajšok“, ktorá bola zvolená na pripomenutie oblastí merania, ktoré sú kľúčové pre podporu udržateľného globálneho hospodárstva a životného prostredia. Ide napríklad o meranie spotreby energie v priemysle, budovách a doprave, riadenie zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve, identifikáciu zdrojov znečistenia a stanovenie cieľov na ochranu životného prostredia. S tým súvisia aj presné merania emisií vozidiel a spotreby paliva, ktoré sú životne dôležité pre súlad s predpismi a navrhovanie možností udržateľnej dopravy. V neposlednom rade ide aj o hodnotenie a riadenie výrobných procesov a tokov odpadu, ktoré je uľahčené presnými meraniami, a tieto tak prispievajú k zlepšeniu starostlivosti o životné prostredie.

Národné metrologické inštitúcie na celom svete kontinuálne zvyšujú úroveň merania ako vedy rozvíjaním a overovaním nových meracích techník na akejkoľvek úrovni, ktorá je k tomu potrebná. S cieľom zabezpečenia spoľahlivosti výsledkov meraní na svetovej úrovni sa jednotlivé národné metrologické inštitúcie zúčastňujú na porovnávacích meraniach koordinovaných Medzinárodným úradom pre váhy a miery (BIPM). BIPM tiež zabezpečuje stretnutia pre štáty, ktoré združuje a na týchto stretnutiach ich oslovuje s novými výzvami v oblasti metrológie. Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vytvára medzinárodné odporúčania, ktorých cieľom je zosúladenie a harmonizácia požiadaviek v mnohých oblastiach vo svete.

Svetový deň metrológie je dňom uznania a ocenenia príspevkov ľudí pracujúcich v medzivládnych a národných organizáciách v prospech všetkých ľudí počas celého roka.

Ďalšie informácie vrátane príhovoru riaditeľa, plagát a zoznam akcií dostupných na stránke: www.worldmetrologyday.org