Aktuality

emas

EMAS – ako na to? Ako získať EMAS certifikát či environmentálne overenie?

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľná schéma Európskej únie určená pre podniky a iné organizácie, ktoré sa angažujú v oblasti hodnotenia, riadenia a zlepšovania svojho environmentálneho správania.

Organizácie, ktoré čoraz častejšie čelia rastúcim očakávaniam spotrebiteľov a trhov, majú prospech zo znižovania environmentálneho vplyvu svojich činnosti. Excelentné výsledky v oblasti ochrany životného prostredia sa rýchlo stávajú obchodnou výhodou, aj keď sa kedysi na ňu pozeralo ako na externé náklady Problémy v oblasti životného prostredia sú čoraz zložitejšie a početnejšie a vyžadujú nový typ riadenia.

EMAS ponúka systematický prístup

EMAS III, posledná revízia nariadenia o EMAS, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11. januára 2010, prináša niekoľko nových prvkov, ktoré zlepšujú použiteľnosť a dôveryhodnosť systému a podporujú jeho zviditeľňovanie a dosah. EMAS je najdôveryhodnejším a najrozsiahlejším systémom environmentálneho manažérstva (EMS) na trhu, ktorým sa dopĺňajú niektoré prvky najprísnejších požiadaviek medzinárodnej normy pre systémy environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 (ďalej len: ISO 14001).

Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše:

 • prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania;
 • dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov;
 • silnom zapojení zamestnancov;
 • hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami;
 • poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie;
 • registrácii prostredníctvom príslušného orgánu, na základe úspešného overenia akreditovaným/licencovaným environmentálnym overovateľom.

Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.

Aké kroky musí organizácia vykonať aby sa mohla zapojiť do systému EMAS?

 1. Vykonať environmentálne preskúmanie –  organizácia musí vykonať úvodné environmentálne preskúmanie pri zohľadnení všetkých environmentálnych aspektov činností organizácie, výrobkov a služieb, metód ich posudzovania, právneho a regulačného rámca organizácie a existujúcich techník environmentálneho manažérstva a postupov.
 2. Prijať environmentálnu politiku – registrácia v EMAS si vyžaduje, aby organizácie prijali environmentálnu politiku a aby sa zaviazali k dodržiavaniu všetkých príslušných environmentálnych  právnych predpisov a dosahovaniu trvalého zlepšovania svojho environmentálneho správania.
 3. Zaviesť EMS – environmentálny manažérsky systém (podľa požiadaviek ISO 14001) –  na základe výsledkov environmentálneho  preskúmania a politiky (cieľov) je potrebné zaviesť EMS. EMS je zameraný na dosahovanie cieľov environmentálnej politiky organizácie stanovenej vedením organizácie. Systém manažérstva vyžaduje, aby sa stanovili povinnosti, ciele, prostriedky, prevádzkové postupy, požiadavky na vzdelávanie, monitorovanie a komunikačné systémy.
 4. Vykonať vnútorný environmentálny audit – po zavedení EMS by sa mal vykonať environmentálny audit. V rámci auditu sa hodnotí najmä, či je zavedený systém manažérstva a či je v súlade s politikou a programom organizácie. V rámci auditu sa tiež kontroluje, či organizácia je v súlade s príslušnými environmentálnymi regulačnými požiadavkami.
 5. Pripraviť environmentálne vyhlásenie – organizácia musí poskytnúť verejné vyhlásenie týkajúce sa jej environmentálneho správania. V environmentálnom vyhlásení sa uvádzajú dosiahnuté výsledky v porovnaní s cieľmi v environmentálnej oblasti a budúce kroky, ktoré sa vykonajú v záujme neustáleho zlepšovania environmentálneho správania.
 6. Požiadať o nezávislé overenie vykonané overovateľom EMAS – overovateľ EMAS akreditovaný akreditačným orgánom EMAS členského štátu musí preskúmať a overiť environmentálne preskúmanie, EMS, postup auditov a environmentálne vyhlásenie.
 7. Zaregistrovať sa v príslušnom orgáne členských štátov – overené vyhlásenie sa pošle príslušnému orgánu EMAS na registráciu a sprístupní sa verejnosti.
 8. Využívať overené environmentálne vyhlásenia – environmentálne vyhlásenie možno použiť na predloženie informácií, o výsledkoch v oblasti predaja, o hodnotení dodávateľského reťazca a verejného obstarávania. Organizácia môže použiť informácie z overených vyhlásení na marketing svojich činností s logom EMAS, hodnotenie dodávateľov na základe požiadaviek EMAS a uprednostniť dodávateľov registrovaných v EMAS.

V čom je výnimočnosť schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS?

 • prísnejších požiadavkách na meranie a hodnotenie environmentálneho správania oproti zámerom a cieľom a neustálom zlepšovaní environmentálneho správania, súlade s environmentálnymi právnymi predpismi zabezpečeným štátnym dozorom,
 • vysokej angažovanosti zamestnancov, environmentálnych kľúčových ukazovateľoch umožňujúcich porovnávanie v rámci organizácií a medzi nimi.
 • poskytovaní informácií širokej verejnosti prostredníctvom overeného environmentálneho vyhlásenia a registrácii verejným orgánom po overení akreditovaným environmentálnym overovateľom alebo overovateľom s licenciou.

EMAS je určený na pomoc organizáciám pri zlepšovaní ich environmentálneho správania a súčasnom posilňovaní ich konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom účinnejšieho využívania zdrojov.

Registrácia v EMAS umožňuje, aby organizácie mohli zainteresovaným stranám, ako napr. zákazníci, kompetentné orgány a občania, preukázať, že vyhodnocujú, riadia a obmedzujú environmentálny dopad svojich činnosti.

Kto sa môže zapojiť do schémy EMAS?

Schému pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS je možné používať vo všetkých sektoroch a je otvorený pre všetky typy organizácií vo verejnom a súkromnom sektore, ktoré sa usilujú o zlepšenie svojich výsledkov v oblasti životného prostredia. Zavedením EMAS III sa umožňuje, aby členské štáty mohli povoliť registráciu v EMAS organizáciám z krajín mimo EÚ (EMAS Global).

Jednoduchá metodika EMAS nenáročná na finančné a ľudské zdroje alebo interné know-how umožňuje zavedenie tejto schémy dokonca aj v malých a stredných podnikoch (MSP). Revidované cykly auditov pomáhajú pri zlepšovaní použiteľnosti tejto schémy pre MSP. Umožnením jednej združenej registrácie sa znižuje administratívna a finančná záťaž organizácií s viacerými pracoviskami.

Aká je cena za EMAS? Aká je cena „certifikátu EMAS“? Aká je cena environmentálneho overovania? Cena EMAS?

Cena environmentálneho overovania podľa noriem Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III. sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania EMASu. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje environmentálne overovanie podľa schémy EMAS takpovediac „zajtra“.

Cenová ponuka na vybudovanie EMASu a jeho následne overenie musí odrážať všetky tieto faktory.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému podľa Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) resp. na „certifikáciu EMAS“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu EMAS, alebo nám napíšte na náš mail ponuky@isocertifikát.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.