Aktuality

emas certifikát

EMAS: Príprava na zápis do registra EMAS a žiadosť o  zápis do registra EMAS

Žiadosti o zápis do registra EMAS podané organizáciami v členskom štáte sa podávajú príslušnému orgánu v tomto členskom štáte, konkrétne na Slovensku Slovenskej agentúre životného prostredia.

Organizácia – žiadateľ do registra EMAS, ktorá má miesta v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch alebo v tretích krajinách, môže podať žiadosť o jednu združenú registráciu všetkých alebo niektorých týchto miest.

Príslušné orgány stanovujú postupy týkajúce sa zápisu organizácií do registra EMAS. Pravidlá stanovujú najmä v súvislosti so:

 • zohľadňovaním pripomienok zainteresovaných strán vrátane akreditačných a licenčných orgánov a príslušných orgánov presadzovania práva a zastupiteľských orgánov organizácií, pokiaľ ide o organizácie, ktoré žiadajú o zápis do registra alebo ktoré sú už v registri zapísané;
 • zamietnutím zápisu do registra, vymazaním organizácií z registra alebo pozastavením platnosti registrácie organizácií a
 • podávaním odvolaní a sťažností proti ich rozhodnutiam.

Príslušné orgány vytvárajú a udržiavajú register organizácií zaregistrovaných v ich členských štátoch vrátane informácií, ako možno získať ich environmentálne vyhlásenie alebo aktualizované environmentálne vyhlásenie, a v prípade zmien tento register aktualizujú každý mesiac.

Príprava na zápis do registra EMAS

 1. Organizácie, ktoré sa chcú do registra zapísať prvý raz:
 • uskutočnia environmentálne preskúmanie všetkých environmentálnych aspektov organizácie v súlade s požiadavkami stanovenými v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A  RADY (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009  o  dobrovoľnej účasti organizácií v  schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.  761/2001 a  rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a  2006/193/ES v prílohe I a v bode A.3.1 prílohy II;
 • vzhľadom na výsledky environmentálneho preskúmania vypracujú a zavedú systém environmentálneho manažérstva, ktorý bude pokrývať všetky požiadavky uvedené v prílohe II Nariadenia, a kde to bude možné, zohľadnia najlepšie postupy v oblasti environmentálneho manažérstva v príslušnom sektore uvedené v článku 46 ods. 1 písm. a) Nariadenia;
 • vykonávajú interný audit v súlade s požiadavkami uvedenými v bode A.5.5 prílohy II a v prílohe III;
 • pripravia environmentálne vyhlásenie podľa prílohy IV. Ak sú pre príslušný sektor k dispozícii referenčné dokumenty týkajúce sa jednotlivých sektorov, ako sú uvedené v článku 46, v posúdení environmentálneho správania organizácie sa zohľadní príslušný dokument.

2. Organizácie, ktorých certifikovaný systém environmentálneho manažérstva bol uznaný v súlade s článkom 45 ods. 4 Nariadenia, nie sú povinné vykonať tie časti, ktoré boli uznané za rovnocenné s týmto nariadením.

3. Organizácie poskytnú materiálne alebo písomné dôkazy, z ktorých vyplýva, že organizácia dodržiava všetky uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia. Organizácie môžu požadovať informácie od príslušného orgánu alebo orgánov presadzovania práva v súlade s článkom 3 Nariadenia 2 alebo od environmentálneho overovateľa.

4. Organizácie so sídlom mimo Spoločenstva takisto uvedené právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na podobné organizácie v členskom štáte, v ktorom plánujú podať svoju žiadosť. Ak sú pre príslušný sektor k dispozícii referenčné dokumenty týkajúce sa jednotlivých sektorov podľa článku 46, pri posúdení environmentálneho správania organizácie sa uvedie odkaz na príslušný dokument.

5 . Úvodné environmentálne preskúmanie, systém environmentálneho manažérstva, postup v oblasti auditu a jeho vykonávanie overuje akreditovaný environmentálny overovateľ alebo environmentálny overovateľ s licenciou, ktorý zároveň validuje environmentálne vyhlásenie.

Žiadosť o zápis do registra EMAS

O zápis do registra môže požiadať každá organizácia spĺňajúca požiadavky stanovené v v rámci prípravy na zápis do registra EMAS (stanovenými v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A  RADY (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009  o  dobrovoľnej účasti organizácií v  schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.  761/2001 a  rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a  2006/193/ES v kapitole II článok 4).

Žiadosť o zápis do registra sa podáva príslušnému orgánu – Slovenskej agentúre životného prostredia po absolvovaní úspešného environmentálneho overovania a obsahuje:

 • validované environmentálne vyhlásenie v elektronickej alebo tlačenej podobe;
 • vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 podpísané environmentálnym overovateľom, ktorý validoval environmentálne vyhlásenie;
 • vyplnený formulár, v ktorom sa uvádzajú aspoň základné informácie podľa prílohy VI Nariadenia;
 • v prípade potreby potvrdenie o úhrade príslušných poplatkov.

Žiadosť sa vyplní v (niektorom) úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa organizácia uchádza o zápis do registra

Formulár Informačných požiadaviek na registráciu EMAS do národného registra EMAS:

Stiahnuť dokument: Informačné požiadavky na registráciu
Návod na vyplnenie dokumentu : IPNR – Návod 

Poplatky za zápis do registra EMAS ( poplatok nie je za environmentálne overovanie, ktoré musíte absolvovať pred samotnou žiadosťou o zápis do registra EMAS u nezávislého environmentálneho overovateľa!!!, tento poplatok je len za zápis do registra EMAS) stanovené SAŽP v EUR

Výška poplatku
Veľkosť organizácie Prvá registrácia Predĺženie registrácie Zrušenie pozastavenia platnosti registrácie
mikropodnik331116
malý podnik662233
stredný podnik330110165
ostatné organizácie1000333500

Od poplatkov sú oslobodené malé organizácie miestnych orgánov a verejných orgánov podľa článku 2, odseku 28, písmena b) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

V prípade združenej registrácie môže príslušný orgán znížiť poplatky o jednu tretinu výšky poplatku.

Krok za krokom k zavedeniu schémy EMAS

emas certifikat

Aby bola organizácia oprávnená vstúpiť do schémy EMAS, musí urobiť nasledovné kroky:

1. Kontaktuje príslušný orgán

Príslušný orgán Vám pomôže s technickou podporou pri registrácii.

2. Vykonajte úvodné environmentálne preskúmanie

Vykonajte úvodné environmentálne preskúmanie, berúc do úvahy Vašu organizáciu a jej súvislosti, identifikujte činnosti, ktoré majú významný priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie. Toto počiatočné hodnotenie v budúcnosti nastavuje referenčnú hodnotu na meranie úspechu pri znižovaní negatívnych dopadov na životné prostredie.

3. Zapojte vrcholový manažment

Predstavitelia vrcholového manažmentu budú definovať, v súlade so stratégiou vašej organizácie, environmentálnu politiku a environmentálny program ako prvý krok k zavedeniu vášho systému environmentálneho manažérstva (EMS).

4. Zaveďte EMS

Vytvorte Váš systém environmentálneho manažérstva prostredníctvom prispôsobenia sa štruktúre a procesom tak, aby korešpondovali s Vašou environmentálnou politikou a cieľmi.

5. Skontrolujte efektívnosť Vášho EMS

Sledujte vhodné ukazovatele, vrátane hlavných ukazovateľov EMAS a vykonajte interný environmentálny audit.

6. Zabezpečte sústavné zlepšovanie

Vrcholový manažment preskúma EMS s cieľom zabezpečiť jeho schopnosť splniť ciele stanovené v environmentálnej politike a programe a bude rozhodovať o ďalších krokoch sústavného zlepšovania.

7. Pripravte environmentálne vyhlásenie

Pripravte environmentálne vyhlásenie, ktorým môžete efektívne komunikovať svoje environmentálne správanie všetkým zainteresovaným stranám.

8. Overte Váš EMAS

Vyberte si nezávislého akreditovaného environmentálneho overovateľa – nechajte si overiť EMS a validovať environmentálne vyhlásenie. Proces overovania je prispôsobený malým a stredným podnikom (prostredníctvom početnosti externého overovania) a združeným registráciám (audity založené na metóde vzorkovania).

9. Registrujte sa cez príslušný orgán do národného registra EMAS

Príslušný orgán po preskúmaní validovaného environmentálneho vyhlásenia zaregistruje Vašu organizáciu a environmentálne vyhlásenie bude verejne prístupné.

V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku na implementáciu EMAS alebo je overovanie akreditovaným environmentálnym overovateľom nás prosím kontaktujte.