Aktuality

ISO 45 001 požiadavky 5.4 Konzultácia a spoluúčasť pracovníkov

Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať na všetkých aplikovateľných úrovniach a funkciách proces vývoja, plánovania, implementácie, hodnotenia výkonnosti a činnosti zlepšovania systému manažérstva BOZP pre konzultáciu a spoluúčasť pracovníkov a ak existujú aj zástupcov pracovníkov.

Organizácia musí

 1. poskytnúť mechanizmy, čas, prípravu a nevyhnutné zdroje na konzultácie a spoluúčasť
 2. poskytnúť včasný prístup k jasným, zrozumiteľným a relevantným informáciám o systéme manažérstva BOZP
 3. určiť a odstrániť prekážky alebo bariéry spoluúčasti a minimalizovať tie, ktoré sa nemôžu odstrániť
 4. zdôrazniť konzultácie radových pracovníkov na:
 5. určovanie potrieb očakávaní zainteresovaných strán
 6. vypracovaní politiky BOZP
 7. prideľovanie organizačných rolí, zodpovednosti a právomocí, ak treba
 8. určovanie spôsobu, ako splniť právne požiadavky a ďalšie požiadavky
 9. vypracúvaní cieľov BOZP a plánovaní ich dosiahnutia
 10. určovaní aplikovateľnosti riadiacich činností pre externé obstarávanie, obstarávanie a zmluvných partnerov
 11. určovaní, čo sa potrebuje monitorovať, merať a hodnotiť
 12. plánovaní, tvorbe, implementovaní a udržiavaní programu auditov
 13. zaisťovaní trvalého zlepšovania
 • zdôrazňovať spoluúčasť radových pracovníkov na:
 • určovaní mechanizmov pre konzultáciu a spoluúčasť
 • identifikácii nebezpečenstiev a posudzovaní rizík a príležitostí
 • určovaní opatrení na elimináciu nebezpečenstiev a elimináciu rizík BOZP
 • určovaní požiadaviek na kompetentnosť potrieb prípravy, prípravu a jej hodnotenie
 • určovaní, ktoré potreby sa budú komunikovať a ako sa to bude vykonávať
 • určovaní riadenia meraní a ich efektívnu implementáciu a používanie
 • vyšetrovanie incidentov a nezhôd a určovaní nápravných opatrení

Vysvetlenie požiadavky

V rámci organizácie systému riadenia BOZP zohráva rozhodujúcu úlohu pracovník. Pre zaistenie jeho účasti na vývoji, plánovania, hodnotení výkonnosti a opatrení k zlepšovaniu systému riadenia BOZP mu organizácia poskytuje čas, školenia a zdroje nevyhnutné na plnenie tejto účasti. Takisto sa organizácia musí zamerať aj na odstraňovanie prekážok brániacim naplneniu účasti (napríklad jazyková bariéra)

Čo dobrá prax odporúča a čo mu sa radšej vyhnúť?

Spolupráca a spoluúčasť zamestnancov stojí a padá na základe aktívneho prístupu nižšieho manažmentu. Dôležitá je aj ochota riešiť vzniknuté nedostatky s proaktivitou vrcholového manažmentu vytvárať a uvoľnovať zodpovedajúce zdroje.

Denná prax neodporúča iba formálne poňatie spoluúčasti a spolupráce vedie k nerešpektovaniu potrieb a požiadaviek všetkých zúčastnených strán, nedelegovaniu odpovedajúcich právomoci a zodpovedností. Ak je výrazný rozdiel medzi plánovanou spoluprácou a skutočnosťou, môže to viesť k strate loajality zamestnancov, k pasívnemu výkonu nižšieho manažmentu a skepticizmu voči celkovej úrovne BOZP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.