Aktuality

ISO9001 – požiadavky

Systém kvality podľa noriem ISO radu 9000

Stále rastúce požiadavky od zákazníkov na kvalitu produktov a služieb nútia stavebné organizácie a ich dodávateľov neustále hľadať cesty pre zvyšovanie efektívnosti svojej činnosti. Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zdokonaľovanie kvality je zavedenie a aplikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO radu 9000 a konkrétne podľa normy STN EN ISO 9001: 2016 „Systém manažérstva kvality. Požiadavky“.

Systém manažérstva kvality budovaný podľa normy ISO 9001 je významným preventívnym nástrojom pre:

  • získanie a uspokojenie požiadaviek zákazníkov,
  • elimináciu, resp. minimalizáciu nedostatkov súvisiacich s procesom projektovania, prípravy a realizácie stavieb, a tým aj zníženie finančných strát z titulu nedostatočnej kvality,
  • efektívne využívanie informačných technológií a softvérového inžinierstva, s cieľom urýchlenia procesov a celkového zníženia námahy zamestnancov firmy,
  • celkové zefektívnenie prípravy a realizácie
  • zvýšenie firemnej kultúry a vytvorenie vhodných pracovných podmienok.

Norma ISO 9001:2015

Slovenská verzia tejto európskej normy EN ISO 9001: 2015 bola vydaná vo februári 2016 a má označenie STN EN ISO 9001.

Je to ekvivalent originálnej normy preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri jej využívaní je možné používať aj označenie STN EN ISO 9001: 2016.
Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line po registrácii na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Viac o požiadavkách normy sa môžete dočítať tu:

Neexistuje nijaká požiadavka v tejto medziná­rodnej norme, aby sa jej štruktúra a terminológia implementovala do už zdokumentovaných informácií systému manažérstva kvality organizácie. Nová štruktúra kapitol má skôr v úmysle poskytnúť lo­gickú prezentáciu požiadaviek než priamo ponúkať model doku­mentovania politík, cieľov a procesov organizá­cie, ktoré sú často pre jej používate­ľov relevantnejšie, ak sa vzťahujú aj na prevádzku procesov v organizácii a aj na udržiavanie informácií na ďalšie účely.

Neexistuje nijaká požiadavka nahradiť ter­míny používané v organizácii za termíny použité v tejto medzinárodnej norme. Organizácia si môže vybrať, či použije zaužívané termíny, ktoré sú vhodné pre jej prevádzky, napr. „záznamy, dokumentácia, protokoly“, miesto jedného termínu „zdokumentované informácie“. Ďalej si môže vybrať, či nahradí zavedený termín „dodáva­teľ“, „partner“ alebo „predajca“, jedným novým termínom „externý poskytovateľ“.

Uplatňuje sa v nej naďalej procesný prístup manažérstva a zabezpečenia kvality

Kapitoly normy STN EN ISO 9001: 2016

Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
    4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Politika
    5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
    6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
    6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie

8  Prevádzka
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
    8.2  Požiadavky na produkty a služby
    8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
    8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
    8.5  Výroba a poskytovanie služby
    8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
    8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
    9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
     10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.

STN EN ISO 9001:2016 a jej prístup

STN EN ISO 9001:2016 určuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia:

• potrebuje predviesť svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľných požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek,
• chce zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému, vrátane procesov trvalého zlepšovania systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka a použiteľných požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek.

Procesný prístup použitý v rámci SMK zdôrazňuje dôležitosť pochopenia a splnenia požiadaviek, potreby chápať procesy v zmysle pridanej hodnoty, získavania poznatkov o výkonnosti a efektívnosti procesov a trvalého zlepšovania procesov na základe objektívnych meraní. Na všetky procesy sa dá aplikovať Demingov model PDCA (Plan – Do – Check – Act ), ktoré znamenajú:

• plánuj – určiť ciele a procesy nevyhnutné na dodanie výsledkov v súlade s požiadavkami zákazníka a politikou organizácie,
• urob (aplikuj) – zaviesť procesy,
• overuj – monitorovanie a meranie procesov a produktov, ich porovnávanie s politikou, cieľmi a požiadavkami na produkt (výsledky by mali byť oznámené),
• konaj – realizácia činnosti pre trvalé zlepšovanie výkonnosti procesov.

V oblasti riadenia dokumentov platí zásada, že ak je v norme vyjadrená požiadavka pre zdokumentovaný postup, znamená to, že sa tento postup vypracoval, zdokumentoval, zaviedol a udržiava sa. Jednotlivý dokument môže určovať požiadavky pre jeden alebo viac postupov. Požiadavka na dokumentovaný postup môže pokrývať viac ako jeden dokument.

Rozsah dokumentácie SMK v organizácii závisí od rozsahu aktivít, zložitosti a interakcie procesov s tým súvisiacich a kompetentnosti, resp. kvalifikačnej úrovni pracovníkov z jednotlivých úsekov. V organizácii sa môže vyskytovať tlačená a elektronická forma dokumentácie. Nová norma je zameraná na stanovenie schopnosti splnenia právnych a regulačných požiadaviek súvisiacich s produktom. Väčší dôraz kladie na kvalitu vedenia a uchovávania záznamov (napr. plány interných auditov, správy z interných auditov) v súlade s dokumentovaným postupom „Riadenie záznamov“.

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001

Každý z vyššie uvedených procesov SMK hrá významnú úlohu pri zabezpečovaní kvality produkcie a uspokojovaní stále náročnejších požiadaviek zákazníkov. Proces budovanie SMK sa dnes dá veľmi skrátiť. Pri jeho aplikácii narážame na problémy nedostatku času z pohľadu organizácie. Veľakrát nie je čas ani si niečo prečítať, a nie ešte to tvoriť. Organizácie žijú vo veľkom strese a v starostiach ako prežiť.

Viac informácii o priebehu získania certifikátu sa môžete dočítať tu

V čase hospodárskej krízy záujem o zavádzanie SMK upadá, ale sme presvedčení, že manažmenty organizácií si uvedomia, že SMK nemá len marketingový efekt, ale je preventívnym nástrojom k zefektívneniu práce všetkých zamestnancov a na elimináciu chýb, ktoré vedú k významným finančným stratám. Vybudovanie a implementácia SMK, v zmysle STN EN ISO 9001:2016, môže len pomôcť v snahe získať dôveru svojich zákazníkov a mať potešenie z dobre vykonanej práce.