Aktuality

Certifikát kvality ISO 9001

ISO je názov pre medzinárodnú organizáciu pre normy sídliacu vo Švajčiarsku. Noriem ISO je veľké množstvo, pokiaľ podnik zverejňuje, že je držiteľom certifikátu kvality, tak sa väčšinou jedná o certifikát systému manažérstva kvality vydaného po splnený požiadaviek stanovených v norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

Znamená to, že systém riadenia podniku je usporiadaný tak, že spĺňa požiadavky normy ISO 9001 a existuje vysoká záruka opakovateľnosti jednotlivých procesov a tým aj stálosti kvality jeho výrobkov a služieb.

Norma ISO 9001:2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a

b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Čo znamená certifikácia ISO? Ako môžem získať certifikát kvality (certifikát systému manažérstva kvality)?

Cudzie slovo certifikácia znamená potvrdenie súladu, zhody (obvykle po primeranom preverení) skutočného stavu produktu, systému, znalostí a pod. so stanovenými špecifikáciami, obvykle nejakým štandardom, normou. Pri certifikáte kvality sa jedná o potvrdenie súladu vybudovaného systému manažérstva kvality v organizácii s požiadavkami stanovenými v norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

V poslednej dobe je tento pojem najčastejšie používaný práve pre označenie zhody systému manažmentu s vybranou (európskou) normou pre systémy manažmentu, napr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949 .

V domácej odbornej literatúre a v praxi sa môžeme stretnúť s pojmom integrovaný systém riadenia, integrovaný systém manažérstva (ISM) alebo integrovaný manažérsky systém. V anglofónnej odbornej literatúre  sa všeobecne používa termín Integrated Management System (IMS). Všetky tieto pojmy môžeme považovať za synonymá, ktoré vyjadrujú rovnakú podstatu.

V dnešnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí je efektívne zjednodušenie prevádzky nevyhnutné na udržanie nízkych režijných nákladov. Medzi kľúčové zásady správy štíhleho prostredia patrí odstránenie nadbytočnosti a konsolidácia systémov. Zavedenie integrovaného systému riadenia pre toto poskytuje rámec.

Integrovaný systém riadenia je jediný systém určený na riadenie viacerých operácií organizácie v súlade s viacerými štandardmi, ako sú normy pre kvalitu, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia a bezpečnosti. Viac o integrovaných systémov manažérstva kvality sa môžete dočítať tu (klikni).

Systémy manažérstva kvality sú založené na procesnom princípe a na PDCA cykle neustáleho zlepšovania. Sú aj iné piliere systémov manažérstva kvality. Viac o nich si môžete prečítať tu (klikni).

Pred vlastnou certifikáciou (certifikačným auditom), ktorý posúdi stupeň dosiahnutia zhody s vybranou normou (normami), si organizácia, ktorá sa usiluje o certifikát systému manažérstva kvality ľudovo certifikát kvality, sama alebo s podporou poradenskej firmy vybuduje systém riadenia – manažérstva vlastných procesov, tj popíše firemné procesy – činnosti v zodpovedajúcej dokumentácii pričom vychádza z princípu definície procesnej orientácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015.

Po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu a prípadnom odstránení zistených nezhôd dostane organizácia od certifikačného orgánu certifikát systému manažérstva kvality často nazývaný skratkovo certifikát kvality. Jeho platnosť je obvykle trojročná. Počas 3 rokov certifikačný orgán pravidelne vykonávajú raz ročne dohľad (dozorné audity) nad dodržiavaním požiadaviek vybranej normy ISO.

Pokiaľ si chcete prečítať detailný postup certifikácie a čo Vás čaká v prípade, že sa rozhodnete postúpiť certifikáciu svojho systému budovaného podľa niektorej z ISO normy resp. integrovaného systému riadenia prečítajte si tento článok (klikni sem).

Aké sú prínosy získania certifikátu kvality?

„Dobre“ vybudovaný a certifikovaný systém manažmentu (systém manažérstva kvality) prináša v prípade, že je skutočne funkčný, prínosy minimálne v troch oblastiach:

  • firma je schopná predložiť zákazníkom prípadne iným zainteresovaným stranám formálny doklad (certifikát kvality) o tom, že má zavedený systém – absencia tohto certifikátu (certifikátu kvality) môže v niektorých prípadoch znamenať doslova „diskrimináciu“ pri výbere firmy ako dodávateľa – to znamená možné vylúčenie z dodávateľského vzťahu pokiaľ má potenciálny zákazník exaktnú požiadavku vo svojom výberovom konaní na „držbu“ certifikátu kvality,
  • vo firme je zavedený určitý poriadok (riadenie procesov), poriadok, s jasným stanovením zodpovedností pre všetky činnosti a všetky osoby vo firme. Tento systém vytvára podmienky na zlepšovanie všetkých výkonov a efektívnosti samotnej organizácie a jej procesov,
  • je zaistené lepšie a neustále uspokojovanie požiadaviek zákazníkov a zvýšenie konkurencieschopnosti tým, že priebeh konkrétnej zákazky od marketingových aktivít cez vznik zmluvy, zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy až po prípadné servisné výkony je realizovaný zvládnutými, efektívnymi vopred popísanými procesmi, ktoré sa na pravidelnej báze vyhodnocujú s cieľom ich neustáleho zlepšovania.

Aká je cena certifikátu kvality podľa ISO 9001?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém (napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.