Aktuality

Certifikát kvality ISO 9001

ISO je názov pre medzinárodnú organizáciu pre normy sídliacu vo Švajčiarsku. Noriem ISO je veľké množstvo, pokiaľ podnik zverejňuje, že je držiteľom certifikátu kvality, tak sa väčšinou jedná o certifikát systému manažérstva kvality vydaného po splnený požiadaviek stanovených v norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

Znamená to, že systém riadenia podniku je usporiadaný tak, že spĺňa požiadavky normy ISO 9001 a existuje vysoká záruka opakovateľnosti jednotlivých procesov a tým aj stálosti kvality jeho výrobkov a služieb.

Čo znamená certifikácia ISO 9001? Ako môžem získať certifikát kvality (certifikát systému manažérstva kvality)?

Cudzie slovo certifikácia znamená potvrdenie súladu, zhody (obvykle po primeranom preverení) skutočného stavu produktu, systému, znalostí a pod. so stanovenými špecifikáciami, obvykle nejakým štandardom, normou. Pri certifikáte kvality sa jedná o potvrdenie súladu vybudovaného systému manažérstva kvality v organizácii s požiadavkami stanovenými v norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

V poslednej dobe je tento pojem najčastejšie používaný práve pre označenie zhody systému manažmentu s vybranou (európskou) normou pre systémy manažmentu, napr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949 .

Pred vlastnou certifikáciou (certifikačným auditom), ktorý posúdi stupeň dosiahnutia zhody s vybranou normou (normami), si organizácia, ktorá sa usiluje o certifikát systému manažérstva kvality ľudovo certifikát kvality, sama alebo s podporou poradenskej firmy vybuduje systém riadenia – manažérstva vlastných procesov, tj popíše firemné procesy – činnosti v zodpovedajúcej dokumentácii pričom vychádza z princípu definície procesnej orientácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015.

Po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu a prípadnom odstránení zistených nezhôd dostane organizácia od certifikačného orgánu certifikát systému manažérstva kvality často nazývaný skratkovo certifikát kvality. Jeho platnosť je obvykle trojročná.

Postup certifikacie ISO

Aké sú prínosy získania certifikátu kvality podľa ISO 9001?

„Dobre“ vybudovaný a certifikovaný systém manažmentu (systém manažérstva kvality) prináša v prípade, že je skutočne funkčný, prínosy minimálne v troch oblastiach:

  • firma je schopná predložiť zákazníkom prípadne iným zainteresovaným stranám formálny doklad (certifikát kvality) o tom, že má zavedený systém – absencia tohto certifikátu (certifikátu kvality) môže v niektorých prípadoch znamenať doslova „diskrimináciu“ pri výbere firmy ako dodávateľa – to znamená možné vylúčenie z dodávateľského vzťahu pokiaľ má potenciálny zákazník exaktnú požiadavku vo svojom výberovom konaní na „držbu“ certifikátu kvality,
  • vo firme je zavedený určitý poriadok (riadenie procesov), poriadok, s jasným stanovením zodpovedností pre všetky činnosti a všetky osoby vo firme. Tento systém vytvára podmienky na zlepšovanie všetkých výkonov a efektívnosti samotnej organizácie a jej procesov,
  • je zaistené lepšie a neustále uspokojovanie požiadaviek zákazníkov a zvýšenie konkurencieschopnosti tým, že priebeh konkrétnej zákazky od marketingových aktivít cez vznik zmluvy, zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy až po prípadné servisné výkony je realizovaný zvládnutými, efektívnymi vopred popísanými procesmi, ktoré sa na pravidelnej báze vyhodnocujú s cieľom ich neustáleho zlepšovania.

Aká je cena certifikátu kvality podľa ISO 9001?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém (napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.