Aktuality

den vody emas

Svetový deň vody – zapojte sa do čistenia vodných stavieb a brehov vodných tokov

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je Voda pre mier. Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete. Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili rezortné organizácie ministerstva pre verejnosť viacero podujatí.

Slovensko má bohaté zásoby vody. Kampaň Organizácie Spojených národov (OSN) v rámci Svetového dňa vody upozorňuje, že voda môže byť zdrojom, ale aj riešením konfliktov, ktorým ľudstvo čelí. Kľúčom k riešeniam je spolupráca v oblasti spravodlivého a udržateľného využívania vody prostredníctvom medzinárodných dohovorov.

Svetový deň vody má tiež pripomenúť význam dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody. Slovensko patrí vďaka zdrojom kvalitných podzemných vôd k štátom, v ktorých podzemná voda predstavuje najvhodnejší zdroj pitnej vody.

Slovensko má v budovaní vodárenskej infraštruktúry obrovský investičný dlh, viac ako 1,5 mld eur. Súčasné vedenie envirorezortu podporuje stabilný prístup k vode. V tejto súvislosti zintenzívňuje pomoc samosprávam v oblasti vodárenských projektov prostredníctvom európskych fondov, ale aj Environmentálneho fondu, ktorý do konca marca zverejní harmonogram pripravovaných špecifikácií a výziev.

V rámci Programu Slovensko je alokovaných takmer 600 mil. eur celkovo na opatrenia zamerané na podporu udržateľného vodného hospodárstva. Z toho na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a obnovu infraštruktúry je vyčlenených cca 146 mil. eur. Prislúchajúce národné spolufinancovanie predstavuje ďalších cca 26 mil. eur.

Stupňujúce sa prejavy klimatickej zmeny, ako sú bleskové povodne a  sucho, trápia čoraz častejšie aj jednotlivé regióny Slovenska. Nepriaznivé dôsledky sucha sa prejavujú predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, ale tiež v mestskom sídelnom prostredí. Ministerstvo preto presadzuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú na správne hospodárenie s vodou, zmierňujú sucho a zvyšujú vodozádržnú funkciu krajiny. Dôležitým dokumentom je Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, na ktorej aktualizácii ministerstvo momentálne pracuje.

Pri príležitosti Svetového dňa vody organizujú rezortné organizácie ministerstva viaceré podujatia:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.:
Bezplatnú analýzu vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov v pojazdných laboratóriách zabezpečujú jednotlivé odštepné závody SVP v čase od 08.00 – 13.00 hod:

 • Povodie Dunaja, odštepný závod – Martinská 49, 821 05 Bratislava
  Povodie dolného Váhu, odštepný závod – Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Pieštany
 • Povodie Hrona, odštepný závod – Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica
 • Povodie Hornádu, odštepný závod – Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice.

Vzorku treba priniesť v  plastovej fľaši, ktorá bude pred odberom poriadne prepláchnutá
Do čistenia vodných stavieb a brehov vodných tokov (stretnutie o 8.00 hod.) sa záujemcovia môžu zapojiť na rôznych lokalitách:

 • Bratislava – čistenie Malého Dunaja – Ráztočná 2, Vrakuňa (oproti kaviarni)
 • Moravský Svätý Ján – čistenie brehov rieky Morava – prechod Moravský Svätý Ján – Hohenau
 • Dolné Kočkovce – čistenie brehov od naplaveného odpadu – hať Dolné Kočkovce
 • Nitra – čistenie brehov rieky Nitra v intraviláne mesta – Univerzitný most (Wilsonovo nábrežie)
 • Nové Zámky – čistenie brehov rieky Nitra v intraviláne mesta Nové Zámky (horná časť ) – Jazero dôchodcov – pravá strana rieky
 • Piešťany – čistenie brehov rieky Dubová v lokalite Piešťany lodenica – Lodenica – most cez potok Dubová
 • VS Kráľová – čistenie brehov pravá strana – rekreačné zariadenie Kaskády
 • Rimavská Sobota – čistenie Rimavy v intraviláne mesta – SVP, š. p., Cukrovarská 6,
 • Trebišov – čistenie tokov Drienovca a Trnávky v spolupráci so SSOŠ DSA Trebišov – most pri Trnávke na Sádovskej ulici
 • Michalovce – čistenie Prímestskej pláže na Zemplínskej Šírave – Prímestská pláž, Zemplínska Šírava
 • Vranov nad Topľou
  – čistenie Vranovských potokov I. a II., Vranovských poldrov – bývalý hotel Rozkvet

– čistenie toku Čičava – Základná škola Lúčna na sídlisku Juh
– čistenie toku Čakov v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou – most na toku Čičava na ulici Mierová

 • Svidník – čistenie toku Ladomírka v intraviláne mesta – potraviny Makos
 • Bardejov – čistenie Strelnického potoka a toku Topľa v intraviláne mesta – obchodné stredisko na sídlisku Družba
 • VS Domaša – čistenie priehrady a pobrežného pozemku aj zamestnancami SVP – rekreačná oblasť Nová Kelča

SVP š.p. pozýva širokú verejnosť 22. marca od 8.00 do 16.00 hod na Deň otvorených dverí:

 • vo Vodohospodárskom múzeu v Komárne (Alžbetin ostrov Komárno)
 • na parnej čerpacej stanici Žitavská Tôň (medzi obcami Patince a Virt)
 • na čerpacej stanici Čergov (pri Kassaiho škole jazdeckej lukostreľby v Kolárove)

Štátna ochrana prírody SR:
CHKO Východné Karpaty:
22. marca: Prezentácia vodných tokov Laboreckej vrchoviny, premietanie filmu Živá rieka, ZŠ Humenné, Medzilaborce a Svidník, pre žiakov a širokú verejnosť

Správa CHKO Cerová vrchovina
26. marca: Deň vody – čistiaca akcia pre verejnosť v Slizskom
Správa CHKO Poľana:
Exkurzia pre žiakov a verejnosť k VN Môťová, s odborným výkladom zameraným na tému voda a jej zdroje a pozorovanie vodných živočíchov
Správa CHKO Záhorie:
Exkurzia po území chránenej krajinnej oblasti
Slovenská agentúra životného prostredia
Od 26. marca do 10. apríla organizuje XVIII. ročník vedomostnej súťaže Envirotázniky, ktorá prebieha online v rámci celého Slovenska, na webovom sídle https://www.ewobox.sk/sazp/envirotazniky. Projekt je určený žiakom II. stupňa základných škôl na Slovensku

25. marca: Voda v krajine a voda v domácnosti – interaktívne aktivity pre žiakov MŠ Bajč