Aktuality

ISO/IEC 27001 – požiadavky. Certifikát ISO/IEC 27001 – certifikát informačnej bezpečnosti

Medzinárodná norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, údržbu a stále zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie.

Norma ISO/IEC 27001 obsahuje aj požiadavky na posúdenie a ošetrenie rizík informačnej bezpečnosti prispôsobených potrebám organizácie.

Požiadavky vymedzené v medzinárodnej norme ISO/IEC 27001 sú všeobecné a sú určené pre všetky organizácie bez rozdielu typu, veľkosti alebo pôvodu.

Nesplnenie niektorej z požiadaviek vymenovaných v kapitolách 4 až 10 nie je akceptovateľné, ak organizácia konštatuje dosiahnutie zhody s touto medzinárodnou normou.

Systém informačne bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 je časť celkového systému riadenia, založená na prístupe k riziku podniku, ktorej úlohou je zaviesť, implementovať, prevádzkovať, monitorovať, revidovať, udržiavať a zlepšovať informačnú bezpečnosť .

Vo svete je budovanie a certifikácia systémov informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 bežným pojmom, zatiaľ čo na Slovensku sa tento proces ešte len rozbieha. Niektoré firmy majú vcelku dobre zvládnutú infraštruktúru informačnej bezpečnosti, avšak založenú zväčša na subjektivite prístupov, úloh a zodpovedností.

Ekvivalentom k medzinárodnej normy ISO/IEC 27001: 2013 vrátane Cor. 1: 2014 a Cor. 2: 2015 Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements je slovenská norma STN EN ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky (ISO/IEC 27001: 2013 vrátane Cor. 1: 2014 a Cor. 2: 2015) (Norma je identická s STN ISO/IEC 27001 zo septembra 2014)

Informačná bezpečnosť je viac ako informačne technológie. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti umožni organizácii primerane zaobchádzať so svojimi informáciami a chrániť ich pred neželateľným unikom.

V čase prudkého rozmachu technických riešení na mieru ušitých požiadavkám na zjednodušenie a rýchlu výmenu informácií, sme čoraz častejšie svedkami neželateľných únikov. Aj rastúca migrácia zamestnancov medzi konkurenčnými spoločnosťami predstavuje riziko straty dôležitých poznatkov pri odchode týchto zamestnancov z organizácie. Systematický prístup k informačnej bezpečnosti pomáha organizácii riadiť informačne toky. Poskytuje organizáciám nástroj na identifikáciu kritických aktív a ich ochranu, vytvára možnosť získať si dôveru zamestnancov, zákazníkov, vlastníkov a celej spoločnosti.

Fázy budovania ISMS

Všeobecne platí, že  bez  toho,  aby  si  to  niekto  uvedomoval,  rad  požiadaviek  na ISMS býva v organizáciách splnený a teda aj realizovaný v súvislosti s riešením iných problémov alebo okruhov.

Je  to  dané  napríklad  tým,  že  organizácia  rieši  bezpečnosť   IS,  rieši  fyzickú    a objektovú  bezpečnosť,  posudzuje  uchádzačov  o prijatie  do  zamestnania,  zálohuje     a archivuje dáta, vytvára plány obnovy činnosti IS po havárií a pod. Tým ale súčasne plní aj určité požiadavky kladené na ISMS.

V prípade, že sa vedenie organizácie/podniku/spoločnosti rozhodne vybudovať ISMS v súlade s normou ISO/IEC 27001, pritom odporúčaná postupnosť krokov je takáto :

1.      Analýza stavu ISMS,

 • Určenie rámca ISMS,
 • Aktualizácia a dopracovanie dokumentácie ISMS,
 • Implementovanie procesov ISMS do praxe,
 • Predcertifikačný audit ISMS,
 • Certifikačný audit ISMS,
 • Udržiavanie a zlepšovanie ISMS.
 1. Analýza stavu ISMS

Cieľom analýzy stavu ISMS je určiť existujúci stav najmä z hľadiska toho, ako existujúci prístup organizácie k informačnej bezpečnosti spĺňa požiadavky normy. Oblasti, ktoré sú predmetom analýzy, sú dané normou a patrí medzi ne najmä :

·         Procesy a postupy vyžadované normou ISO%IEC 27001,

 • Opatrenia vyžadované normou,
  • Dokumentácia vyžadovaná normou,
  • Interné normy riadenia vyžadované normou,
  • Záznamy o fungovaní ISMS vyžadované normou.

V súčasnosti sú na trhu dostupné nástroje, ktoré umožňujú takúto rozdielovú analýzu realizovať s podporou SW nástroja.

 • Definovať politiku ISMS v zmysle charakteristík podnikania organizácie, jej lokalizácie, aktív a technológií, ktorá:
  • zahŕňa sústavu pre stanovenie jej cieľov a zavádza celkové chápanie smerovania a zásad konania vzhľadom na informačnú bezpečnosť;
  • berie do  úvahy  podnikateľské  a právne  alebo  regulačné  požiadavky a zmluvné bezpečnostné záväzky;
  • zavádza strategický kontext organizácie a riadenia rizík, v ktorom sa bude realizovať zavádzanie a údržba ISMS;
  • zavádza kritéria, podľa ktorých sa bude ohodnocovať riziko a definovať štruktúra stanovenia rizika

Politika ISMS by mala byť schválená manažmentom organizácie.

Aktualizácia a dopracovanie dokumentácie ISMS

Manažér poverený budovaním systému informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 a jeho prípravou na certifikáciu by mal zabezpečiť vlastnými kapacitami alebo externe :

 • vytvorenie chýbajúcej dokumentácie ISMS,
  • a aktualizáciu existujúcej dokumentácie.

Dokumentácia systému informačnej bezpečnosti je popísaná v norme ISO 27001.

Implementovanie procesov systému informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 do praxe

Organizácia budujúca systém informačnej bezpečnosti by mala vykonávať nasledovné činnosti

 1. formulovať plán ošetrenia rizík, ktorý identifikuje vhodné kroky riadenia, zodpovednosti a priority riadenia rizík informačnej bezpečnosti
 2. riadiť prevádzku a to pomocou zdrojov a zároveň implementovať jednotlivé postupy

Predcertifikačný audit sytému informačnej bezpečnosti

Po určitom období normálneho fungovanie ISMS, odporúča sa 2 až 6 mesiacov, je možné pristúpiť k predcertifikačnému auditu.

Cieľom predcertifikačného auditu je zistiť, či  všetky požiadavky normy boli   v organizácii uspokojivo realizované, či ISMS funguje efektívne a teda existuje predpoklad, že ISMS je certifikovateľný nezávislým certifikačným orgánom .

Predcertifikačný audit spravidla vykonáva externá poradensko-konzultačná firma majúca skúsenosti s budovaním ISMS a preverovaním ich súladu s požiadavkami normy ISO/IEC 27001.

Certifikačný audit ISMS podľa ISO/IEC 27001

Certifikačný audit ISMS vykonávajú akreditované certifikačné orgány.

Pri realizácii certifikačného auditu podľa ISO/IEC 27001 sa certifikačné orgány riadia vlastnými metodikami, ktoré sú v súlade s platnou certifikačnou schémou. Certifikačný audit ISMS trvá v závislosti od veľkosti spoločnosti a rozsahu ISMS od jedného po tri, prípade aj viac dní

Po úspešnej certifikácii ISMS, ktorá končí vydaním certifikátu s platnosťou 3 roky, pravidelne, raz ročne prebiehajú tzv. dohľadové audity.

Cena certifikátu ISO/IEC 27001? Cena certifikácie ISO? Aká je cena certifikátu informačnej bezpečnosti?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO/IEC 27001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 + systém informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Internetové centrum kvality Vám zabezpečí expresnú cenovú ponuku. Odporúčame uviesť aj telefonický kontakt pre prípad potreby doplnenia údajov. Odoslaním údajov v dotazníku súhlasíte so spracovaním údajov pre potrebu spracovania ponuky.