Aktuality

ISO 45001 – požiadavky. Certifikát ISO 45001 – certifikát BOZP

Norma ISO 45001:2018 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP.

Norma ISO 45001:2018 je aplikovateľná v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami.

Norma ISO 45001:2018 pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP.

V súlade s politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP zahŕňajú: trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek; dosiahovanie cieľov BOZP.

Nová norma ISO 45001

12. marca 2018 bola schválená nová norma ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky s návodom na použitie.  Vydanie slovenskej, resp. českej mutácie tejto normy očakávame do konca roku 2018, najneskôr v januári roku 2019.

Norma ISO 45001:2018 nahrádza štandard OHSAS 18001:2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky, a zosúlaďuje sa so svojou štruktúrou v 10tich kapitolách s ostatnými normami pre systémy manažérstva, vrátane ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, čo organizáciám výrazne pomôže pri implementácii jej požiadaviek do existujúceho systému manažérstva a celkovej integrácii rôznych systémov manažérstva v organizácii

Prechodné obdobie pri ISO 45 001 vs OHSAS 18001

Tvorcovia novej normy ISO 45001:2018  navrhli trojročné prechodné obdobie od dátumu publikácie ISO 45001: 2018 (Rezolúcia IAF 2016-15 prijatá na Valnom zhromaždení IAF v New Delhi v Indii 4. novembra 2016) podobne ako pri predchádzajúcich normách ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, čo znamená, že organizácie, ktoré sú v súčasnosti certifikované podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007, budú mať trojročné prechodné obdobie pre implementáciu požiadaviek normy ISO 45001. Prechodné obdobie je stanovené od 12. 3. 2018 do 12. 3. 2021.

Z tohto dôvodu všetky novo vydané certifikáty podľa starej normy OHSAS 18001 majú obmedzenú platnosť, a to do 12.3.2021. 

Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Kapitoly normy STN ISO 45001:2019 (ekvivalent normy ISO 45001:2018)

0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
    4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Politika
    5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
    6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
    6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie

8  Prevádzka
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
    8.2  Požiadavky na produkty a služby
    8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
    8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
    8.5  Výroba a poskytovanie služby
    8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
    8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
    9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
     10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.

Cena certifikátu BOZP? Cena certifikácie systému BOZP? Certifikát podľa ISO 45001:2018?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Internetové centrum kvality Vám zabezpečí expresnú cenovú ponuku. Odporúčame uviesť aj telefonický kontakt pre prípad potreby doplnenia údajov. Odoslaním údajov v dotazníku súhlasíte so spracovaním údajov pre potrebu spracovania ponuky.