Aktuality

ISO 45001 – požiadavky

Nová norma ISO 45001

12. marca 2018 bola schválená nová norma ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky s návodom na použitie.  Vydanie slovenskej, resp. českej mutácie tejto normy očakávame do konca roku 2018, najneskôr v januári roku 2019.

Norma ISO 45001:2018 nahrádza štandard OHSAS 18001:2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky, a zosúlaďuje sa so svojou štruktúrou v 10tich kapitolách s ostatnými normami pre systémy manažérstva, vrátane ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, čo organizáciám výrazne pomôže pri implementácii jej požiadaviek do existujúceho systému manažérstva a celkovej integrácii rôznych systémov manažérstva v organizácii. Nová medzinárodná norma je určená pre všetky organizácie bez ohľadu na ich veľkosť, typ a povahu. Ich cieľom je zamedziť úrazovosť zamestnancov, ktorá je spojená s výkonom práce a celkovo prispieť k trvalému zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane chorôb z povolania.

Prechodné obdobie pri ISO 45 001 vs OHSAS 18001

Tvorcovia novej normy ISO 45001:2018  navrhli trojročné prechodné obdobie od dátumu publikácie ISO 45001: 2018 (Rezolúcia IAF 2016-15 prijatá na Valnom zhromaždení IAF v New Delhi v Indii 4. novembra 2016) podobne ako pri predchádzajúcich normách ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, čo znamená, že organizácie, ktoré sú v súčasnosti certifikované podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007, budú mať trojročné prechodné obdobie pre implementáciu požiadaviek normy ISO 45001. Prechodné obdobie je stanovené od 12. 3. 2018 do 12. 3. 2021.

Z tohto dôvodu všetky novo vydané certifikáty podľa starej normy OHSAS 18001 majú obmedzenú platnosť, a to do 12.3.2021. 

Audity u spoločnosti, ktoré majú už certifikovaný systém podľa OHSAS 18001 v prechodnom období je možné vykonávať 3 spôsobmi:

  • Celý audit vykonať po ukončení našej akreditácie už podľa novej normy (ISO 45001:2018)
  • Celý audit vykonať podľa požiadaviek starej normy (OHSAS 18001:2007)
  • Kombináciou predchádzajúcich – audit sa bude vykonávať podľa starej normy a čiastočne sa postupne budú auditovať požiadavky novej normy, pričom audítori pri plánovaní auditov zohľadnia Vašu pripravenosť na novú normu a v priebehu auditu sa zamerajú na plnenie týchto požiadaviek.

IAF (Medzinárodné akreditačné fórum) vydalo dokument IAF MD 21:2018, ktorý vyžaduje, aby pri akomkoľvek migračnom audite zo starej normy na novú normu certifikačný orgán pridal k štandardnej dobe auditu ešte 1 auditodeň.

Organizáciám používajúcim OHSAS 18001:2007, sa odporúča vykonať nasledovné činnosti:

  • zabezpečiť si výtlačok normy ISO 45001,
  • identifikovať nedostatky v systéme OHSAS, ktoré je potrebné riešiť, aby sa splnili všetky nové požiadavky,
  • vypracovať plán implementácie,
  • zaistiť splnenie všetkých nových potrieb na kompetentnosť a zvýšiť povedomie všetkých strán, ktoré majú dopad na efektívnosť systému OHSAS,
  • aktualizovať existujúci OHSAS, aby spĺňal nové požiadavky a verifikovať jeho efektívnosť – vykonať interné audity,
  • tam, kde je to vhodné, spojiť sa s certifikačným orgánom kvôli potrebným informáciám k príprave na prechod.

Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Kapitoly normy STN ISO 45001: 2019

0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
    4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Politika
    5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
    6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
    6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie

8  Prevádzka
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
    8.2  Požiadavky na produkty a služby
    8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
    8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
    8.5  Výroba a poskytovanie služby
    8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
    8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
    9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
     10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.