Aktuality

certifikát ISO 14001

Čo je ISO 14001:2015 – systémy environmentálneho manažérstva?

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť už nie sú pre firmy len komunikačnými témami, ale aj faktormi pridanej hodnoty. Dôsledné dodržiavanie smerníc na ochranu životného prostredia vytvára skutočné konkurenčné výhody. Zároveň si spoločnosť plní svoju ekologickú zodpovednosť. Medzinárodne uznávaná norma ISO 14001 definuje požiadavky na takýto systém environmentálneho manažérstva.

Norma ISO14001: 2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania. Je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.

Norma ISO14001: 2015 pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú:

 • zlepšovanie environmentálneho správania;
 • plnenie záväzných požiadaviek;
 • dosahovanie environmentálnych cieľov.

ISO 14001, ktorá je súčasťou rodiny noriem ISO 14000 pre environmentálny manažment, je dobrovoľná norma, podľa ktorej sa môžu spoločnosti certifikovať. Jej integrácia s inými normami systémov manažérstva, najčastejšie ISO 9001, môže ďalej pomôcť pri dosahovaní cieľov organizácie.

ISO 14001 je celosvetovo uznávaný štandard pre systémy environmentálneho manažérstva (EMS), ktorá bola prvýkrát publikovaná v roku 1996. Požiadavky normy majú za cieľ zabezpečiť, aby spoločnosti udržateľne podporovali svoju prevádzkovú ochranu životného prostredia, stanovovali si vlastné ciele na jej implementáciu a znižovali negatívny vplyv ich podnikateľskej činnosti na životné prostredie – vrátane životnosti cyklu hodnotenia svojich produktov a služieb.

ISO 14001 sa riadi tzv. „Štruktúrou na vysokej úrovni“ (HLS). Táto základná štruktúra je založená na jednotnom používaní osnov, terminológie a definícií. Týmto spôsobom možno certifikáciu ISO 14001 kombinovať s inými certifikovanými normami v integrovanom systéme manažérstva – napríklad s ISO 9001(manažment kvality). 

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) definuje systém environmentálneho manažérstva ako „súčasť systému manažérstva používaného na riadenie environmentálnych aspektov, plnenie povinností v oblasti dodržiavania predpisov a riešenie rizík a príležitostí“. Norma ISO 14001:2015 je k dispozícii na webovej stránke ISO.

Základným pilierom normy ISO 14001 je tak ako pri iných normách ISO procesný prístup a PDCA cyklus – plánuj-urob-kontroluj-konaj (PDCA),  ktorý ma zabezpečiť neustále zlepšovanie sa environmentálneho správania sa konkrétnej spoločnosti, ktorá sa rozhodla systém implementovať.

Pre koho je norma ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 by mala používať každá organizácia, ktorá chce vytvoriť, zlepšiť alebo udržiavať systém environmentálneho manažérstva tak, aby bol v súlade s jej zavedenou environmentálnou politikou a požiadavkami. Požiadavky normy možno začleniť do akéhokoľvek systému environmentálneho manažérstva, pričom rozsah je určený niekoľkými faktormi vrátane odvetvia organizácie, environmentálnej politiky, ponuky produktov a služieb a lokality.

Medzinárodná norma ISO 14001 je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter.

Aké témy pokrýva ISO 14001:2015?

Požiadavky normy ISO 14001 možno aplikovať nielen na akúkoľvek veľkosť spoločnosti a odvetvie, ale aj na rôzne geografické a kultúrne podmienky. Hlavnou oblasťou normy sú takzvané „povinnosti dodržiavania predpisov“. Toto sú záväzné povinnosti ktoré si certifikovaná spoločnosť určí sama na základe posúdenia príležitostí a rizík vo vzťahu k environmentálnym aspektom, environmentálnym cieľom a dobrovoľným záväzkom.

Norma ISO 14001:2015 pokrýva nasledujúce témy s ohľadom na systémy environmentálneho manažérstva:

 • Kontext organizácie
 • Vedenie
 • Plánovanie
 • Podpora
 • Prevádzka
 • Hodnotenie výkonu
 • Zlepšenie

AKÉ SÚ VÝHODY ISO 14001:2015?

ISO 14001 je možné implementovať bez ohľadu na veľkosť a priemyselný sektor spoločnosti. Aj súkromné, mimovládne a neziskové organizácie tak môžu profitovať zo systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001.

Implementácia normy ISO 14001 má mnoho výhod pre organizácie so systémami environmentálneho manažérstva. Úspešná implementácia a certifikácia pomôže vašej spoločnosti získať cenné konkurenčné výhody ako napr.:

 • Zvýšená dôvera zákazníkov prostredníctvom spoľahlivého environmentálneho manažmentu
 • Neustále zlepšovanie vašej environmentálnej výkonnosti
 • Spoľahlivé dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek prostredníctvom systematického prístupu
 • Prevencia rizík – včasná identifikácia a minimalizácia potenciálnych nebezpečenstiev v oblasti životného prostredia
 • Zníženie nákladov prostredníctvom proaktívnej politiky environmentálneho manažérstva zameranej na budúcnosť
 • Úspora zdrojov a energie
 • Dosahovanie environmentálnych cieľov vo vašej spoločnosti

CERTIFIKÁCIA ISO 14001

Požiadavky normy ISO 14001 možno aplikovať nielen na akúkoľvek veľkosť spoločnosti a odvetvie, ale aj na rôzne geografické a kultúrne podmienky. Hlavnou oblasťou normy sú takzvané „povinnosti dodržiavania predpisov“. 

Na to, aby bola vaša spoločnosť alebo organizácia certifikovaná podľa ISO 14001:2015, musí byť splnených niekoľko predpokladov. Medzi ne patrí okrem iného environmentálna politika vypracovaná vedením spoločnosti, ktorá obsahuje dobrovoľný záväzok k ochrane životného prostredia a optimalizácii opatrení na ochranu životného prostredia v rámci spoločnosti.

Okrem toho musí vaša spoločnosť identifikovať právne a regulačné požiadavky týkajúce sa vašich činností, produktov a/alebo služieb, previesť tieto „povinnosti konať“ do interných pokynov a pravidelne monitorovať dodržiavanie.

Ak chcete začať s ISO 14001:2015 je potrebné:

 • implementovať systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
 • previesť interné audity a preskúmanie manažmentom
 • certifikovať systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Koľko stojí certifikácia ISO 14001?

Keďže každá spoločnosť má iné požiadavky a má individuálny systém environmentálneho manažérstva, náklady na audit a certifikáciu podľa ISO 14001 nie je možné plošne vyčísliť.

V prípade, že si prajete nechať certifikovať svoju spoločnosť alebo organizáciu, radi Vám vypracujeme ponuku na mieru na základe objektívneho posúdenia a Vašich individuálnych okolností prosím píšte na ponuky@isocertifikat.sk alebo priamo vyplňte na tejto stránke žiadosť o expresnú ponuku na certifikáciu ISO 14001 a ponuku Vám pošleme obratom.

SKUPINA NORIEM ISO 14000

ISO 14001 je najpopulárnejším štandardom z rodiny ISO 14000, ktorá zahŕňa aj nasledujúce štandardy:

 • ISO 14004:2016 – Environmental Management Systems – General Guidelines On Implementation
 • ISO 14006:2011 – Environmental Management Systems – Guidelines For Incorporating Ecodesign
 • ISO 14015:2001 – Environmental Management – Environmental Assessment Of Sites And Organizations (EASO)
 • ISO 14020:2000 – Environmental Labels And Declarations – General Principles
 • ANSI/ISO 14025:2006 – Environmental Labels And Declarations – Type III Environmental Declarations – Principles And Procedures
 • ISO 14031:2013 – Environmental Management – Environmental Performance Evaluation – Guidelines
 • ISO 14040:2006 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles And Framework
 • ASQ/ANSI/ISO 14044:2006 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Requirements And Guidelines
 • ISO/TR 14047:2012 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Illustrative Examples On How To Apply ISO 14044 To Impact Assessment Situations
 • ISO/TR 14049:2012 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Illustrative Examples On How To Apply ISO 14044 To Goal And Scope Definition And Inventory Analysis
 • ISO 14050:2009 – Environmental Management – Vocabulary
 • ISO 14063:2006 – Environmental Management – Environmental Communication – Guidelines And Examples
 • ISO 14064-1:2018 – Greenhouse Gases – Part 1: Specification With Guidance At The Organization Level For Quantification And Reporting Of Greenhouse Gas Emissions And Removals
 • ISO 14064-2:2019 – Greenhouse Gases – Part 2: Specification With Guidance At The Project Level For Quantification, Monitoring And Reporting Of Greenhouse Gas Emission Reductions Or Removal Enhancements
 • ISO 14064-3:2019 – Greenhouse Gases – Part 3: Specification With Guidance For The Verification And Validation Of Greenhouse Gas Statements
 • ISO 14067:2018 – Greenhouse Gases – Carbon Footprint Of Products – Requirements And Guidelines For Quantification
 • ISO/TR 14069:2013 – Greenhouse Gases – Quantification And Reporting Of Greenhouse Gas Emissions For Organizations
 • ISO/TS 14071:2014 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Critical Review Processes And Reviewer Competencies: Additional Requirements And Guidelines To ISO 14044:2006
 • ISO/TS 14072:2014 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Requirements And Guidelines For Organizational Life Cycle Assessment
 • ISO 19011:2018 – Guidelines For Auditing Management Systems

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.