Aktuality

Certifikát BOZP – Certifikát ISO 45001

Čo keď dostanem otázku: Máte certifikát BOZP? Čo sa myslí pod pojmom Certifikát BOZP?

Vo väčšine prípadov sa jedná o otázku týkajúce sa riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii a to podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 45001:2018 (Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie).

Norma ISO 45001:2018 bola na Slovensku vydaná ako norma STN ISO 45001.

Norma ISO 45001:2018 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP.

Norma ISO 45001:2018 je aplikovateľná v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovať nebezpečenstvá a minimalizovať riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívať príležitosti BOZP a zvládať nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami.

Norma ISO 45001:2018 pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP. V súlade s politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP zahŕňajú: trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek; dosiahovanie cieľov BOZP.

Ako získať „certifikát BOZP“ podľa požiadaviek ISO 45001?

Certifikácia je veľmi podobná ako pri získavaní certifikátu ISO 9001. Po vybratí certifikačného orgánu a vyplnení žiadosti o certifikáciu začne samotný proces.

ISO 45001 je často vyžadovaná zákazníkmi alebo investormi. Výstupom implementácie normy a následnej certifikácie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj certifikát BOZP. Implementáciou tejto normy sa znižuje výskyt neželaných rizík a havarijných situácií, ktoré by ohrozili zdravie pracovníkov alebo ich bezpečnosť.

Vrcholový manažment musí zabezpečiť súlad s právnymi požiadavkami, trvalé zlepšovanie systému, priestor pre pracovníkov na konzultácie a spoluúčasť alebo tiež bezpečné a zdravé pracovné podmienky.

Aká je cena certifikátu BOZP podľa ISO 45001?

Cena certifikácie podľa normy ISO 45001:2018 sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému BOZP podľa normy ISO 45001:2018 . Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO 45001:2018 a jeho následnú certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO 45001:2018 pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu BOZP“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.