Aktuality

ISO 14001 ochrana ovzdusia

Od júla 2023 je účinná nová právna úprava ochrany ovzdušia. Zoznam platných zákonov a vyhlášok pre manažérov kvality environmentálnych manažérskych systémov

Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi – vyhláškami. Hlavným cieľom novej právnej ochrane ovzdušia je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzovanie emisií priamo pri zdroji.

Nová legislatíva zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zlepšenie kvality ovzdušia.

Samosprávy sa môžu intenzívnejšie zapojiť do riadenia kvality ovzdušia: vypracovať programy na zlepšenie kvality ovzdušia, zriadiť nízkoemisnú zónu obmedziť, výkon vybraných činností na svojom území, napríklad drvenie odpadu či údenie v centre mesta.

Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania. Po novom bude možné prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, len na základe osobitného povolenia. Povolenie zdroja bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré už exitujú, budú mať prechodné obdobie na získanie tohto povolenia.

Zavádzajú sa odstupové vzdialenosti pre novobudované stacionárne zdroje od obytných zón, ako aj regulácia zápachu a prašnosti, a tiež sa ustanovujú požiadavky na vykonávanie osobitných činností (stavebná činnosť, štiepkovanie a hnojenie).

Zákon má zefektívniť a posilniť právomoci štátu, ustanoviť zákazy, priestupky a zvyšuje pokuty. Slovenskej inšpekcii životného prostredia umožňuje vykonať kontroly lokálnych kúrenísk a Úradu verejného zdravotníctva SR zvýšiť aktívnu účasť na hodnotení vplyvov znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva.

V neposlednom rade nový zákon zakazuje uvádzanie na trh a spaľovanie tuhého druhotného paliva od  1.1. 2024 a od roku 2026 pre vybrané zariadenia.

ISO 14001 – Zoznam platnej legislatívy pre manažérov kvality v oblasti ochrany ovzdušia

Zákony

Vykonávacie predpisy k zákonu o ochrane ovzdušia

Stav platný od 1. júla 2023

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
  – členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov, emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, požiadavky na vybrané osobitné činnosti, požiadavky na zabezpečenie rozptylu, požiadavky na umiestnenie stacionárneho zdroja vrátane odporúčaných odstupových vzdialeností, obsah programov na riadenie zápachu a programov na riadenie prašnosti
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/248/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
  – zisťovanie množstva emisií, zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, technický výpočet, diskontinuálne meranie, kontinuálne monitorovanie, monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi, požiadavky na automatizované meracie systémy, informovanie verejnosti o výsledkoch oprávnených technických činností, notifikácia oprávnenej technickej činnosti
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/249/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia
  – limitné hodnoty, cieľové hodnoty, kritické úrovne, index priemernej expozície, referenčné metódy merania, ciele v kvalite údajov, požiadavky minimálny počet vzorkovacích miest a ich umiestnenie, pravidlá uplatňovania smogového varovného systému, členenie územia na zóny a aglomerácie, minimálny rozsah programov na zlepšenie kvality ovzdušia
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/250/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív
  – požiadavky na kvalitu uhlia, motorových palív, palív vyrobených z odpadu vrátane druhotných palív, na preukazovanie ich kvality, evidenciu a predkladanie údajov z evidencii
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/251/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2023 Z. z. o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo
  – o požiadavkách na získanie odbornej spôsobilosti i na odborné posudzovanie, prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na vykonávanie kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo, podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch potrebných na získanie odbornej spôsobilosti, náležitosti odborného posudku
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/252/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
  – technické požiadavky a podmienky prevádzkovania na distribučné sklady, mobilné zásobníky, čerpacie stanice benzínu a ich preukazovanie
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/253/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia
  – vedenie prevádzkovej evidencie, NEIS, náležitosti STPP TOO, obsah správ o prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia, na spoluspaľovanie odpadov, obsah programu na znižovanie emisií zo stacionárneho zdroja
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/254/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr
  – údaje, ktoré sú reportované podľa konkrétnych EÚ smerníc a v rámci reportov o emisných inventúrach
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/255/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 256/2023 Z. z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel
  – požiadavky na obsah organických rozpúšťadiel v náterových látkach používaných na stavby, objekty a konštrukcie, a výrobkoch, ako sú náterové látky, laky a tmely, používaných v autoopravárenstve a označovanie takýchto výrobkov
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/256/vyhlasene_znenie.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.