Aktuality

certifikat ISO 9001

Systém manažérstva kvality ISO 9001 – otázky a odpovede

Čo je systém manažérstva kvality (SMK)?
Odpoveď: Systém manažérstva kvality (SMK) je štruktúrovaný rámec, ktorý organizácie implementujú s cieľom zlepšovať svoj systém riadenia, zlepšovať spokojnosť svojich zákazníkov, kvalitu svojich produktov alebo služieb. Systém manažérstva je súbor previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov organizácie na vypracovanie politík, cieľov a procesov na ich dosiahnutie.

Prvky systému manažérstva zahrňujú organizačnú štruktúru, roly a zodpovednosti, plánovanie, prevádzku, hodnotenie výkonnosti a zlepšovanie.

Hlavným zámerom systému manažérstva kvality je dosahovať, udržiavať a neustále zlepšovať úroveň systému manažérstva kvality v celej organizácii. Tento systém sa zakladá na princípoch, postupoch a metódach, ktoré pomáhajú organizácii dosiahnuť a udržiavať vysoké štandardy kvality. Kľúčové prvky systému manažérstva kvality zahŕňajú:

 1. Zameranie na zákazníka: SMK kladie značný dôraz na pochopenie potrieb a očakávaní zákazníkov. Identifikácia a plnenie zákazníckych požiadaviek sú kľúčové pre dosiahnutie spokojnosti zákazníkov.
 2. Zapojenie zamestnancov: Zamestnanci sú kľúčovým aktívom v procese dosahovania kvality. Ich angažovanosť, vzdelávanie a motivácia sú dôležité pre efektívne fungovanie SMK.
 3. Procesný prístup: SMK sa zakladá na procesnom prístupe k riadeniu organizácie. To znamená, že činnosti organizácie sú vnímané ako vzájomne prepojené procesy, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov.
 4. Neustále zlepšovanie: Jedným z hlavných princípov SMK je neustále zlepšovanie. Organizácie systematicky vyhodnocujú svoje procesy a hľadajú možnosti na inovácie a zlepšenia.
 5. Správa rizík: Identifikácia, hodnotenie a riadenie rizík sú kľúčovými aspektmi SMK. Organizácie sa snažia minimalizovať riziká spojené so svojim systémom riadenia, kvality a snažia sa dosahovať predvídateľné výsledky.
 6. Jasné postupy a dokumentácia: SMK vyžaduje vytvorenie a udržiavanie jasných postupov a dokumentácie, ktoré opisujú procesy a kroky, ktoré organizácia vykonáva. Toto pomáha dosiahnuť konzistentnosť a sledovateľnosť.
 7. Interné audity a hodnotenia výkonnosti: Organizácie pravidelne vykonávajú interné audity, aby posúdili efektívnosť ich SMK a identifikovali oblasti na zlepšenie. Hodnotenia výkonnosti sú rovnako dôležitým nástrojom na sledovanie dosahovaných výsledkov.
 8. Záväzok vedenia: Úspešná implementácia SMK si vyžaduje aktívny záväzok vedenia organizácie. Vedenie musí byť predovšetkým zodpovedné za stanovenie cieľov kvality a vytvorenie podmienok na ich dosiahnutie.

Aký je cieľ certifikácie systéme manažérstva kvality podľa ISO 9001?

Odpoveď: Cieľom certifikácie ISO 9001 je poskytnúť externe overený dôkaz o tom, že organizácia má efektívny Systém Manažérstva Kvality (SMK), ktorý spĺňa medzinárodné štandardy kvality stanovené normou ISO 9001. Tento certifikát sa vydáva organizáciám, ktoré úspešne prešli certifikačným auditom a dokázali, že ich procesy, postupy a prístup k riadeniu kvality sú v súlade s požiadavkami normy.

Hlavné ciele certifikácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 zahŕňajú:

 1. Dôveryhodnosť a dôvera:
  • Certifikát ISO 9001 poskytuje organizácii dôveryhodnosť v očiach zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších zainteresovaných strán. Tento certifikát je medzinárodne uznaným symbolom pre správne riadenie firmy.
 2. Zvýšená konkurencieschopnosť:
  • Organizácie s certifikátom ISO 9001 majú konkurenčnú výhodu na trhu. Mnohí zákazníci preferujú spoluprácu so certifikovanými organizáciami, keďže to signalizuje ich schopnosť poskytovať kvalitné produkty alebo služby v riadených podmienkách, kde cieľom firmy je zveľaďovať spokojnosť zákazníkov.
 3. Zlepšené riadenie procesov:
  • Implementácia SMK a získanie certifikátu ISO 9001 prináša organizácii lepšie riadenie jej procesov. To zahŕňa jasné postupy, pravidelne aktualizovanú dokumentáciu a systematický prístup k identifikácii a riadeniu rizík.
 4. Spokojnosť zákazníkov:
  • Získanie certifikátu ISO 9001 svedčí o záväzku organizácie k spokojnosti zákazníkov. Procesy sú navrhnuté s dôrazom na zákaznícku orientáciu, a organizácia systematicky monitoruje a zlepšuje svoje výkony.
 5. Neustále zlepšovanie:
  • Certifikácia ISO 9001 posilňuje kultúru neustáleho zlepšovania v organizácii. Prostredníctvom periodických interných a certifikačných auditov sa organizácia zaväzuje k systematickému zhodnocovaniu a zdokonaľovaniu svojich procesov.
 6. Globálne uznávaný štandard:
  • ISO 9001 je medzinárodne uznávaný štandard pre manažérstvo kvality. Organizácie s týmto certifikátom majú výhodu na medzinárodných trhoch a zvyšujú svoju šancu na úspech v globálnom obchodnom prostredí.

Ako začať s implementáciou systému manažérstva kvality v organizácii?

Odpoveď: Začiatok implementácie SMK vyžaduje skúmanie požiadaviek normy ISO 9001 a identifikáciu cieľov organizácie. Nasleduje vypracovanie plánu implementácie, ktorý zahŕňa prípravu personálu, vytvorenie dokumentácie a definovanie postupov. Implementácia by mala byť postupná a zahŕňať aktívne zapojenie všetkých zamestnancov.
Začiatok implementácie systému manažérstva kvality (SMK) v organizácii je kritickým krokom, a preto je dôležité mať dobre premyslený a štruktúrovaný plán. Všeobecne sa dá povedať:

 1. Získanie podpory vedenia:
  • Pred začatím akýchkoľvek krokov smerujúcich k implementácii SMK je nevyhnutné získať plnú podporu vedenia organizácie. Vedenie by malo byť presvedčené o výhodách a dôležitosti implementácie SMK.
 2. Pochopenie požiadaviek normy ISO 9001:
  • Ak je cieľom organizácie získať certifikát ISO 9001, je nevyhnutné dôkladne pochopiť požiadavky normy. ISO 9001 poskytuje rámec pre SMK, a preto je dôležité vedieť, čo norma vyžaduje.
 3. Vyhodnotenie súčasnej situácie:
  • Organizácia by mala vyhodnotiť svoju súčasnú situáciu vzhľadom na manažérstvo kvality. Toto hodnotenie by malo zahrnúť identifikáciu existujúcich postupov, procesov a dokumentácie.
 4. Stanovenie cieľov a plánovanie implementácie:
  • Na základe vyhodnotenia by organizácia mala stanoviť ciele pre implementáciu SMK. Tieto ciele by mali byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené (SMART). Následne by mal byť vypracovaný plán implementácie obsahujúci definované kroky, zodpovednosti a termíny.
 5. Vytvorenie tímu pre implementáciu – vymenovanie manažéra kvality:
  • Vytvorenie tímu zodpovedného za implementáciu SMK je dôležitým krokom. Tím by mal zahŕňať zástupcov z rôznych oddelení, aby bola zabezpečená komplexnosť a zastúpenie rôznych pohľadov. Je dobré mať koordinátora zo strany vedenia – predstaviteľa manažmentu – ľudovo manažéra kvality.
 6. Školenie zamestnancov:
  • Zamestnanci sú kľúčovými aktérmi v implementácii SMK. Preto je dôležité poskytnúť im primerané školenie o cieľoch SMK, norme ISO 9001 a ich úlohe v procese implementácie.
 7. Vytvorenie dokumentácie a procesov:
  • Na základe požiadaviek normy ISO 9001 a stanovených cieľov by organizácia mala vytvoriť dokumentáciu, ktorá zahŕňa procesy, postupy, politiky a iné relevantné dokumenty súvisiace s manažérstvom kvality.
 8. Implementácia procesov a postupov:
  • Implementácia by mala byť postupná. Začnite s implementáciou jednotlivých procesov a postupov podľa vypracovaného plánu. Monitorujte a zhodnocujte efektívnosť každého kroku.
 9. Interný audit a hodnotenie výkonnosti:
  • Vykonávajte interné audity na posúdenie efektívnosti implementovaných procesov. Pravidelné hodnotenia výkonnosti sú dôležité na sledovanie dosahovaných výsledkov a na identifikáciu oblastí na neustále zlepšovanie.
 10. Preskúmanie manažmentom
 11. Certifikačný audit:
  • Ak je cieľom získať certifikát ISO 9001, organizácia by mala podstúpiť certifikačný audit od nezávislej certifikačnej agentúry. Tento audit overí súlad s normou a účinnosť implementovaného SMK.

Implementácia SMK je dynamický proces, ktorý vyžaduje neustálu pozornosť, úpravy a neustále zlepšovanie.

Ako môže zavedenie systému manažérstva kvality prispieť k zvýšeniu efektívnosti organizácie?

Odpoveď: Systém Manažérstva Kvality (SMK) môže výrazne prispieť k zvýšeniu efektívnosti organizácie viacerými spôsobmi. Implementácia SMK podľa normy ISO 9001 alebo iných relevantných štandardov umožňuje organizáciám vytvoriť systematický prístup k riadeniu kvality a procesom, čo má mnoho pozitívnych dopadov na výkonnosť a úspech organizácie. Niektoré z hlavných spôsobov, ako SMK prispieva k zvýšeniu efektívnosti, zahŕňajú:

 1. Optimalizáciu procesov:
  • SMK zavádza procesný prístup, ktorý organizáciu núti systematicky posudzovať, monitorovať a zlepšovať svoje procesy. Optimalizácia týchto procesov vedie k zefektívneniu pracovných postupov, čo znižuje straty času a zdrojov.
 2. Identifikácia a riadenie rizík:
  • Implementácia SMK zahŕňa systematickú identifikáciu a riadenie rizík. Organizácie môžu predchádzať potenciálnym problémom, minimalizovať straty a zabezpečiť, aby ich činnosti boli lepšie kontrolované.
 3. Zvýšená spokojnosť zákazníkov:
  • SMK kladieme dôraz na zákazníka a jeho požiadavky. Aktívne sledovanie a zlepšovanie procesov podporuje lepšie plnenie očakávaní zákazníkov, čo vedie k ich väčšej spokojnosti.
 4. Jasné komunikácie a zodpovednosti:
  • SMK podporuje jasné definície procesov, zodpovedností a postupov. Tým sa zlepšuje komunikácia medzi oddeleniami a zamestnancami, čo zabraňuje nedorozumeniam a zvyšuje efektívnosť.
 5. Zlepšená interná kvalita:
  • SMK uplatňuje opatrenia na kontrolu a hodnotenie interných procesov. Tým sa minimalizuje pravdepodobnosť chýb a nedostatkov, čo zvyšuje celkovú internú kvalitu práce.
 6. Efektívnejšie riadenie zdrojov:
  • Systém manažérstva kvality umožňuje lepšie riadenie a využívanie dostupných zdrojov. Organizácie môžu efektívnejšie alokovať personál, materiály a iné prostriedky.
 7. Zvýšenie dôveryhodnosti na trhu:
  • Certifikácia podľa ISO 9001 alebo iných štandardov SMK zvyšuje dôveryhodnosť organizácie na trhu. Táto dôveryhodnosť môže prilákať nových zákazníkov a obchodných partnerov, čím zvyšuje obchodné príležitosti.
 8. Kultúra neustáleho zlepšovania:
  • SMK podporuje kultúru neustáleho zlepšovania. Organizácie, ktoré pravidelne zhodnocujú svoje výsledky a hľadajú možnosti na inovácie, sú schopné rýchlejšie reagovať na zmeny a zlepšiť svoju výkonnosť.
 9. Zvýšená flexibilita a schopnosť reagovať:
  • SMK poskytuje organizácii väčšiu flexibilitu a schopnosť prispôsobovať sa zmenám v jej internom prostredí alebo na trhu. Zlepšuje schopnosť organizácie rýchlejšie reagovať na nové požiadavky a príležitosti.
 10. Medzinárodná konkurencieschopnosť:
  • Certifikácia podľa ISO 9001 uľahčuje prístup na medzinárodné trhy a zvyšuje konkurencieschopnosť organizácie. Organizácia s medzinárodne uznávaným certifikátom má výhodu v porovnaní s konkurentmi.

Celkovo možno povedať, že systém manažérstva kvality nie je len formalitou, ale nástrojom na dosiahnutie a udržiavanie vysokých štandardov efektívnosti, kvality a konkurencieschopnosti organizácie.

V prípade, že máte záujem o získanie certifikátu ISO 9001 alebo zavedenie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 nás prosím kontaktujte.