Aktuality

Aká je cena certifikátu ISO 9001? Cena certifikácie ISO? Pozor na reklamy typu „certifikát ISO za 500 EUR“, „certifikácia ISO online“ alebo certifikát ISO na „všetko“

Rozhodli ste sa dať certifikovať si svoj systém manažérstva kvality a neviete aká je cena za vydanie certifikátu? Aká je cena certifikátu ISO 9001? Cena certifikácie ISO?

Pozor na reklamy typu „certifikát ISO za 500 EUR“, „certifikácia ISO online“, alebo certifikát ISO na „všetko“

Certifikát ISO je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť (tzv. recertifikácia), pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek konkrétnej normy ISO. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch ( v zmysle zmluvy – jedná sa o tzv. certifikačný a 2 dozorné audity) a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

V prípade záujmu o certifikáciu Vášho manažérskeho systému, je postup po uzavretí zmluvy o certifikacii s vybraným certifikačným orgánom veľmi jednoduchý:

 1. vyplníte Žiadosť o certifikáciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujú návrh cenovej ponuky,
 2. po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany Vám certifikačný orgán pripraví návrh Zmluvy na certifikáciu (ZnC),
 3. po podpísaní ZnC oboma zmluvnými stranami táto vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZnC sa podpisuje na 3 roky (platnosť certifikátu je tiež 3 roky), počas 3 rokov platnosti ZnC vykoná certifikačný orgán 1 certifikačný audit a 2 dozorné audity (viď nižšie),
 4. certifikačný orgán si s Vami dohodne termín auditu,
 5. navrhne audítorský tím a dáte k nemu Vaše stanovisko,

Program auditu obsahuje dvoj-etapový úvodný audit v prvom roku a dozorné audity v druhom a treťom roku certifikačného cyklu. 

Minimálne časť prvej etapy a celá druhá etapa musí prebiehať v sídle preverovanej organizácie (pokiaľ nie sú významné obmedzenia – napr. núdzová situácia, výnimočný stav, nariadenia hygienikov a podobne – každý certifikačný orgán má svoj schválený postup pre prípadné „online“ audity v týchto situáciách).

Trojročný certifikačný cyklus sa začína rozhodnutím o certifikácii alebo recertifikácii Vášho manažérskeho systému.

Pozor na reklamy typu „certifikát ISO za 500 EUR“, „certifikácia ISO online“ alebo „certifikát pre každého za 500 EURbez uvedenia podrobnosti a podobne…Na čo si dať pozor? Aké sú minimálne požiadavky na certifikačné orgány?

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od viacerých faktorov. V médiách sa občas objaví reklama na získanie rôznych certifikátov. Určite ste si to už všimli. Po kliknutí na web stránku prídete na to, že všetko vyzerá jednoducho, dokonca má viacero odporúčaní.

A potom sa môže stať, že dáte takýto certifikát ISO niekde do súťaže, verejného obstarávania alebo s hrôzou zistíte, že zákazník Vám ho neakceptuje. Prečo? Aké minimálne postupy musí mať certifikačný orgán na web stránke resp. inak zverejnené voči zákazníkom pokiaľ je seriózny a dodržiava ustanovenia pre certifikačné orgány ISO/IEC 17021-1:2015? Na čo si dať pozor?

V prvom rade, žiaden certifikačný orgán nemôže vykonávať poradenstvo. Kritéria stanovené na certifikačné orgány to priamo zakazujú. Pokiaľ certifikačný orgán ma na svojej web stránke, že zabezpečuje výkon aj poradenstva v oblasti systémov manažérstva kvality je to prvá červená čiara. Nie je to dovolené. Musí byť dodržaný princíp nezávislosti.

Každý certifikačný orgán na svojej web stránke, alebo inou formou by mal voči zainteresovaným stranám – čo ste aj vy ako klient, mať zverejnené:

 • svoju politiku kvality,
 • oficiálnu a schválenú žiadosť o certifikáciu, ktorú vy ako klient budete vypĺňať,
 • oficiálny postup pre pozastavenie, rozšírenie alebo zúženie predmetu certifikácie,
 • postup pri sťažnostiach a odvolaniach priamo s kontaktami u koho sa môžete odvolať v prípade nesúhlasu s výrokom audítora,
 • politiku použitia loga a certifikačných značiek,
 • samotný certifikačný postup.

Tieto požiadavky vyplývajú priamo z požiadaviek na certifikačné orgány v zmysle normy ISO/IEC 17021-1:2015 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky .

V prípade, že to certifikačný orgán nemá zverejnené na web stránke, predtým ako podpíšete zmluvu, si tieto postupy vyžiadajte. Sú zárukou toho, že certifikačný orgán má spracované svoje oficiálne schválene postupy a napr. pri politike použitia loga a certifikačných značiek pri ich nesprávnom použití Vám nehrozia žiadne sankcie alebo sa dozviete, ako správne používať logo a certifikačné značky toho, či onoho certifikačného orgánu. Pokiaľ Vám tieto postupy nechce certifikačný orgán dať, alebo Vám ich odmieta sprístupniť, mala by Vám zasvietiť výstražná kontrolka. Niečo nie je v poriadku.

Zároveň neplatí, že certifikačný orgán môže certifikovať každú oblasť a že audítor môže vykonať audit ISO na ktorúkoľvek oblasť podnikania. Certifikačné orgány pracujú aj z tzv. technickými expertami, ktorí dopĺňajú audítorskú skupinu v prípade potreby, keď audítor nemá schválenú kompetenciu na danú oblasť podnikania. Pýtajte sa – kto to je a aký to je technický expert resp. či audítor má na danú oblasť kompetenciu.

Pýtajte sa či audítor má potrebnú a uznávanú kompetenciu Vo vašej oblasti podnikania. Ak chcete ukázať naopak svoju kompetenciu v oblasti systémov manažérstva kvality a certifikácie ISO pred certifikačným orgánom spýtajte sa napr. či prešiel svedeckým posúdením. Svedecké posúdenie je nezávisle preskúmanie činnosti certifikačného orgánu. Odpovede na tieto otázky Vám veľa napovedajú…

Cena certifikátu ISO? Aká je cena certifikátu ISO 9001? Aká je cena certifikátu kvality?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Certifikácia ISO je už len „čerešnička“ na torte. Samotný proces certifikácie po podpise zmluvy prebieha v 2 etapách.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail. Máme najlepší prehľad o cenách na trhu. Vieme poskytnúť vždy cenovú ponuku na mieru, tak aby odrážala Vaše požiadavky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.