Aktuality

8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb

8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb podľa požiadaviek ISO 9001:2015

Norma STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

 • potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a
 • kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Článok normy 8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb je jednou z kľúčových častí tejto normy. Jej požiadavky sú zásadné pre firmy, ktoré chcú zabezpečiť, že ich nové alebo upravené produkty spĺňajú potreby zákazníkov a iných relevantných zainteresovaných strán.

8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb

Norma ISO 9001: 2015 v článku 8.3.1 Všeobecne v rámci kapitoly 8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb stanovuje, že organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať proces návrhu a vývoja, ktorý je vhodný na zabezpečenie následného poskytovania produktov a služieb.

8.3.2 Plánovanie návrhu a vývoja

Proces návrhu a vývoja začína definovaním požiadaviek na produkt alebo službu. Tieto požiadavky môžu prameniť z rôznych zdrojov, ako sú zákazníci, trhové štúdie, interné ciele spoločnosti alebo regulatívne požiadavky. Norma ISO 9001 zdôrazňuje význam pochopenia týchto požiadaviek pred zahájením návrhových a vývojových aktivít. Tento krok zabezpečuje, že výsledný produkt bude nielen technicky uskutočniteľný, ale aj trhovo relevantný a zákaznícky prijateľný.

Kritickou súčasťou je plánovanie procesu návrhu a vývoja. Norma vyžaduje, aby organizácie vytvorili plány, ktoré opisujú etapy vývoja, pridelené zdroje, zodpovednosti a termíny. Tento systematický prístup pomáha predchádzať možným problémom a zabezpečuje, že všetky aspekty návrhu sú riadne preverené a testované.

Organizácia musí pri určovaní etáp a riadiacich činnosti pre návrh a vývoj podľa požiadaviek 8.3.2 Plánovanie návrhu a vývoja zvažovať:

charakter, trvanie a úplnosť činnosti návrhu a vývoja, požadované etapy procesu vrátane aplikovateľných preskúmaní návrhu a vývoja, požadované činnosti verifikácie a validácie návrhu a vývoja, zodpovednosť a právomoci osôb zúčastnených v procese návrhu a vývoja, interné a externé zdroje potrebné pre návrh a vývoj produktov a služieb, potrebu riadenia rozhraní medzi jednotlivcami a skupinami, ktorí sa zúčastňujú na procese návrhu a vývoja, potrebu účasti zákazníkov a používateľov v procese návrhu a vývoja, požiadavky na následné poskytovanie produktov a služieb, úroveň očakávaného riadenia zákazníkom a inými zainteresovanými stranami v procese návrhu vývoja, potrebné zdokumentované informácie na preukázanie splnenia požiadaviek na návrh a vývoj.

Plánovanie návrhu a vývoja zahrnuje niekoľko kľúčových etáp, ktoré by mali byť organizáciou zohľadnené:

 • stanovenie cieľov návrhu a vývoja – organizácie by mali určiť ciele pre každý návrh a vývoj, ktoré sú konkrétne, merateľné a dosiahnuteľné. Tieto ciele by mali byť zamerané na splnenie požiadaviek zákazníkov a regulatívnych požiadaviek, a zároveň by mali podporovať interné ciele spoločnosti, ako sú inovácie, efektívnosť a kvalita,
 • určenie požiadaviek na výsledky návrhu a vývoja – pred začiatkom návrhových a vývojových aktivít musí byť jasne určené, aké sú požiadavky na koncové produkty alebo služby. Tieto požiadavky musia byť dokumentované a mali by zahŕňať nielen technické špecifikácie, ale aj funkčné, prevádzkové a údržbové požiadavky,
 • rozdelenie zodpovedností a oprávnení – jasné priradenie zodpovedností a oprávnení je nevyhnutné pre efektívne riadenie procesu návrhu a vývoja. Každý člen tímu by mal vedieť, za čo presne je zodpovedný, a mal by mať potrebné oprávnenia na vykonávanie svojich úloh,
 • identifikácia a riadenie rozhraní medzi procesmi – v mnohých prípadoch proces návrhu a vývoja zahŕňa viaceré oddelenia alebo dokonca externé strany. Efektívne riadenie rozhraní medzi týmito procesmi je kľúčové pre zabezpečenie hladkého prenosu informácií a zdrojov,
 • plánovanie dokumentácie – dôkladná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou návrhu a vývoja podľa ISO 9001. Musí byť jasne stanovené, aké dokumenty sú potrebné, ako sa majú vypracovať, schváliť a ako sa majú udržiavať.

Tieto požiadavky zabezpečujú, že proces návrhu a vývoja je systematický a kontrolovaný. Tým sa minimalizuje riziko chýb, zbytočných opakovaní práce a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že výsledný produkt alebo služba bude kvalitná a splní očakávania zákazníka. Celkové plánovanie návrhu a vývoja je rovnako zásadné pre riadenie časových rámcov, rozpočtov a zdrojov, čo priamo ovplyvňuje ekonomickú efektivitu a trhový úspech produktov.

Aplikácia týchto požiadaviek si vyžaduje koordinované úsilie cez rôzne úrovne organizácie. Pravidelné prehodnocovanie a aktualizácie plánov sú dôležité pre zohľadnenie akýchkoľvek zmien v projekte alebo v externom prostredí. Častá komunikácia a spätná väzba medzi všetkými zúčastnenými stranami pomáhajú zabezpečiť, že plány zostávajú relevantné a efektívne.

8.3.3 Vstupy do návrhu vývoja

Organizácia musí určiť základné požiadavky pre špecifikované druhy produktov a služieb, ktoré sa budú navrhovať a vyvíjať.

Článok 8.3.3 Vstupy do návrhu vývoja normy ISO 9001, zameraný na vstupy do návrhu a vývoja, je kľúčovou súčasťou zabezpečenia kvality a efektívnosti procesu vytvárania nových produktov alebo služieb.

Organizácia musí podľa tejto požiadavky zvažovať:

funkčné a výkonové požiadavky, informácie odvodené z predchádzajúcich činností podobného návrhu a vývoja, požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, normy alebo zaužívané postupy, ktoré sa organizácia zaviazala implementovať, možné následky zlyhaní vzťahujúcich sa na charakter výrobkov a služieb.

Táto časť normy vyžaduje, aby organizácie jasne definovali a spravovali vstupy potrebné pre proces návrhu a vývoja, čo zahŕňa identifikáciu, dokumentáciu a kontrolu všetkých relevantných informácií.

Základné požiadavky na vstupy do návrhu a vývoja:

 • zodpovedajúce požiadavky – vstupy by mali zahŕňať všetky funkčné, prevádzkové a štatutárne a regulačné požiadavky, ktoré sú relevantné pre produkt alebo službu. Tieto by mali byť jasne definované a zrozumiteľné pre všetkých zainteresovaných v procese návrhu a vývoja,
 • informácie od zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán – vstupy by mali zahrňovať požiadavky a očakávania zákazníkov, ako aj požiadavky ďalších zainteresovaných strán, vrátane dodávateľov a partnerov. Tiež je dôležité zahrnúť spätnú väzbu z predchádzajúcich podobných projektov a zákazníckych skúseností,
 • predchádzajúce skúsenosti a technické informácie – vstupy do návrhu a vývoja by mali zahŕňať údaje a poznatky získané z predchádzajúcich projektov, vrátane historických údajov o výkonnosti, chybách alebo úspechoch. Využitie tejto histórie pomáha pri minimalizovaní rizík a optimalizácii dizajnu,
 • stanovenie požiadaviek na predkontrakčné práce – ak proces návrhu a vývoja zahŕňa subdodávateľov alebo externých dodávateľov, je potrebné jasne špecifikovať a dokumentovať ich zodpovednosti a požiadavky, ktoré musia splniť,
 • technologické a technické hranice a možnosti – vstupy musia zohľadňovať dostupné technológie a technické možnosti organizácie, ako aj obmedzenia, čo môže ovplyvniť možnosti dizajnu a vývoja,

Správne riadenie týchto vstupov je zásadné pre úspech celého projektu návrhu a vývoja. Nesprávne definované alebo neúplné vstupy môžu viesť k chybám v dizajne, zvýšeným nákladom, meškaniu dodávok alebo dokonca zlyhaniu produktu splniť požiadavky trhu alebo zákazníka. Konfliktné vstupy do návrhu a vývoja sa musia vyriešiť.

Organizácia musí zabezpečiť, že všetky vstupy sú recenzované pre presnosť, úplnosť a vhodnosť pred ich prijatím a použitím v procese návrhu a vývoja. Tento krok zahŕňa pravidelné preskúmanie vstupov a ich aktualizáciu podľa potreby v priebehu celého projektu, aby sa zabezpečilo, že vývoj produktu alebo služby reaguje na všetky zmeny alebo nové informácie.

Vstupy musia byť vyhovujúce pre účely návrhu a vývoja a musia byť kompletné a jednoznačné.

V praxi znamená riadenie vstupov do návrhu a vývoja podľa požiadaviek 8.3.3 Vstupy do návrhu vývoja normy ISO 9001 neustále zabezpečovanie, že každý člen tímu má prístup k najaktuálnejším a najrelevantnejším informáciám, a že tieto informácie sú dôkladne diskutované a zvažované. Toto je kľúčové pre inováciu a tvorbu hodnoty, ktorá je prispôsobená potrebám zákazníka a trhovým podmienkam.

Organizácia musí uchovávať zdokumentované informácie o vstupoch do návrhu a vývoja.

8.3.4 Riadiace činnosti návrhu a vývoja

Článok 8.3.4 Radiace činnosti návrhu a vývoja normy ISO 9001, zaoberajúci sa riadiacimi činnosťami návrhu a vývoja, je kritickým aspektom systému manažérstva kvality, ktorý zabezpečuje, že proces návrhu a vývoja je systematický, kontrolovaný a smeruje k plneniu stanovených cieľov.

Tento článok ustanovuje, že organizácie musia implementovať riadiace činnosti počas všetkých etáp návrhu a vývoja, aby sa zabezpečilo, že výsledok spĺňa požiadavky a je schopný uspokojiť zamýšľané použitie alebo aplikovanú službu.

Organizácia podľa požiadavky 8.3.4 Riadiace činnosti návrhu a vývoja normy ISO 9001 musí aplikovať riadiace činnosti v procese návrhu a vývoja aby zabezpečila, že:

sa definovali výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, sa vykonali preskúmania na hodnotenie schopnosti výsledkov návrhu a vývoja dosiahnuť splnenie požiadaviek, sa vykonali činnosti verifikácie na zabezpečenie, aby výstupy z návrhu a vývoja splnili vstupné požiadavky, sa vykonali činnosti validácie na zabezpečenie, aby výsledné produkty a služby splnili požiadavky na špecifikovanú aplikáciu alebo predpokladané používanie sa prijali nevyhnutné opatrenia na zistené problémy v priebehu preskúmaní alebo činnosti verifikácie a validácie sa uchovali zdokumentované informácie o týchto činnostiach

Kľúčové aspekty riadiacich činností návrhu a vývoja podľa požiadaviek 8.3.4 Riadiace činnosti návrhu a vývoja normy ISO 9001 by mali zahŕňať okrem iného aj:

 • plánovanie riadiacich činností – organizácie musia plánovať a dokumentovať procesy a činnosti, ktoré sú súčasťou návrhu a vývoja. Tento plán by mal jasne určovať etapy procesu, potrebné prehodnotenia, kontroly, overovanie a validáciu, ako aj metódy a kritériá akceptácie pre výstupy,
 • prehodnotenia návrhu a vývoja – prehodnotenia by sa mali pravidelne uskutočňovať na zabezpečenie, že návrh a vývoj sú v súlade s požiadavkami projektu. Tieto prehodnotenia by mali byť zaznamenané a mali by poskytovať spätnú väzbu, ktorá môže viesť k potrebným zmenám a úpravám v procese,
 • overovanie a validácia návrhu a vývoja – overovanie znamená kontrolu, či výstupy návrhu a vývoja spĺňajú vstupné požiadavky a špecifikácie. Validácia sa zameriava na testovanie, či konečný produkt alebo služba spĺňa zamýšľané použitie a očakávania zákazníka. Tieto procesy sú základné na zabezpečenie, že nový produkt alebo služba bude funkčná a prijateľná pre užívateľov,
 • riadenie zmien návrhu a vývoja – ako sa projekt vyvíja, môžu byť potrebné zmeny v návrhu a vývoji. ISO 9001 vyžaduje, aby boli tieto zmeny adekvátne dokumentované a riadené. Zmeny by mali byť schválené pred implementáciou, a ich vplyv na celkový projekt by mal byť posúdený a zaznamenaný. Norma sa samostatne venuje zmenám návrhu a vývoja aj v kapitole 8.3.6 Zmeny návrhu a vývoja,
 • dokumentácia a záznamy – všetky etapy procesu návrhu a vývoja, vrátane plánovania, prehodnotení, overovania, validácie a riadenia zmien, musia byť správne dokumentované a zaznamenané. Táto dokumentácia zabezpečuje trasovateľnosť procesu a umožňuje auditovanie a neustále zlepšovanie.

Riadiace činnosti návrhu a vývoja podľa požiadaviek 8.3.4 Riadiace činnosti návrhu a vývoja by mali byť implementované s cieľom minimalizovať riziká zlyhania a zabezpečiť vysokú kvalitu konečného produktu alebo služby. Tieto činnosti vyžadujú úzku spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami a odborníkmi a môžu zahrňovať technické recenzie, simulačné testy, prototypovanie a pilotné spustenie produktu.

Zaistenie efektívneho riadenia návrhu a vývoja je zásadné pre splnenie a prekročenie očakávaní zákazníkov a zabezpečenie úspechu produktu na trhu. Organizácie, ktoré dôkladne aplikujú tieto riadiace činnosti, môžu lepšie reagovať na zmeny, inovovať a udržiavať konkurencieschopnosť.

8.3.5 Výstupy z návrhu vývoja

Článok 8.3.5 Výstupy z návrhu vývoja normy ISO 9001 sa zaoberá výstupmi z návrhu a vývoja, ktoré sú kľúčovou súčasťou procesu riadenia kvality pri vytváraní nových produktov alebo služieb. Tento článok stanovuje, že výstupy z návrhu a vývoja musia byť vhodné pre následné procesy pre produkciu alebo poskytovanie služieb a musia byť formulované takým spôsobom, aby boli overiteľné voči vstupom do návrhu a vývoja. Organizácia podľa požiadaviek normy 8.3.5 Výstupy z návrhu vývoja musí zabezpečiť, že výstupy z návrhu vývoja:

splnili vstupné požiadavky, sú vhodné pre nasledujúce procesy poskytovania produktov služieb, zahŕňajú požiadavky na monitorovanie a meranie, a ak treba akceptačné kritériá alebo odkazujú na ne, špecifikujú charakteristiky produktov a služieb , ktoré sú základom na ich zamýšľaný účel ich bezpečnosť a správne poskytovanie

Podstatné aspekty výstupov z návrhu a vývoja podľa požiadaviek normy 8.3.5 Výstupy z návrhu vývoja ISO 9001 sú:

 • adekvátnosť so vstupmi – výstupy musia byť priamo overiteľné voči vstupom do návrhu a vývoja. To znamená, že každý výstup musí odpovedať na špecifikované požiadavky alebo problémy definované v procese vstupov. Tento proces zabezpečuje, že konečný produkt alebo služba splní všetky ustanovené a očakávané špecifikácie a požiadavky zákazníka,
 • obsahovať alebo poskytovať informácie pre nákup, výrobu a poskytovanie služieb – výstupy z návrhu a vývoja by mali zahŕňať všetky potrebné informácie potrebné pre nákup, výrobu a poskytovanie služieb. Malo by to zahŕňať napr. technické špecifikácie, pracovné inštrukcie, špecifikácie materiálov, a požiadavky na testovanie alebo kontroly kvality,
 • zahrnúť alebo odkazovať na monitorovacie a meracie požiadavky – musia byť stanovené konkrétne požiadavky na monitorovanie a meranie atribútov produktu, aby sa zabezpečila jeho kvalita. To zahŕňa, ako a kedy by sa mali vykonávať merania a aké kritériá sa používajú na akceptáciu alebo zamietnutie produktov,
 • stanoviť kritériá pre akceptáciu produktu – výstupy musia zahŕňať jasne definované kritériá pre akceptáciu produktu, ktoré stanovujú, aké podmienky musí produkt splniť, aby bol považovaný za akceptovateľný. Tieto kritériá by mali byť založené na pôvodných požiadavkách a očakávaniach zákazníka a iných zainteresovaných strán,
 • dokumentácia a uchovávanie záznamov – výstupy z návrhu a vývoja musia byť riadne zdokumentované a archivované. Dokumentácia by mala obsahovať kompletné záznamy o procesoch návrhu a vývoja, vrátane všetkých revízií a schválení. Uchovávanie týchto záznamov umožňuje trasovateľnosť, umožňuje budúce hodnotenia a revízie a podporuje neustále zlepšovanie.

Správna implementácia výstupov z návrhu a vývoja podľa požiadaviek normy 8.3.5 Výstupy z návrhu vývoja je kritická pre úspech výrobného procesu a celkovú kvalitu produktu. Zabezpečenie, že všetky výstupy sú jasne definované, dokumentované a v súlade s vstupmi, zabezpečuje, že výrobný proces je efektívny a produkt spĺňa alebo prekračuje očakávania zákazníkov.

Výstupy z návrhu a vývoja tak formujú základ pre ďalšie kroky v procese kvality a sú nevyhnutné pre zabezpečenie spoľahlivosti a funkčnosti konečného produktu alebo služby. Organizácie, ktoré efektívne riadia a implementujú tieto výstupy, sú lepšie vybavené na riešenie problémov, inovácie a udržiavanie konkurencies

8.3.6 Zmeny návrhu vývoja

Článok 8.3.6 Zmeny návrhu vývoja normy ISO 9001 sa zaoberá riadením zmien v procese návrhu a vývoja. Je to kritická požiadavka, pretože zmeny v návrhu a vývoji môžu mať významný vplyv na konečný produkt alebo službu, a preto je nevyhnutné, aby boli tieto zmeny riadne kontrolované a dokumentované.

Organizácia musí identifikovať, preskúmať a riadiť zmeny návrhu a vývoja produktov a služieb v priebehu alebo následne v rozsahu, ktorý potvrdí, že neexistuje nijaký nepriaznivý následok na zhodu s požiadavkami. Organizácia musí uchovať zdokumentované informácie o:

zmenách návrhu a vývoja, výsledkoch preskúmania, schválení zmien, prijatých opatreniach na prevenciu nepriaznivých následkov.

Kľúčové aspekty riadenia zmien v návrhu a vývoji podľa požiadaviek normy 8.3.6 Zmeny návrhu vývoja sú:

 • identifikácia zmien – organizácie musia mať postupy na identifikáciu všetkých zmien v procese návrhu a vývoja, či už sú to požiadavky zákazníka, technické úpravy alebo iné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok projektu,
 • hodnotenie vplyvu zmien – každá identifikovaná zmena musí byť dôkladne hodnotená na určenie jej vplyvu na projekt. To zahŕňa posúdenie možných dôsledkov na harmonogram, náklady, kvalitu a iné aspekty projektu,
 • schvaľovanie zmien – zmeny by mali byť schvaľované príslušnými osobami alebo skupinami v organizácii pred ich implementáciou. Toto schvaľovanie by malo byť riadne zdokumentované a mali by sa v ňom zohľadniť všetky relevantné faktory,
 • implementácia zmien – po schválení by mali byť zmeny implementované podľa stanovených postupov. To môže zahŕňať aktualizáciu dokumentácie, informovanie zainteresovaných strán a prípadné úpravy procesov,
 • overenie účinnosti zmien – po implementácii by mali byť zmeny overené, aby sa zabezpečilo, že dosiahli požadovaný vplyv a že nevyvolali nežiaduce vedľajšie účinky. Toto overenie môže zahŕňať testovanie, revíziu výsledkov a spätnú väzbu od zainteresovaných strán,
 • dokumentácia zmien – všetky zmeny by mali byť riadne zdokumentované v súlade s dokumentačnými postupmi organizácie. Táto dokumentácia by mala obsahovať podrobnosti o identifikácii zmien, ich hodnotení, schválení, implementácii a overení.

Efektívne riadenie zmien v procese návrhu a vývoja podľa požiadaviek normy 8.3.6 Zmeny návrhu vývoja je kľúčové pre zachovanie kvality, dodržiavanie harmonogramov a minimalizovanie rizika projektu. Organizácie musia mať vytvorené jasné postupy a procesy na identifikáciu, hodnotenie, schvaľovanie, implementáciu a overenie zmien, aby sa zabezpečilo, že všetky zmeny sú riadne riadené a mali pozitívny vplyv na výsledný produkt alebo službu.

Riadenie zmien je dynamický proces, ktorý vyžaduje pravidelné monitorovanie a revíziu projektových plánov a postupov. Organizácie by mali mať otvorenú komunikáciu a spoluprácu medzi členmi tímu, aby sa zabezpečilo, že všetky zmeny sú riadne spravované a zohľadnené v celkovom vývojovom procese.

Prečo sú požiadavky normy ISO 9001 na návrh a vývoj produktov a služieb tak významné pre spoločnosť?

Článok 8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb normy ISO 9001, ktorý sa zaoberá návrhom a vývojom, je základným pilierom pre úspešné fungovanie spoločnosti na trhu. Jeho správne uplatnenie a dodržiavanie prináša rad výhod a prínosov, ktoré majú významný vplyv na konkurencieschopnosť a dlhodobú udržateľnosť organizácie:

 • zlepšená kvalita produktov a služieb – dodržiavanie požiadaviek článku 8.3 ISO 9001 zabezpečuje, že návrh a vývoj nových produktov a služieb je riadne riadený a kontrolovaný, čo vedie k výrobkom a službám vyššej kvality, ktoré lepšie spĺňajú očakávania zákazníkov,
 • zvýšená dôvera zákazníkov – systematický a riadne dokumentovaný proces návrhu a vývoja podľa ISO 9001 prispieva k dôvere zákazníkov v kvalitu a spoľahlivosť produktov a služieb, čo môže viesť k získaniu a udržaniu verných zákazníkov,
 • zníženie rizika chýb a zlyhaní – implementácia pravidiel a postupov článku 8.3 pomáha minimalizovať riziko chýb a zlyhaní v procese návrhu a vývoja, čo znižuje náklady spojené s reklamáciami, opravami a zlepšuje celkovú efektivitu procesov,
 • väčšia inovácia a konkurencieschopnosť – racionálny a štruktúrovaný prístup k návrhu a vývoju podporovaný normou ISO 9001 môže podnecovať inovácie v organizácii, čo je kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti na trhu a adaptáciu na zmeny v potrebách zákazníkov a trendov v odvetví,
 • lepšie riadenie zdrojov – článok 8.3 podporuje efektívne využívanie zdrojov v procese návrhu a vývoja, čo vedie k lepšiemu riadeniu času, nákladov a ľudských zdrojov a zvyšuje celkovú produktivitu organizácie,
 • zlepšené riadenie rizík – riadenie rizík, ktoré je súčasťou článku 8.3, umožňuje organizácii identifikovať a riešiť riziká spojené s návrhom a vývojom včas, čo minimalizuje negatívny vplyv na projekt a zvyšuje šance na úspech.

Článok 8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb normy ISO 9001 má veľký význam pre fungovanie spoločnosti na trhu tým, že poskytuje rámec a metodológiu na riadenie kvality vo všetkých fázach návrhu a vývoja. Dodržiavanie týchto požiadaviek vedie k zlepšeniu procesov, zvýšenej dôvere zákazníkov a konkurencieschopnosti organizácie, čo je kľúčové pre dlhodobý úspech na trhu.