Aktuality

5.3 Roly zodpovednosti a právomoci v organizácii – norma ISO 45001

Požiadavky normy: Vrcholový manažment musí zaistiť aby zodpovednosti a právomoci relevantných rolí v systéme manažérstva BOZP.

Vrcholový manažment musí prideliť zodpovednosť a právomoc za:

 1. zaistenia, že sa systém manažérstva BOZP zhoduje s požiadavkami tohto dokumentu
 2. podávanie správ vrcholovému manažmentu a výkonnosti systému manažérstva BOZP

Vysvetlenie požiadavky

Iba vrcholový manažment má celkovú zodpovednosť. Ak sa prenášajú právomoci na nižšiu úroveň, musí s ňou byť aj prenesená odpovedajúca zodpovednosť za splnenie úlohy, avšak táto zodpovednosť nie je odobratá vyššiemu pracovníkovi, ktorú túto úlohu delegoval.

Zákonník práce, § 146, ods.(2)
„starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšenie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh“
Zákon 330/1996 Z .z. v platnom znení,

-§ 8a, ods. (7)
„plnenie úloh zamestnávateľa v starostlivosti o BOZP zabezpečujú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností“

-§ 8a, ods. (8)
„zodpovednosť a povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní BOZP a pri vykonávaní potrebných opatrení nie sú dotknuté povinnosťami vedúcich zamestnancov v starostlivosti o BOZP“
-§ 12, ods. (1)
„zamestnávateľ, zamestnávajúci viac ako 100 zamestnancov je povinný určiť dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov /bezpečnostného technika/, ktorí budú vykonávať úlohy pri zaisťovaní BOZP /ďalej len „bezpečnostno-technická služba“/. Úlohy bezpečnostno-technickej služby môže zamestnávateľ zabezpečiť aj dodávateľským spôsobom“
-§ 13 ods. (1)
„zamestnávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť v rozsahu určenom všeobecne záväznými právnymi predpismi závodnú zdravotnú službu“

Štruktúra osôb vykonávajúcich povinnosti, ktoré sú súčasťou systému riadenia BOZP je závislá od typu a veľkosti podniku. Dôležité je, aby bola určená jasne ich úloha, zodpovednosť a právomoci, vrátane jasného definovania rozhrania medzi jednotlivými funkciami. Všeobecne môžu byť tieto osoby určené nasledovne:

 • vrcholový manažment;
 • líniový manažment na všetkých úrovniach;
 • operátori procesov;
 • zamestnanci , ktorí riadia BOZP zmluvných partnerov;
 • zamestnanci, ktorí sú zodpovední za školenia BOZP;
 • zamestnanci, ktorí sú zodpovední za prípravu a riadenie havarijných situácií
 • zamestnanci, ktorí sú zodpovední za zariadenia kritických uzlov a zariadení z hľadiska BOZP;
 • zamestnanci s kvalifikáciou v BOZP alebo iných špecialistov BOZP v rámci organizácie;
 • zamestnanci zabezpečujúci kontrolu a vyhodnocovanie účinnosti systému riadenia BOZP

Odporúčanie dobrej praxe a prax neodporúča

Cieľom splnenia tejto požiadavky je definovanie konkrétnych organizačných rolí a príslušných právomocí jednotlivým vedúcim pracovníkom na zodpovedajúcim úrovniam riadenia organizácie za systém BOZP. Prenášanie právomoci a zodpovednosti sa musí byť uchované a zdokumentované.

Vrcholový manažment nemôže preniesť svoju zodpovednosť za systém manažérstva BOZP na nižšie a najnižšie pozície zamestnancov organizácie.

a) Právny rámec
Zákon 330/1996 Z.z., -§ 8e, ods. (1), ods. (2)
„zamestnávateľ umožňuje zamestnancom zúčastňovať sa na riešení problematiky BOZP a vopred s nimi prerokúva otázky týkajúce sa BOZP, najmä im umožňuje vyjadriť sa k:

a, politike BOZP,
b, výberu pracovných prostriedkov, technológii, organizácii práce a k pracovnému
prostrediu a pracovisku,
c, určeniu zamestnancov, ktorí budú vykonávať úlohy pri zaisťovaní BOZP,
d, posudzovaniu rizík, vykonávaniu opatrení, vrátane OOPP,
e, pracovným úrazom, chorobám z povolania a výsledkom vyšetrovania,
f, spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov,
g, zabezpečovaniu úloh bezpečnostno-technickej služby,
h, oboznamovaniu zamestnancov“ /skrátené znenie/

„zamestnanec, odb. orgán a zástupcovia zamestnancov sa zúčastňujú na plnení úloh zamestnávateľa pri zaisťovaní BOZP“


Zákon 330/1996 Z.z., -§14, ods. (1), písm. h, ods. (2), písm. a
„zamestnanec je povinný oznamovať svojmu nadriadenému, odb. orgánu alebo zástupcovi zamestnancov nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie a podľa možností sa zúčastňovať na ich odstraňovaní“ /skrátené znenie/
„zamestnanec má právo prerokúvať všetky otázky BOZP súvisiace s jeho prácou a v prípade potreby môže po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v danom odbore.“

Na aké otázky musí audítor nájsť odpoveď?

Ako vrcholový manažment preukazuje vodcovstvo a odhodlanie, pokiaľ ide o systém riadenia BOZP:

 • preberá celkovú zodpovednosť za prevenciu pracovných úrazov a chorôb ako aj za poskytovanie bezpečných a zdravých pracovísk a činností?
 • zabezpečuje, aby sa pre systém riadenia BOZP stanovila politika BOZP a súvisiace ciele BOZP a aby boli zlučiteľné so  strategickým smerovaním organizácie?
 • zabezpečuje integráciu požiadaviek na systém riadenia BOZP do obchodných procesov organizácie?
 • zabezpečuje dostupnosť zdrojov potrebných pre systém riadenia BOZP?
 • komunikuje dôležitosť efektívneho riadenia BOZP a dodržiavania požiadaviek systému riadenia BOZP?
 • zabezpečuje to, aby systém riadenia BOZP dosiahol zamýšľané výsledky?
 • podporuje pracovníkov, aby prispievali k efektívnosti systému riadenia BOZP?
 • zabezpečuje a podporuje neustále zlepšovanie?
 • podporuje ďalšie relevantné riadiace úlohy s cieľom preukázať ich vedúce postavenie, pokiaľ   ide o oblasti ich zodpovednosti?
 • vývoj, vedenie a propagácia kultúry, ktorá podporuje dosiahnutie zamýšľaných výsledkov systému riadenia BOZP?
 • ochraňuje pracovníkov pred represáliami pri hlásení nehôd,       nebezpečenstiev, rizík a príležitostí?
 • Zabezpečuje aby spoločnosť zavádzala a implementovala procesy umožňujúce konzultáciu a participáciu pracovníkov?
 • Vykazuje podporu pri zriaďovaní a fungovaní výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.