Aktuality

ISO-9001-kapitoly-isocertifikat

ISO 9001 – požiadavky a implementácia článku 5. Vodcovstvo

Článok 5 normy ISO 9001:2015 „Vodcovstvo“ určuje požiadavky na vedenie organizácie týkajúce sa systému manažérstva kvality.

ISO 9001: Článok 5.1 Vodcovstvo a záväzok

Cieľom tohto článku je zabezpečiť, aby vedenie organizácie rozumelo významu svojho vplyvu na kvalitu výrobkov a služieb a zároveň zabezpečilo, že všetky procesy sú v súlade s požiadavkami normy. Medzi základné požiadavky dobrého „vodcovstva“ podľa normy ISO 9001 patrí:

 1. Zodpovednosť vedenia: Vedenie spoločnosti by malo byť zodpovedné za vytvorenie a udržiavanie systému riadenia kvality.
 2. Politika kvality: Vedenie spoločnosti by malo stanoviť politiku kvality, ktorá by mala byť zrozumiteľná, zohľadňujúca ciele spoločnosti a záväzky voči zákazníkom.
 3. Plánovanie: Vedenie spoločnosti by malo viesť k plánovaniu systému riadenia kvality, aby sa dosiahli stanovené ciele.
 4. Zdroje: Vedenie spoločnosti by malo zabezpečiť potrebné zdroje na implementáciu a udržiavanie systému riadenia kvality.
 5. Zodpovednosť a právomoci: Vedenie spoločnosti by malo stanoviť zodpovednosti a právomoci pre všetkých pracovníkov spoločnosti týkajúce sa systému riadenia kvality a zároveň určiť im v tomto systéme ich „role“.
 6. Komunikácia: Vedenie spoločnosti by malo zabezpečiť, aby boli komunikačné procesy pre systém riadenia kvality efektívne.
 7. Riadenie zmien: Vedenie spoločnosti by malo riadiť zmeny v systéme riadenia kvality.

Aby bol článok 5 normy ISO 9001:2015 úspešne implementovaný, je potrebné v prvom rade vytvoriť a udržiavať silné vodcovstvo v organizácii, ktoré bude mať celý systém riadenia kvality ako svoju prioritu.

Je potrebné, aby vedenie definovalo politiku kvality a stanovilo ciele v tejto oblasti. Následne je potrebné vytvoriť a udržiavať procesy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov v oblasti kvality. Vedenie by malo zabezpečiť zdroje potrebné na fungovanie a udržiavanie systému managementu kvality a zabezpečiť jeho neustále zlepšovanie.

ISO 9001 článok 5.1.2 Zameranie na zákazníka

V rámci článku 5.1.2 normy ISO 9001 sa požaduje, aby vodcovstvo organizácie zabezpečilo zameranie na zákazníka. Toto zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Identifikáciu potrieb a požiadaviek zákazníkov a zabezpečenie, aby sa na ne dostatočne reagovalo.
 2. Systematickú analýzu požiadaviek zákazníkov a stanovovanie cieľov v oblasti zákazníckej spokojnosti.
 3. Vyhodnocovanie výsledkov v oblasti zákazníckej spokojnosti a implementácia opatrení na zlepšenie.
 4. Zabezpečenie, aby sa informácie o požiadavkách zákazníkov a ich spokojnosti dostali do všetkých relevantných častí organizácie.
 5. Zabezpečenie, aby sa zákaznícky prístup zohľadňoval pri rozhodovaní a plánovaní v organizácii.
 6. Udržiavanie dôveryhodných vzťahov s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi.
 7. Zabezpečenie, aby sa požiadavky zákazníkov zohľadňovali pri vývoji a dodávaní produktov a služieb.

ISO 9001 článok 5.2 Politika kvality

Článok 5.2 Politiky kvality normy ISO 9001:2015 žiada, aby organizácia stanovila a implementovala svoju politiku kvality ako záväzný dokument, ktorý definuje jej ciele a zámery v oblasti kvality. Politika kvality by mala byť konzistentná s celkovými cieľmi organizácie a mala by zahŕňať záväzok k dosahovaniu trvalého zlepšovania. Požiadavky článku 5.2 zahŕňajú:

 1. Definovať politiku kvality, ktorá je konzistentná s celkovými cieľmi organizácie.
 2. Implementovať politiku kvality prostredníctvom procesov a aktivít v celom organizačnom spektre.
 3. Zabezpečiť, aby politika kvality bola dostupná pre všetkých zainteresovaných strán.
 4. Zabezpečiť, aby politika kvality bola regularne hodnotená a aktualizovaná.
 5. Viesť a motivovať zamestnancov k uplatňovaniu a podpore politiky kvality.

Politika kvality, by sa mala na základe našich dlhoročných skúsenosti implementovať nasledovne:

 1. Definovanie: Organizácia by mala definovať svoju politiku kvality a tá by mala byť jasne formulovaná a zrozumiteľná pre všetkých pracovníkov a zainteresované strany.
 2. Rovnaký postoj: Všetci pracovníci by mali byť informovaní o politickej kvality organizácie a mali by byť vedení k uplatňovaniu tejto politiky vo svojej práci.
 3. Revízie: Politika kvality by mala byť revidovaná pravidelne, aby sa zabezpečilo, že sa stále zhoduje s potrebami organizácie a zákazníkov.
 4. Záväzok: Vedenie by malo preukázať svoj záväzok voči politickej kvality tým, že ju bude aktívne využívať na riadenie kvality ako celku.
 5. Dostupnosť: Politika kvality by mala byť dostupná pre všetkých zainteresované strany, aby sa zabezpečilo, že sa o nej vie a že ju možno využívať ako zdroj informácií.
 6. Integrácia: Politika kvality by mala byť integrovaná do všetkých procesov a činností organizácie, aby sa zabezpečilo, že sa uplatňuje v celom rozsahu činností.

ISO 9001 článok 5.3 Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii

Cieľom článku 5.3 je zabezpečiť, aby bola v organizácii jasne stanovená zodpovednosť a aby bolo zabezpečené plnenie požiadaviek normy ISO 9001. Implementácia tohto článku by mala zahŕňať proces stanovenia rolí, zodpovedností a právomocí, ako aj proces vzdelávania členov organizácie o ich zodpovednostiach.

Konkrétne požiadavky zahŕňajú:

 1. Definovať a komunikovať roly, zodpovednosti a právomoci všetkých členov organizácie, aby sa zabezpečila ich zodpovednosť a záväznosť v súvislosti so systémom riadenia kvality.
 2. Zabezpečiť, aby boli ľudia na správnych pozíciách a mali potrebné znalosti, skúsenosti a zručnosti na vykonávanie svojich úloh.
 3. Zabezpečiť, aby všetci členovia organizácie pochopili svoje roly a zodpovednosti týkajúce sa systému riadenia.
 4. Zabezpečiť, aby bola k dispozícii dostatočná kapacita a zdroje na vykonávanie úloh týkajúcich sa systému riadenia spoločnosti.
 5. Zabezpečiť, aby boli stanovené jasné a primerané zodpovednosti a právomoci pre kontrolu a riadenie procesov.

Nasledujúce kroky môžu pomôcť pri implementácii tohto článku:

 1. Analýza procesov: Identifikujte všetky procesy v organizácii a určte, ktoré zamestnania sú zodpovedné za ich riadenie a realizáciu.
 2. Definovanie zodpovedností: Pre každý proces stanovte, kto je zodpovedný za jeho plnenie, ako aj za kontrolu a hodnotenie výsledkov.
 3. Stanovenie právomocí: Určte, ktorí zamestnanci majú oprávnenie rozhodovať a vykonávať konkrétne úlohy.
 4. Komunikácia: Komunikujte zodpovednosti a právomoci jednotlivých zamestnancov v organizácii a zabezpečte, aby všetci zamestnanci boli v obraze o svojich zodpovednostiach a právomociach.
 5. Dokumentácia: Dokumentujte všetky zmeny v rolách, zodpovednostiach a právomociach a udržujte tieto informácie aktuálne a dostupné pre všetkých zamestnancov.

Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa noriem ISO? Ako získať certifikát ISO?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

V prvej etape je potrebné systém kvality vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO a rozhodne o udelení certifikátu.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.