Aktuality

Aké sú najčastejšie problémy pri iso certifikácii a implementácii QMS (systému manažérstva kvality)?

Podľa výskumu od Jansen (2008) vnímajú spoločnosti proces implementácie QMS vo všeobecnosti ako nenáročný, no napriek tomu s ním majú mnohé spoločnosti ťažkosti. Kľúčovými faktormi sa zaoberali akademické štúdie z celého sveta.

Amar a Zain (2002) určili 9 existujúcich faktorov, ktoré predstavujú bariéry zavedenia QMS:

 • ľudské zdroje,
 • manažment,
 • zlý prístup ku kvalite v organizácii,
 • organizačná kultúra,
 • zlé vzťahy medzi oddeleniami,
 • suroviny, zariadenia a stroje,
 • informácie,
 • metódy a tréning,
 • financie.

Podľa Jansena, ktorý robil prieskum v Holandsku, existuje päť faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnú implementáciu QMS v spoločnostiach:

 • obmedzenia v prostriedkoch,
 • chýbajúci záväzok vrcholového manažmentu,
 • nedostatočné pochopenie požiadaviek normy,
 • nízka angažovanosť zamestnancov,
 • dokumentácia a kontrola.

Prieskum Souza-Poza a kol. z USA rozširuje zoznam dôvodov pre zlyhanie implementácie QMS na:

 • ťažkosti pri interných auditoch,
 • absencia poradenskej organizácia,
 • nereálne nastavené požiadavky ISO 9001,
 • nedostatočný tréning,
 • nedostatočné vedomosti.

Angažovanosť radových zamestnancov kľúčový prvok pre úspešnú implementáciu systému riadenia kvality

Prieskum problémovej implementácie QMS sa robil aj v Egypte (Hesham a Magd, 2007), kde bol za najdôležitejší faktor označený odpor zamestnancov ku prijatiu noriem. K podobným dôsledkom došiel aj starší, no rozsahovo oveľa väčší prieskum od Brown a Van der Wiele. Ten uvádza nedostatok angažovanosti rádových zamestnancov ako hlavný zdroj problémov až v 50 zo 146 z nich.

Aj z uvedeného vidíme, že je irelevantné či sa robil prieskum v Európe, USA alebo Afrike –najväčšia časť problémov spočíva v ľudských zdrojoch. Ľudia (manažéri alebo rádoví zamestnanci) bez dostatočných informácií o QMS nemajú motiváciu prekonávať ťažkosti súvisiace s jeho implementáciou.

Young (1992) dodáva, že úspešná implementácia QMS je veľmi nepravdepodobná, ak zamestnancom okrem chýbajúcej motivácie chýba aj tímové zameranie, kultúrna a demografická homogenita, prepojenie na výsledky spoločnosti a dodržiavanie pravidiel na pracovisku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.