Aktuality

emas certifikát

Čo je to EMAS? Čo je to „certifikácia“ EMAS? Stiahnite si hlavné predpisy pre schému EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovoľný nástroj Európskej únie, ktorý umožňuje organizáciám hodnotiť, zlepšovať a oznamovať svoju environmentálnu výkonnosť. Bol zavedený nariadením (ES) č. 1221/2009 a je určený pre organizácie, ktoré chcú ísť nad rámec legislatívnych požiadaviek na ochranu životného prostredia a systematicky zlepšovať svoje environmentálne správanie.

Toto nariadenie si môžete stiahnuť tu.

EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit 

EMAS sa skladá z niekoľkých kľúčových krokov. Prvým z nich je environmentálne preskúmanie, kde organizácia vykonáva počiatočné hodnotenie všetkých aspektov svojej činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Toto preskúmanie tvorí základ pre zavedenie efektívneho systému environmentálneho manažmentu. Následne organizácia zavádza tento systém v súlade s medzinárodnou normou ISO 14001, pričom zahrnuje politiku, ciele a programy zamerané na zlepšovanie environmentálnej výkonnosti.

Dôležitou súčasťou EMAS sú pravidelné interné audity, ktoré hodnotia efektívnosť implementácie systému environmentálneho manažérstva a jeho schopnosť dosahovať stanovené ciele. Okrem toho musí organizácia vypracovať environmentálne vyhlásenie, ktoré poskytuje informácie o jej environmentálnej výkonnosti a o tom, ako sa plnia stanovené ciele. Toto vyhlásenie je overené nezávislým environmentálnym overovateľom a zverejnené pre verejnosť a zainteresované strany.

EMAS kladie dôraz na neustále zlepšovanie environmentálnej výkonnosti organizácií. To znamená, že organizácie musia pravidelne prehodnocovať a aktualizovať svoje ciele a programy, aby dosiahli stále vyššie štandardy ochrany životného prostredia.

Hlavné kroky procesu certifikácie EMAS

 • Environmentálne preskúmanie – organizácia musí vykonať počiatočné preskúmanie všetkých aspektov svojej činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Toto preskúmanie je základom pre zavedenie efektívneho environmentálneho manažmentu,
 • Systém environmentálneho manažérstva – na základe výsledkov environmentálneho preskúmania organizácia zavedie systém environmentálneho manažérstva, ktorý je v súlade s medzinárodnou normou ISO 14001. Tento systém zahŕňa politiku, ciele a programy zamerané na zlepšovanie environmentálnej výkonnosti,
 • Audit – pravidelné interné audity hodnotia, ako efektívne je systém environmentálneho manažérstva implementovaný a či dosahuje stanovené ciele,
 • Environmentálne vyhlásenie – organizácia musí vypracovať environmentálne vyhlásenie, ktoré poskytuje informácie o environmentálnej výkonnosti a o tom, ako sa plnia stanovené ciele. Toto vyhlásenie je overené nezávislým environmentálnym overovateľom a zverejnené,
 • Neustále zlepšovanie – cieľom EMAS je neustále zlepšovanie environmentálnej výkonnosti organizácie. To znamená, že organizácie musia pravidelne prehodnocovať a aktualizovať svoje ciele a programy.

Certifikácia EMAS – environmentálne overovanie environmentálnym overovateľom

Environmentálne overovanie environmentálnym overovateľom je proces, pri ktorom nezávislý a akreditovaný odborník (environmentálny overovateľ) hodnotí a overuje súlad environmentálneho systému manažérstva organizácie s konkrétnymi normami a požiadavkami, ako sú stanovené v rámci schémy EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) alebo iných environmentálnych štandardov a zároveň kontroluje a overuje pravdivosť a transparentnosť Environmentálneho vyhlásenia spoločnosti, ktoré si dala environmentálnemu overovateľovi overiť. Ľudovo sa tomuto procesu hovorí „certifikácia EMAS“.

Kľúčové prvky a kroky environmentálneho overovania podľa schémy EMAS

 1. Nezávislosť a nestrannosť – environmentálny overovateľ musí byť nezávislý od organizácie, ktorú overuje, aby zabezpečil objektívnosť a nestrannosť hodnotenia.
 2. Akreditácia – overovateľ musí byť akreditovaný príslušným orgánom, čo znamená, že má potrebnú kvalifikáciu, skúsenosti a oprávnenie vykonávať environmentálne overovanie podľa stanovených normatívnych požiadaviek.
 3. Hodnotenie systému manažérstva – proces zahŕňa podrobné hodnotenie systémov manažérstva organizácie vrátane jej politík, postupov a operácií, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s požiadavkami EMAS alebo iných relevantných environmentálnych noriem.
 4. Kontrola dokumentácie – overovateľ preskúma dokumentáciu organizácie, ako sú environmentálne správy, interné audity, záznamy o monitorovaní a meraniach, aby overil presnosť a úplnosť týchto dokumentov.
 5. Fyzická prehliadka – overovateľ môže vykonať fyzickú prehliadku prevádzok a zariadení organizácie, aby overil, že praktické činnosti sú v súlade s dokumentovanými postupmi a že environmentálne opatrenia sú účinne implementované.
 6. Overovanie environmentálneho vyhlásenia – súčasťou procesu je aj overenie environmentálneho vyhlásenia organizácie. Toto vyhlásenie obsahuje informácie o environmentálnej výkonnosti organizácie a musí byť presné, transparentné a zrozumiteľné pre verejnosť.
 7. Správa o overovaní – po dokončení overovacieho procesu vypracuje overovateľ správu, v ktorej podrobne popíše svoje zistenia a vyjadrí sa k súladu organizácie s požiadavkami EMAS. Ak je výsledok pozitívny, organizácia môže používať logo EMAS a zverejniť svoje overené environmentálne vyhlásenie.

Význam environmentálneho overovania podľa schémy EMAS

Environmentálne overovanie environmentálnym overovateľom je kľúčovým procesom, ktorý zaisťuje, že organizácie dodržiavajú vysoké štandardy environmentálneho manažérstva. Nezávislé a akreditované overovanie poskytuje spoľahlivý dôkaz o záväzku organizácie k ochrane životného prostredia, zvyšuje jej dôveryhodnosť a prispieva k trvalému zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti.

Environmentálne overovanie poskytuje niekoľko dôležitých prínosov:

 • dôveryhodnosť a transparentnosť – overenie nezávislým odborníkom zvyšuje dôveryhodnosť environmentálneho vyhlásenia a demonštruje záväzok organizácie k environmentálnej zodpovednosti a transparentnosti,
 • zlepšenie environmentálnej výkonnosti – proces overovania pomáha identifikovať oblasti na zlepšenie a podporuje neustále zvyšovanie environmentálnych štandardov a efektívnosti,
 • súlad s legislatívou – overovanie zabezpečuje, že organizácia dodržiava všetky relevantné environmentálne predpisy a normy, čím minimalizuje riziko právnych sankcií a reputačných škôd,
 • konkurenčná výhoda – certifikácia a overenie môžu poskytnúť organizácii konkurenčnú výhodu, pretože preukazujú vysokú úroveň environmentálnej zodpovednosti a manažérskej excelencie.

Výhody certifikácie EMAS – overovania podľa EMAS sú mnohostranné. Jednou z hlavných výhod je zlepšenie environmentálnej výkonnosti, čo vedie k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie. Zvýšená dôveryhodnosť a transparentnosť sú ďalšími prínosmi, pretože overenie a zverejnenie environmentálneho vyhlásenia zvyšuje dôveru verejnosti a zainteresovaných strán. Organizácie registrované v EMAS môžu získať aj konkurenčnú výhodu na trhu, pretože preukazujú záväzok k environmentálnej zodpovednosti, čo môže prilákať environmentálne uvedomelých zákazníkov a investorov. EMAS tiež pomáha organizáciám zabezpečiť súlad s environmentálnou legislatívou a minimalizovať riziko právnych sankcií.

EMAS predstavuje robustný rámec pre environmentálne manažérstvo, ktorý umožňuje organizáciám systematicky zlepšovať svoju environmentálnu výkonnosť a preukazovať svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu.

EMAS je nástroj, ktorý podporuje transparentnosť, dôveryhodnosť a trvalú udržateľnosť, čo je prínosom nielen pre samotné organizácie, ale aj pre celú spoločnosť a životné prostredie.

Hlavné právne predpisy Európskej únie a Slovenskej republiky pre schému EMAS (po kliknutí si ich môžete stiahnuť)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Zákon NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súvisiace právne predpisy pre schému EMAS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2.

Rozhodnutie Komisie č. 2017/2285/EÚ, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Rozhodnutie Komisie č. 2011/832/EÚ, týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácií organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009.

Odporúčanie Komisie č. 2003/532/ES o usmernení pre implementáciu nariadenia (ES) č. 761/2001 Európskeho parlamentu a Rady umožňujúceho dobrovoľnú účasť organizácií v schéme environmentálneho manažérstva auditu (EMAS) Spoločenstva vzhľadom na výber a používanie indikátorov environmentálneho správania.

Odporúčanie Komisie č. 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení neskorších predpisov.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 438/2004 Z.z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.

Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o znení a doplení niektorých zákonov.

Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.