Aktuality

certifikat ISO 9001

Význam a požiadavky článkov 7.2 Kompetentnosť a 7.3 Povedomie normy ISO 9001

Jedným z kľúčových prvkov úspešného implementovania požiadaviek normy ISO 9001:2015 je zabezpečenie kompetentnosti a povedomia zamestnancov. Články 7.2 Kompetentnosť a 7.3 Povedomie normy ISO 9001:2015 sú zamerané na aspekty kompetentnosti a povedomia a poskytujú rámec pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, čo je kritické pre dosiahnutie cieľov v oblasti systému manažérstva kvality budovaného podľa normy ISO 9001:2015.

Kompetentnosť (ISO 9001:2015, článok 7.2)

Článok 7.2 normy ISO 9001:2015 kládne dôraz na potrebu zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce práce ovplyvňujúce kvalitu produktov alebo služieb boli kompetentné na základe vzdelávania, odbornej prípravy, skúseností a schopností. Táto požiadavka zdôrazňuje, že kvalitné výsledky a efektívne riadenie kvality sú priamo spojené s kompetenciou jednotlivých členov organizácie.

Norma ISO 9001 doslova uvádza, že organizácia, ktorá implementuje systém manažérstva kvality podľa požiadaviek tejto normy musí:

 • určiť nevyhnutnú kompetentnosť ktorú riadi a ktorá má vplyv na výkonnosť a efektívnosť systému manažérstva kvality
 • zabezpečiť aby tieto osoby boli kompetentné na základe vhodného vzdelania, prípravy alebo skúseností
 • ak treba, prijať opatrenia na získanie nevyhnutnej kompetentnosti a hodnotiť efektívnosť prijatých opatrení
 • vhodne uchovávať zdokumentované informácie ako dôkaz kompetentnosti

Implementácia systému vzdelávania na získanie a udržanie kompetencie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľov stanovených normou. Tento prístup nezahŕňa len technické zručnosti potrebné na vykonávanie konkrétnych úloh, ale aj schopnosť analyzovať a riešiť situácie z hľadiska systému manažérstva kvality.

Vzdelávacie programy by mali byť prispôsobené jednotlivcom a pozíciám, pričom sa zabezpečí, že každý zamestnanec má potrebné vedomosti a zručnosti na plnenie svojej úlohy v rámci systému manažmentu kvality.

V praxi to znamená, že organizácia by mala vyvinúť systematický prístup k identifikácii potrieb na vzdelávanie, poskytovať prístup k relevantným zdrojom a neustále monitorovať účinnosť vzdelávacieho procesu. Každý zamestnanec by mal byť schopný efektívne prispievať k dosahovaniu kvalitných výsledkov a pritom sa neustále rozvíjať v rámci svojej kompetencie.

Povedomie zamestnancov a jeho úloha v systéme manažérstva kvality (ISO 9001:2015, článok 7.3):

Článok 7.3 Povedomie normy ISO 9001:2015 sa venuje povedomiu zamestnacov, konkrétne potrebe zabezpečiť, aby osoby, ktoré riadi organizácia, si uvedomovali:

 • politiku kvality
 • relevantné ciele kvality
 • svoje zapojenie sa do efektívnosti systému manažérstva kvality vrátane prínosov zlepšenej výkonnosti
 • súvislosti nedodržiavanie požiadaviek systému manažérstva kvality.

Povedomie zamestnancov o ich významnej úlohe v dosahovaní cieľov kvality je kľúčovým faktorom úspešného riadenia kvality. Organizácie by mali aktívne podporovať vytváranie povedomia v rámci svojej kultúry. Môže to napríklad zahŕňať aj informačné kampane, školenia a pravidelnú komunikáciu o výsledkoch systému manažmentu kvality.

Vytváranie povedomia nie je len o informovaní zamestnancov o existencii systému manažmentu kvality, ale aj o prepojení ich individuálnych úloh s celkovými cieľmi organizácie. Keď zamestnanec chápe, ako jeho práca prispieva k dosahovaniu výsledkov, je pravdepodobnejšie, že bude aktívne sa zaujímať o kvalitu a prispievať k neustálemu zlepšovaniu procesov.

Význam povedomia v kontexte systému manažérstva kvality

 1. Kultúra kvality: Vytvorenie kultúry kvality začína povedomím. Keď zamestnanci chápu, že ich práca je súčasťou väčšieho celku, ktorý ovplyvňuje spokojnosť zákazníkov, vytvára sa kultúra kvality, kde je každý zodpovedný za výsledok.
 2. Znižovanie chýb: Povedomie o význame každej úlohy znamená nižšiu mieru chýb. Keď si zamestnanci uvedomujú, ako ich konanie ovplyvňuje konečný výrobok alebo službu, sú opatrnejší a sústredenejší na dosahovanie kvalitných výstupov.
 3. Rýchle riešenie problémov: Zamestnanci so silným povedomím sú schopní rýchlo identifikovať a riešiť problémy, pretože rozumejú kontextu svojej práce a vedia, ako môže mať ich konanie vplyv na konečný výsledok.
 4. Zvyšovanie záujmu o kvalitu: Povedomie o cieľoch kvality a procesoch manažmentu kvality zvyšuje záujem zamestnancov o dosahovanie štandardov kvality. Sú viac angažovaní a zaujímajú sa o svoju úlohu v rámci celej organizačnej štruktúry.
 5. Podpora zlepšovania: Organizácie s uvedomelými zamestnancami sú schopné efektívnejšie implementovať a podporovať procesy neustáleho zlepšovania. Zamestnanci vidia svoju úlohu v identifikácii a implementácii zlepšení.

Povedomie zamestnancov, ako je špecifikované v článku 7.3 normy ISO 9001:2015, je kľúčovým prvkom pre dosiahnutie kvalitných výstupov a úspešné riadenie samotnej organizácie. Vytvorenie „kultúry povedomia“ v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 si vyžaduje systematický prístup k vzdelávaniu, motiváciu a aktívnu podporu vedenia.

Implementácia efektívneho vzdelávacieho programu v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 má pozitívny vplyv na dosahovanie cieľov organizácie. Zabezpečuje nielen technické kompetencie, ale aj povedomie o dôležitosti každej individuálnej úlohy.

Organizácie, ktoré sa efektívne venujú povedomiu zamestnancov, sú schopné dosahovať vysoké štandardy kvality a zabezpečovať udržateľný rast a úspech. Vzdelávanie je investíciou do ľudského kapitálu organizácie a kľúčovým faktorom na ceste k úspešnému riadeniu a zlepšovaniu implementovaného systému manažérstva kvality.