Aktuality

ISO14001

Certifikát ISO 14001 – cesta k environmentálnej zodpovednosti

ISO 14001:2015 – Systémy manažérstva environmentu (EMS) – Požiadavky s pokynmi na používatie je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy environmentálneho manažérstva, ktorý poskytuje organizáciám rámec na identifikáciu, riadenie a zlepšovanie ich environmentálnych vplyvov. Cesta k environmentálnej zodpovednosti je v súčasnom globálnom kontexte nevyhnutnosťou, a práve ISO 14001 je nástrojom, ktorý pomáha organizáciám dosiahnuť tento cieľ.

V čase, keď čelíme závažným environmentálnym výzvam, ako sú klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia a vody, strata biodiverzity a nadmerná spotreba prírodných zdrojov, je nevyhnutné, aby organizácie prijali proaktívny prístup k ochrane životného prostredia. ISO 14001 im poskytuje systematický spôsob, ako identifikovať svoje environmentálne aspekty, hodnotiť riziká a príležitosti a implementovať opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov.

Jedným z hlavných prínosov implementácie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 je zvýšenie efektívnosti zdrojov. Organizácie sa učia lepšie spravovať svoje zdroje, znižovať odpad a spotrebu energie, čo vedie nielen k nižším nákladom, ale aj k menšiemu environmentálnemu zaťaženiu. Táto optimalizácia nielenže zlepšuje finančnú výkonnosť organizácie, ale aj jej ekologickú stopu, čo je prínosom pre spoločnosť ako celok.

ISO 14001 tiež podporuje právne a regulačné súlad. S neustále sa sprísňujúcimi environmentálnymi predpismi a nariadeniami je pre organizácie dôležité zabezpečiť, aby ich činnosti boli v súlade s platnými zákonmi. Implementácia systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 pomáha organizáciám identifikovať a riadiť ich právne povinnosti, čím minimalizujú riziko pokút a sankcií.

Záväzok k environmentálnej zodpovednosti má aj pozitívny vplyv na reputáciu organizácie. V dnešnom svete, kde sú zákazníci stále viac uvedomelí a citliví na otázky životného prostredia, môže byť certifikácia ISO 14001 významným konkurenčným rozdielom. Ukazuje, že organizácia je odhodlaná chrániť životné prostredie a prijímať opatrenia na znižovanie svojho vplyvu. Tento záväzok môže zvýšiť dôveru zákazníkov, zlepšiť vzťahy so zainteresovanými stranami a otvoriť nové trhové príležitosti.

ISO 14001:2015 – Environmentálny manažérsky systém (EMS) – Požiadavky s usmerneniami na používanie

Norma ISO 14001:2015 je štruktúrovaná podľa tzv. „High-Level Structure“ (HLS), ktorá je spoločná pre všetky nové a revidované normy ISO manažérskych systémov. Obsah normy ISO 14001 je rozdelený do desať hlavných bodov, ktoré sú nasledovné:

 1. Predmet normy
  • Tento úvodný bod definuje rozsah aplikácie normy ISO 14001 a opisuje, čo je jej cieľom – vytvorenie environmentálneho manažérskeho systému (EMS) s cieľom zlepšiť environmentálnu výkonnosť organizácie.
 2. Normatívne odkazy
  • Tento bod uvádza normy alebo dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie a aplikáciu ISO 14001. Pre túto normu neexistujú žiadne normatívne odkazy, ale odkazuje sa na ISO 14004 pre usmernenia týkajúce sa EMS.
 3. Termíny a definície
  • Tento bod poskytuje definície kľúčových pojmov a termínov používaných v norme, čo zaručuje spoločné pochopenie terminológie.
 4. Súvislosti organizácie
  • Organizácia musí určiť externé a interné záležitosti relevantné pre jej účel a ktoré ovplyvňujú jej schopnosť dosiahnuť zamýšľané výsledky EMS.
  • Organizácia musí pochopiť potreby a očakávania zainteresovaných strán.
  • Definovanie rozsahu EMS.
  • Stanovenie a dokumentovanie environmentálnych aspektov a vplyvov.
 5. Vodcovstvo
  • Vrcholový manažment musí preukázať vodcovstvo a záväzok k EMS.
  • Stanovenie environmentálnej politiky, ktorá podporuje ochranu životného prostredia, dodržiavanie právnych a iných požiadaviek a neustále zlepšovanie.
  • Rozdelenie zodpovedností a právomocí týkajúcich sa EMS v rámci organizácie.
 6. Plánovanie:
  • Identifikácia environmentálnych aspektov a hodnotenie ich vplyvov.
  • Hodnotenie rizík a príležitostí, ktoré môžu ovplyvniť EMS.
  • Stanovenie environmentálnych cieľov a plánov na ich dosiahnutie.
 7. Podpora
  • Zabezpečenie zdrojov potrebných na implementáciu a udržiavanie EMS.
  • Rozvoj kompetencií zamestnancov prostredníctvom školení a vzdelávania.
  • Interná a externá komunikácia o EMS a jeho požiadavkách.
  • Kontrola dokumentovaných informácií, ktoré sú potrebné pre fungovanie EMS.
 8. Prevádzkovanie
  • Plánovanie a riadenie operácií a činností, ktoré súvisia s identifikovanými environmentálnymi aspektmi.
  • Riadenie zmien, ktoré môžu ovplyvniť EMS.
  • Pripravenosť na havarijné situácie a reakcie na ne, aby sa minimalizovali environmentálne dopady.
 9. Hodnotenie správania
  • Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie environmentálnej výkonnosti.
  • Interné audity EMS na overenie zhody s normou a vlastnými postupmi organizácie.
  • Preskúmanie vedením, ktoré zabezpečuje, že EMS zostáva vhodný, primeraný a efektívny.
 10. Zlepšovanie
  • Organizácia musí reagovať na nezhody a prijímať nápravné opatrenia, aby sa predišlo opakovaniu problémov.
  • Nezabúdať na neustále zlepšovanie EMS s cieľom zlepšiť environmentálnu výkonnosť.

Týchto desať bodov tvoria základ pre efektívny systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, ktorý organizáciám pomáha nielen dosahovať súlad s právnymi požiadavkami, ale aj prispievať k udržateľnému rozvoju prostredníctvom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

Cesta k environmentálnej zodpovednosti cez ISO 14001 však nie je len o technických a procesných opatreniach. Je to aj o zmene kultúry a myslenia v rámci organizácie. Vytvorenie environmentálne uvedomelého pracovného prostredia, kde sú zamestnanci zapojení a motivovaní k ochrane životného prostredia, je kľúčové pre dlhodobý úspech. ISO 14001 podporuje tieto zmeny tým, že vyžaduje zapojenie vrcholového manažmentu a podporu celej organizácie.

ISO 14001 je viac než len súbor pravidiel a smerníc. Je to komplexný rámec, ktorý organizáciám umožňuje stať sa environmentálne zodpovednými a udržateľnými.

V dnešnej dobe, keď je ochrana životného prostredia jednou z najdôležitejších globálnych výziev, je prijatie a implementácia ISO 14001 kľúčovým krokom na ceste k udržateľnej budúcnosti. Organizácie, ktoré sa vydajú touto cestou, nielenže prispejú k ochrane našej planéty, ale aj posilnia svoju pozíciu na trhu a zlepšia svoj dlhodobý úspech.