Aktuality

certifikat ISO 9001

Čo je to certifikácia ISO? Ako získať certifikát ISO 9001? Odporúčania pre úspešnú certifikáciu ISO 9001

Certifikácia ISO je proces nezávislého overenia, že organizácia spĺňa požiadavky normy stanovené Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO).

Certifikát ISO je oficiálne potvrdenie, že organizácia spĺňa požiadavky konkrétnej normy a je schopný poskytovať služby alebo vyrábať výrobky v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality. Certifikácia ISO môže byť dôležitým faktorom pre organizácie, ktoré chcú dokázať svoju schopnosť plniť požiadavky zákazníkov a uplatňovať vysoké štandardy kladené na systémy riadenia organizácie.

Aké sú najčastejšie systémy riadenia podľa ISO?

Existuje niekoľko systémov riadenia podľa požiadaviek ISO, ale najčastejšie sa stretávame s týmito:

 1. ISO 9001 – systém riadenia kvality
 2. ISO 14001 – systém riadenia životného prostredia
 3. ISO 45001 – systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 4. ISO 27001 – systém riadenia informačnej bezpečnosti
 5. ISO 50001 – systém riadenia energetickej efektívnosti
 6. ISO 22000 – systém riadenia bezpečnosti potravín
 7. ISO 13485 – systém riadenia kvality v oblasti zdravotníckych zariadení
 8. ISO 37001 – systém riadenia proti úplatkárstvu.

Tieto systémy pomáhajú organizáciám zlepšovať svoje výkony a dosahovať lepšie výsledky, zvyčajne sa však implementujú samostatne a nie integrované ako jediný systém riadenia.

Najčastejšie sa integrujú systémy ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001, občas doplnené o systémy ISO 27001 a ISO 37001.

Štandardom pri ktorom väčšina firiem začína je implementácia systému riadenia podľa požiadaviek normy ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015 Quality management systems. Requirements).

Aké sú princípy systému riadenia budovaného podľa požiadaviek normy ISO 9001?

Systém manažérstva kvality je založený na princípoch riadenia kvality, ktoré sú zahrnuté v samotnej norme ISO 9001. Tieto princípy zahŕňajú:

 1. Zameranie na zákazníka: Zákazník je najdôležitejšou osobou pre každú organizáciu. ISO 9001 sa zameriava na zabezpečenie spokojnosti zákazníka, splnenie jeho požiadaviek a zlepšenie jeho skúseností.
 2. Vodcovstvo: Vedenie organizácie musí prevziať zodpovednosť za riadenie kvality. Musí zabezpečiť, aby bola politika kvality jasne stanovená a pochopená všetkými zamestnancami. Taktiež musí zabezpečiť zdroje potrebné na dosiahnutie cieľov kvality.
 3. Zapojenie sa všetkých zamestnancov: Kvalita je zodpovednosťou každého zamestnanca v organizácii. ISO 9001 zabezpečuje, aby každý zamestnanec mal jasno v tom, čo sa od neho očakáva a ako môže prispieť k zlepšeniu systému riadenia.
 4. Procesný prístup: Procesy sú základom riadenia kvality. ISO 9001 sa zameriava na procesné riadenie, aby sa zabezpečilo, že procesy sú riadené efektívne a efektívne.
 5. Zlepšovanie: ISO 9001 podporuje neustále zlepšovanie. Organizácie by mali systematicky zhodnocovať svoju vlastnú činnosť a hľadať spôsoby, ako ju zlepšiť.
 6. Faktami podložené rozhodovanie: Riadenie kvality by sa malo zakladať na faktických údajoch a dátach. ISO 9001 sa zameriava na zhromažďovanie údajov a ich analýzu na zlepšenie rozhodovania.
 7. Vzťahy so zainteresovanými stranami: ISO 9001 sa zameriava na budovanie dobrých vzťahov so všetkými zainteresovanými stranami, ako sú zákazníci, zamestnanci, dodávatelia a akcionári.

Ako prebieha certifikácia ISO 9001? Ako získať certifikát ISO 9001?

Certifikácia ISO 9001 prebieha v niekoľkých krokoch:

 1. Príprava a zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001: Organizácia si musí pred samotnou certifikáciou vypracovať dokumentáciu systému manažmentu kvality a implementovať jednotlivé požiadavky ISO 9001 do „života firmy“. Následne si vyberie certifikačný orgán s ktorým uzavrie zmluvu o certifikácii. Po uzavretí zmluvy certifikačný orgán stanoví program auditu a nasleduje certifikačný audit. Ten je dvojetapový. Prvá etapa sa zameriava na hodnotenie dokumentácie a pripravenosti organizácie na postúpenie druhej etapy certifikačného auditu (hodnotenie implementácie).
 2. Hodnotenie dokumentácie: Certifikačná spoločnosť skontroluje dokumenty a zhodnotí, či organizácia spĺňa požiadavky normy ISO 9001.
 3. Hodnotenie implementácie: Certifikačná spoločnosť uskutoční audit na mieste a zhodnotí, či organizácia riadi svoje procesy v súlade s normou ISO 9001.
 4. Záverečné hodnotenie: Na základe výsledkov auditu rozhodne certifikačná spoločnosť, či organizácia splnila požiadavky normy ISO 9001 a odporučí pridelenie certifikátu.
 5. Certifikácia: Po úspešnom absolvovaní auditu a splnení požiadaviek normy ISO 9001, organizácia získa certifikát, ktorý platí na obdobie 3 rokov.
 6. Udržiavanie certifikácie: Po získaní certifikátu sa organizácia musí pravidelne podrobovať kontrolám a auditom (tzv. „dozorné audity ISO“), aby si udržala platnosť certifikátu a neustále zlepšovala svoj systém manažmentu kvality.

Je dôležité poznamenať, že certifikácia ISO 9001 nie je povinná, ale môže organizácii priniesť výhody v podobe zlepšenej efektivity, znižovania nákladov, zvýšenia spokojnosti zákazníkov a zlepšenia firemnej reputácie.

Ako začať s implementáciou ISO 9001? Akú sú odporúčania pre úspešnú implementáciu systému riadenia podľa požiadaviek ISO 9001?

Pri implementácii ISO 9001 by sme Vám odporučili nasledovné kroky:

 1. Zabezpečiť si podporu vedenia – Vedenie by malo podporovať implementáciu a byť aktívnou súčasťou procesu zavedenia požiadaviek normy ISO 9001 do života firmy.
 2. Stanoviť zodpovednosť – Treba určiť zodpovednú osobu za implementáciu normy ISO 9001 a jeho správu.
 3. Stanoviť ciele – Je potrebné stanoviť ciele a očakávania od implementácie požiadaviek normy ISO 9001.
 4. Vytvoriť plán zavedenia požiadaviek normy ISO 9001 – Plán by mal zahrňovať plánovanie, implementáciu, kontrolu a hodnotenie.
 5. Vypracovať dokumentáciu systému riadenia kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 – Treba pripraviť dokumentáciu, ktorá zahrňuje politiku kvality, ciele, zodpovednosti, procesy a postupy.
 6. Zabezpečiť komunikáciu a vzdelávanie – Je dôležité zabezpečiť, aby všetci pracovníci pochopili dôležitosť zavedenia požiadaviek ISO 9001 a aby boli riadne zaškolení v súvislosti s ich úlohami a povinnosťami.
 7. Vykonávať interné audity – Interné audity sú dôležitou súčasťou implementácie a pomáhajú identifikovať oblasti na zlepšenie.
 8. Vykonávať nápravné opatrenia – Ak sa identifikujú problémy, je dôležité ich vyriešiť pomocou nápravných opatrení.
 9. Zabezpečiť certifikáciu – Po zavedení a úspešnom absolvovaní externého auditu môže spoločnosť získať certifikáciu ISO 9001.
 10. Neustále zlepšovanie – Implementácia požiadaviek normy ISO 9001 by mala byť procesom neustáleho zlepšovania implementovaného systému riadenia.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail ponuky@isocertifikat.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.