Aktuality

Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2022-2026

Pripomenutie si hlavných myšlienok Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2022-2026

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) začiatkom roka 2021 začal proces tvorby Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2022 – 2026 (ďalej len “NPK SR“). Na záver legislatívneho postupu bol materiál v novembri predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky a schválený 8. decembra 2021 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 724 ako štátna politika kvality Slovenskej republiky. 

Vízia NPK SR
Dosiahnuť, aby sa kvalita stala trvalou hodnotou a súčasťou života občanov v Slovenskej republike a to neustálym zlepšovaním manažérstva kvality v organizáciách verejného a súkromného sektora.

Poslanie NPK SR
Podpora zlepšovania kvality produktov a poskytovaných služieb zlepšovaním procesov riadenia v jednotlivých organizáciách verejnej správy, a to prostredníctvom implementácie manažérstva kvality, vzdelávaním, ako aj oceňovaním tých najlepších organizácií vo verejnom, ako aj súkromnom sektore so zameraním na udržateľnú kvalitu a konkurencieschopnosť.

Strategické ciele NPK SR
NPK SR je zameraný na dosiahnutie troch strategických cieľov, ktoré majú rámcový charakter a sú napĺňané prostredníctvom jednotlivých aktivít, ktoré budú prispievať k zlepšovaniu verejnej správy, ako aj súkromného sektora.

1. Manažérstvo kvality

Poskytovanie podpory a poradenstva pri zavádzaní manažérstva kvality a zvyšovanie povedomia o potrebe jeho zavádzania vo verejnej správe a v súkromnom sektore.

2. Trvalé zlepšovanie organizácií

Trvalé zlepšovanie organizácií prostredníctvom výmeny získaných skúseností, dobrej praxe a rozvoja spolupráce v oblasti manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy a súkromného sektora.

3. Oceňovanie organizácií verejného a súkromného sektora v oblasti kvality

Oceňovanie významných predstaviteľov manažérstva kvality a najlepších organizácií verejného a súkromného sektora prostredníctvom súťaží v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Strategické ciele sú napĺňané prostredníctvom jednotlivých aktivít realizovaných ÚNMS SR v spolupráci s Radou NPK SR zastrešujúcou ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ako aj s ostatnými organizáciami, ktoré sa budú aktívne podieľať na zlepšovaní tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnom sektore. Úspešná realizácia jednotlivých aktivít závisí od aktívnej účasti organizácií pri napĺňaní strategických cieľov NPK SR a ich úsilia zlepšovať kvalitu vo verejnom a súkromnom sektore. 

Národný program kvality Slovenskej republiky 2022-2026 (PDF, 816,5 kB) (PDF)