Aktuality

Top manažéri kvality 2024

19. ROČNÍK SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY – prihláste svojho manažéra kvality do 30.9.2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vyhlasuje devätnásty ročník súťaže Top manažéri kvality.


Cieľ súťaže Top manažéri kvality 2024

Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality alebo komplexného manažérstva kvality.


Termín zaslania prihlášky Top manažéri kvality 2024

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2024. Účasť v súťaži je bezplatná.

Systémy manažérstva kvality, nástroje komplexného manažérstva kvality ako napríklad model CAF/EFQM pomáhajú organizáciám súkromného a verejného sektora už dlhé roky k dosahovaniu výnimočných výsledkov a spokojnejších zákazníkov.

Na vytvorení, úspešnom udržiavaní a hlavne zlepšovaní týchto systémov a nástrojov sa podieľa tak manažment, ako aj všetci zamestnanci organizácie. Existuje však osoba, ktorá všetky činnosti súvisiace s manažérstvom kvality koordinuje, vykonáva a zabezpečuje a tou je práve manažér kvality, špecialista kvality, metodik modelu CAF alebo iná osoba vykonávajúca pozíciu spojenú s manažérstvom kvality.

Na ocenenie, zviditeľnenie odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality alebo komplexného manažérstva kvality je zameraná súťaž Top manažéri kvality, ktorej 19. ročník vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). 

Do súťaže môžu organizácie súkromného a verejného sektora nominovať:

  • manažéra kvality,
  • špecialistu kvality,
  • metodika modelu CAF,
  • metodika modelu výnimočnosti EFQM,
  • osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2024. Účasť v súťaži je bezplatná. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:
Kategória A) Top manažér kvality roka 2024 – súkromný sektor
Kategória B) Top manažér kvality roka 2024 – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2024“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v treťom štvrťroku 2024.

Ďalšie informácie k súťaži získate na nasledujúcich kontaktoch:
tel: č.: 02/ 20 907 252
email: kvalita@normoff.gov.sk 

Na stiahnutie: 
Štatút súťaže (PDF, 496,2 kB)
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (PDF, 404,9 kB)
Harmonogram súťaže TMK 2024 (PDF, 646,5 kB)
Záväzná prihláška do súťaže TMK 2024 (DOC, 133,6 kB)
Príloha č. 1 – Šablóna životopisu (DOCX, 52,9 kB)
Príloha č. 2 – Osobná angažovanosť v oblasti kvality (DOCX, 49,4 kB)
Príloha č. 3 – Návrh nominácie (DOCX, 54,1 kB)