Aktuality

Všetko, čo potrebujete vedieť o certifikácii ISO

Certifikácia ISO je veľmi diskutovanou témou, existuje niekoľko oblastí, etáp a kľúčových slov v oblasti certifikácie ISO, ktoré je potrebné pred samotným procesom implementácie systémov riadenia do spoločnosti dobré poznať. V tomto príspevku sú najvýznamnejšie z nich.

Čo je certifikácia ISO?

Definícia certifikácie ISO podľa ISO 17021-1 je proces vykonávaný audítorskou organizáciou nezávislou od zákazníka a zainteresovaných strán s cieľom certifikácie systému manažérstva ISO.

V podstate ide o proces, pri ktorom certifikačný orgán ISO vykonáva audit organizácie podľa referencie (normy ISO), čím potvrdzuje, že uvedená organizácia spĺňa požiadavky uvedenej normy (napr. ISO 9001).

Tento proces môže zahŕňať akúkoľvek normu ISO, to znamená normy, ktoré slúžia na certifikáciu, ako napríklad tie, ktoré sú už dobre známe, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 27001 a iné.

Všimnite si, že certifikačné normy končia vždy 1.

Aké sú hlavné oblasti certifikácie ISO?

Hlavné oblasti certifikácie ISO sú:

ISO 9001 – Systémy manažérstva kvality, ktorý preukazuje, že certifikovaná organizácia má zavedený a udržiava systém manažérstva kvality zameraný na zákazníka a plnenie požiadaviek zákazníka;

ISO 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva , čo znamená, že certifikovaná organizácia má zavedený a udržiava systém environmentálneho manažérstva zameraný na znižovanie vplyvov na životné prostredie a riadenie jeho environmentálnych aspektov;

ISO 45001 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo znamená, že certifikovaná organizácia má zavedený a udržiava systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zameraný na znižovanie úrazovosti a rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

ISO 27001 – Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti , čo znamená, že certifikovaná organizácia zaviedla a udržiava systém manažérstva informačnej bezpečnosti zameraný na kontroly informačnej bezpečnosti;

ISO 37001 – Anti-Bibery and Compliance Management Systems , čo znamená, že certifikovaná organizácia zaviedla a udržiava systém Anti-Bibery and Compliance management zameraný na predchádzanie úplatkárstvu a plnenie povinností Compliance.

Na čo slúži certifikácia ISO?

Certifikácia ISO slúži na potvrdenie dôveryhodnosti organizácie v konkrétnej téme a prostredníctvom vyhlásenia o dôveryhodnosti (certifikát) na preukázanie tejto dôveryhodnosti jednej alebo viacerým konkrétnym zainteresovaným stranám.

Je bežné, že zákazníci požadujú od svojich dodávateľov certifikát ISO v konkrétnej oblasti, aby znížili svoje vlastné riziká v dodávateľskom reťazci.

Certifikát ISO 9001 napríklad znižuje u zákazníka riziko oneskorenia alebo spokojnosti s produktom alebo službou poskytovanou jeho vlastným zákazníkom.

Certifikát ISO 37001 napríklad znižuje riziko zákazníka, že jeho meno bude zapojené do akéhokoľvek procesu korupcie/úplatkárstva v dôsledku výkonu jeho dodávateľa.

Proces certifikácie okrem dôveryhodnosti prináša aj nestrannosť pri hodnotení záujemcu o certifikát, keďže je doňho zapojená tretia strana, v tomto prípade certifikačný orgán ISO.

Aký je účel certifikácie ISO?

Základným cieľom certifikácie ISO je priniesť dôveru do obchodných vzťahov medzi zákazníkmi, dodávateľmi a spoločnosťou vo všeobecnosti.

Ako získať certifikáciu ISO?

Spoločnosť potrebuje zaviesť systém manažérstva v súlade s požadovaným štandardom (normou napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 alebo ISO 37001 a podobne). Táto implementácia zahŕňa prípravu dokumentov, záznamov, školenie zainteresovaných zamestnancov, zavedenie kontrol, vykonanie interného auditu a preskúmanie manažmentom.

Po zavedení systému manažérstva je potrebné vybrať si certifikačný orgán, ktorý prevedie certifikačný audit.

Ako fungujú certifikačné audity ISO?

Úvodný certifikačný audit je rozdelený do dvoch fáz, fázy 1 a fázy 2:

1. fáza auditu

Ide v podstate o dokumentárny audit, kde sa vyhodnocuje dokumentácia zavedeného manažérskeho systému, aby sa potvrdilo, že spoločnosť je schopná auditu v 2. etape.

2. fáza auditu

Ide o kompletný audit, ktorý zahŕňa hodnotenie dokumentov, rozhovory, návštevy a rozhovory s rôznymi oblasťami organizácie, kontrolu záznamov, organizačné systémy, interné kontroly, monitorovanie, KPI, rozhovory s vrcholovým manažmentom a iné faktory. V tejto fáze pôjde audítor do spoločnosti, aby vykonal tento proces.

Na konci auditu 2. etapy audítor odporučí alebo neodporučí spoločnosť na certifikáciu, v prípade neodporučenia existujú veľké nezhody, ktoré je potrebné vyriešiť pred dokončením procesu. V prípade odporučenia dostane spoločnosť svoj certifikát v stanovenej lehote.

Platnosť certifikátu ISO

Certifikát je platný 3 roky a podlieha každoročným kontrolným auditom, podobne ako audit 2. stupňa, ale s menšou vzorkou. Certifikačný cyklus preto zahŕňa 1. a 2. stupeň auditu, prvý dozorný audit a druhý dozorný audit.

Na konci troch rokov, tesne pred uplynutím platnosti certifikátu, sa vykonáva nový audit, nazývaný recertifikačný audit, presne taký istý ako audit 2. stupňa s rovnakou záťažou, avšak teraz v tejto fáze vedenie spoločnosti systém je vyspelejší, pretože už prešiel 3 rokmi auditov. Po recertifikačnom audite je cyklus obnovený vydaním nového certifikátu, ktorý opäť prechádza dozornými auditmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.