Aktuality

Čo keď dostanem otázku – máte ISO? Máte certifikát kvality? Čo to vlastne je certifikát kvality – čo je certifikácia ISO?

Certifikát kvality je písomný doklad o úspešnej certifikácii – úspešnom absolvovaní externého auditu, ktorý vykonal certifikačný orgán.

Certifikát kvality vydaný certifikačným orgánom, ako treťou stranou, informuje Vašich zákazníkov o zavedení a efektívnom riadení všetkých Vašich firemných procesov.

Čo keď dostanem otázku máte ISO? Máte certifikát kvality? Vtedy zákazníci myslia certifikáciu podľa normy ISO 9001. Norma ISO 9001 je základom systémov manažérstva (riadenia spoločnosti).

Medzinárodná norma ISO 9001:2015 vydaná na SR pod názvom Systém manažérstva kvality s označením roku 2016. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne obhájený počas certifikačného auditu.

Proces získania uvedeného certifikátu kvality môžeme rozdeliť na dve etapy.

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO a rozhodne o udelení certifikátu.

Certifikačný audit je vykonávaný v 2 stupňoch.

 1. Stupeň auditu – kontrola dokumentácie 
 2. Stupeň auditu – požiadavky noriem, procesov, udelenie certifikátu

Certifikačný audit je zameraný na kontrolu plnenia požiadaviek normy ISO 9001. Certifikát je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Aké sú základné požiadavky na získanie certifikátu kvality?

Zavedenie Systému manažérstva kvality predstavuje pre organizáciu strategické rozhodnutie s cieľom zlepšovať celkovú výkonnosť organizácie, spĺňať požiadavky zákazníkov, zvládať riziká a príležitosti, ako aj vybudovať stabilný základ pre plnenie vlastných cieľov a udržateľný rozvoj.

Najvýznamnejšou normou spomedzi noriem ISO radu 9000 zameraných na manažérstvo kvality je práve ISO 9001. Preukázaným splnením požiadaviek tejto normy môže organizácia získať medzinárodne platný certifikát.

International Organization for Standardization (ISO) vydala novú normu ISO 9001:2015 v septembri 2015. Zavŕšil sa tak vyše 3-ročný revízny proces, na ktorom participovalo 81 krajín sveta, za účasti expertov z podnikateľského, vládneho aj akademického sektora. Slovenská verzia – STN EN ISO 9001:2016 vyšla začiatkom februára 2016.

Aktuálna a predchádzajúca norma ISO 9001

ISO 9001Aktuálna normaPredchádzajúca norma
Originálne vydanieISO 9001:2015ISO 9001:2008
Slovenská verziaSTN EN ISO 9001:2016STN EN ISO 9001:2009

Norma ISO 9001:2015 je založená na procesnom prístupe, ktorý zahŕňa cyklus PDCA (Plánuj – Urob – Kontroluj – Konaj) s uvažovaním založenom na riziku. Procesný prístup umožňuje organizácii, aby plánovala jej procesy a ich vzájomné prepojenie. 

Cyklus PDCA umožňuje, aby organizácia zabezpečila, že jej procesy sa primerane riadia, majú dostatočné zdroje a že určujú a realizujú príležitosti na zlepšovanie.

Uvažovanie založené na riziku umožňuje organizácii, aby určila faktory, ktoré by mohli zapríčiniť, že jej procesy a systém manažérstva kvality sa odchýlia od plánovaných výsledkov a aby prijala preventívne riadiace činnosti na minimalizáciu negatívnych vplyvov a maximálne využívanie príležitostí, ak sa vyskytnú.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY pre získanie certifikátu kvality podľa požiadaviek ISO 9001:

 • plnenie legislatívnych, zákazníckych požiadaviek a očakávaní zainteresovaných strán
 • procesné riadenie
 • vodcovstvo
 • riadenie rizík a plánovanie
 • definovanie systému kvality
 • zodpovednosť manažmentu
 • podpora (riadenie zdrojov)
 • riadenie prevádzky
 • hodnotenie výkonnosti vrátane dodávateľov
 • spokojnosť zákazníka
 • interný audit
 • analýza a zlepšovanie

Aká je cena certifikátu ISO? Cena certifikácie ISO? Aká je cena certifikátu kvality?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Norma ISO 9001:2015 obsahuje viac požiadaviek v porovnaní s predošlým vydaním. Zároveň však poskytuje väčšiu voľnosť pri ich napĺňaní. Znenie normy možno považovať za krok vpred – je prehľadná, reflektuje aktuálnu situáciu v podnikateľskom prostredí a jej štruktúra je viac kompatibilná s ostatnými manažérskymi systémami. Okrem získania certifikátu môže byť pre organizácie významným prínosom pri dosahovaní väčšej efektívnosti a lepších podnikateľských výsledkov.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.