Aktuality

ISO 37001

Protikorupčný systém podľa normy ISO 37001 – ako na to?

Korupcia je globálnym problémom, ktorý vážne narušuje spravodlivý rozvoj spoločnosti a dôveru v verejné inštitúcie. Preto je kritické, aby organizácie a podniky prijímali konkrétne kroky na prevenciu a boj proti korupcii. Jedným z uznávaných nástrojov na podporu etického podnikania je medzinárodný štandard ISO 37001, ktorý poskytuje rámcovú štruktúru pre implementáciu protikorupčného systému.

Čo je to protikorupčná norma ISO 37001 – systémy protikorupčného riadenia?

ISO 37001 je medzinárodný štandard vydaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktorý sa zameriava na systém manažmentu proti korupcii. Jeho cieľom je pomôcť organizáciám identifikovať, vyhodnotiť a zmierniť korupčné riziká v ich činnosti a procesoch. ISO 37001 poskytuje štruktúrovaný rámec a odporúčania na implementáciu a udržiavanie účinného protikorupčného systému.

Norma STN ISO 37001:2019 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenia na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností. Predmet normy sa zameriava najmä na oblasti, ako korupcia vo verejnej sfére, súkromnej sfére a neziskovom sektore, korupcia zo strany organizácie, personálu a partnerov v mene organizácie alebo naopak – ich korumpovanie.

Protikorupčný systém podľa normy ISO 37001 predstavuje základný nástroj na boj proti korupcii v organizácii. Prekážky a následky korupcie môžu negatívne ovplyvniť dôveryhodnosť spoločnosti, spôsobiť reputačné straty a viesť k právnym dôsledkom. Investície do implementácie a dodržiavania protikorupčného systému môžu organizácii ušetriť náklady a zabezpečiť etický a dlhodobo udržateľný rast.

Tento systém bol vytvorený s cieľom implementovať systém boja proti úplatkárstvu v rámci organizácie a uplatňovať náležitú kontrolu, ktorá v konečnom dôsledku zvyšuje šance na odhalenie úplatkárstva a zároveň v prvom rade znižuje pravdepodobnosť výskytu. Tento štandard nahradil britský štandard (BS) 10500 na riadenie úplatkárstva a ponúka rôzne podmienky, ktoré predstavujú celosvetovo uznávané postupy boja proti úplatkárstvu.

● Norma bola publikovaná 14. októbra 2016 po niekoľkých rokoch vývoja v 41 krajinách vrátane Indie, Spojeného kráľovstva, Číny a Spojených štátov amerických.

● Vytvorená na použitie pre malé, stredné a veľké podniky v neziskovom, verejnom a súkromnom sektore.

● Stanovuje rámec pre rozvoj silného programu boja proti úplatkárstvu, ktorý je racionálny a primeraný rizikám úplatkárstva spoločnosti.

Aké sú kľúčové body a požiadavky normy ISO 37001 Systémy protikorupčného riadenia?

ISO 37001 funguje na (príloha SL), vysokej štruktúrnej úrovni, ktorá je štandardným rámcom pre všetky systémy riadenia spracované organizáciou ISO. To tiež pomáha zosúladiť rôzne štandardy systému riadenia, udržiavať konzistentnosť, aplikovať spoločné jazyky vo všetkých štandardoch a ponúkať zodpovedajúce podkapitoly v súlade so štruktúrou na vysokej úrovni.

Spoločnostiam tiež uľahčuje začlenenie ich systému riadenia boja proti úplatkárstvu (ABMS) do kľúčových obchodných procesov, aby sa zvýšila efektívnosť a zlepšilo sa zapojenie vyššej úrovne manažmentu. Princíp fungovania normy ISO 37001 je plánuj-rob-kontroluj-konaj (PDCA) a aplikuje sa na všetky procesy a systém manažérstva kvality (QMS) ako celok.

a) Záväzok vedenia: Úspech protikorupčného systému začína s jasným a jednoznačným záväzkom vedenia organizácie. Musí vyjadriť svoju ochotu podporiť a implementovať protikorupčné opatrenia vo všetkých úrovniach organizácie.

b) Vypracovanie politiky a postupov: Organizácia by mala vypracovať písomnú politiku proti korupcii a postupy na riešenie korupčných situácií. Tieto dokumenty by mali byť prístupné pre všetkých zamestnancov a obchodných partnerov.

c) Hodnotenie rizík a opatrenia: Organizácia by mala vykonať dôkladnú analýzu korupčných rizík, ktorým je vystavená. Na základe tejto analýzy by mala prijať opatrenia na minimalizáciu a elimináciu týchto rizík.

d) Tréning a vzdelávanie: Zamestnanci a obchodní partneri by mali absolvovať tréningy a vzdelávacie kurzy na rozpoznávanie a odhaľovanie korupčných praktík a pochopenie dôležitosti protikorupčného systému.

e) Monitorovanie a revízie: Pravidelné monitorovanie a interné revízie protikorupčného systému pomáhajú zabezpečiť jeho efektivitu a súlad s medzinárodnými normami.

Aké sú výhody implementácie požiadaviek normy ISO 37001?

V dnešnej rýchlej dobe sa korupčné škandály šíria rýchlejšie ako rýchlosť svetla. Ukázalo sa, že sú pre spoločnosti zničujúce; dokonca aj špička úplatku môže vážne poškodiť imidž organizácie.

ISO 37001 funguje ako efektívny nástroj, ktorý pomáha organizáciám bojovať proti úplatkárstvu a udržiavať dôveru zákazníkov prostredníctvom svojich služieb a ponúk produktov. Okrem zákazníkov si môžu byť aj zainteresované strany istý, že váš podnik má medzinárodne uznávané postupy protikorupčných kontrol. 

Implementácia protikorupčného systému podľa ISO 37001 prináša organizácii niekoľko výhod:

a) Zvýšenie dôveryhodnosti: Certifikácia ISO 37001 potvrdzuje, že organizácia sa výrazne zaväzuje bojovať proti korupcii, čo zvyšuje jej dôveryhodnosť voči zákazníkom, partnerom a regulačným orgánom.

b) Zníženie rizika: Implementácia štandardu pomáha organizácii identifikovať a minimalizovať korupčné riziká, čím znižuje potenciálne finančné straty a právne problémy.

ISO 37001 poskytuje cenný nástroj pre organizácie a podniky, aby prevenciu korupcie brali vážne a budovali etickú a transparentnú kultúru. Implementácia protikorupčného systému podľa tohto štandardu prináša výhody pre všetky zainteresované strany a prispieva k posilneniu dôvery v inštitúcie a integritu podnikania. Je to krok správnym smerom k vytvoreniu spravodlivejšej a etickejšej spoločnosti.

Záväzok vedenia v protikorupčnom systéme podľa ISO 37001

Záväzok vedenia je kľúčovým prvkom protikorupčného systému podľa normy ISO 37001. Ide o prvé kritické kroky, ktoré musí vedenie organizácie urobiť, aby podporilo úspešnú implementáciu a udržiavanie protikorupčného systému. Tento záväzok by mal byť jasný, jednoznačný a viditeľný vo všetkých úrovniach organizácie.

Ako by malo vedenie spoločnosti postupovať a za čo má zodpovednosť?

 1. Záväzok k protikorupčným hodnotám a princípom: Vedenie organizácie by malo jasne deklarovať svoj záväzok bojovať proti korupcii a prijať etické hodnoty a princípy. Týmto spôsobom sa stanoví silná etická kultúra v organizácii, ktorá sa odzrkadľuje vo všetkých rozhodnutiach a činnostiach.
 2. Komunikácia záväzku: Záväzok vedenia musí byť adekvátne komunikovaný všetkým zamestnancom a obchodným partnerom organizácie. Vedenie by malo zabezpečiť, aby zamestnanci a ostatní členovia organizácie pochopili vážnosť a dôležitosť boja proti korupcii.
 3. Poskytnutie zdrojov: Vedenie musí zaistiť dostatočné finančné, ľudské a technické zdroje na implementáciu protikorupčného systému a jeho udržiavanie. Nedostatočné zdroje môžu oslabiť efektívnosť a účinnosť protikorupčných opatrení.
 4. Vytvorenie protikorupčnej politiky: Vedenie by malo aktívne podporiť vypracovanie protikorupčnej politiky, ktorá jasne definuje očakávania a záväzky organizácie v oblasti boja proti korupcii. Táto politika by mala byť zverejnená a dostupná všetkým zamestnancom a obchodným partnerom.
 5. Stanovenie príkladu: Vedenie organizácie musí ukázať príklad a dodržiavať všetky protikorupčné opatrenia a postupy. Ich správanie by malo odrážať etické hodnoty a záväzok organizácie bojovať proti korupcii.
 6. Periodické hodnotenie a zlepšovanie: Vedenie by malo pravidelne hodnotiť účinnosť protikorupčného systému a vykonávať potrebné zlepšenia. To zahŕňa zhodnotenie výsledkov, monitorovanie kľúčových ukazovateľov a reagovanie na nové korupčné riziká.

Záväzok vedenia je rozhodujúci pre úspešnú implementáciu protikorupčného systému podľa normy ISO 37001. Jeho viditeľnosť, jasnosť a angažovanosť zaručujú, že organizácia má pevný základ na boj proti korupcii. Záväzok vedenia vytvára etickú kultúru a zároveň motivuje zamestnancov a obchodných partnerov, aby sa aktívne podieľali na dosahovaní protikorupčných cieľov organizácie.

Príklady zdokumentovaných informácii potrebných pri implementácii protikorupčných systémov podľa ISO 37001

Norma ISO 37001 vyžaduje od organizácií udržiavať rôzne povinné záznamy a dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre účinnú implementáciu protikorupčného systému. Tieto dokumenty a záznamy pomáhajú organizácii sledovať a overovať súlad so štandardom, hodnotiť účinnosť opatrení proti korupcii a poskytujú audítorom a iným zainteresovaným stranám potrebné dôkazy o dodržiavaní protikorupčných pravidiel.

Aké minimálne záznamy a dokumenty by mala spoločnosť viesť, aby plnila požiadavky normy ISO 37001?

 1. Protikorupčná politika: Písomná politika proti korupcii, ktorá definuje ciele, zásady a záväzky organizácie v oblasti boja proti korupcii.
 2. Postupy a pokyny: Písomné postupy a pokyny, ktoré detailne popisujú opatrenia na zabránenie korupcii, identifikáciu rizík a spôsoby, ako riešiť korupčné situácie.
 3. Záznamy o vzdelávaní a školení: Dokumentácia tréningov a vzdelávacích aktivít, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a zvyšovania povedomia zamestnancov a obchodných partnerov.
 4. Záznamy o hodnotení rizík: Dokumenty, ktoré zachytávajú identifikované korupčné riziká a kroky podniknuté na ich zmiernenie alebo elimináciu.
 5. Interné audity a preskúmanie manažmentom: Záznamy z interných auditov, ktoré hodnotia efektívnosť a súlad s protikorupčnými opatreniami a štandardmi.
 6. Záznamy o incidentoch: Zaznamenané incidenty korupcie alebo podozrenia na korupciu, spolu s opatreniami podniknutými na ich vyšetrenie a riešenie.
 7. Záznamy o kontrole dodržiavania: Dokumenty, ktoré potvrdzujú, že organizácia overuje dodržiavanie svojich protikorupčných opatrení a štandardov vo všetkých oblastiach svojej činnosti.
 8. Protikorupčné ciele – ciele organizácie v oblasti protikorupčného systému.
 9. Záznamy o preverovaní zamestnancov a obchodných partnerov: Dokumenty, ktoré potvrdzujú, že boli vykonané potrebné overenia zamestnancov a obchodných partnerov z hľadiska protikorupčných požiadaviek.

Je dôležité, aby organizácie uchovávali tieto záznamy a dokumenty v zrozumiteľnej, presnej a dostupnej forme. Tieto záznamy môžu byť tiež podrobené kontrole externými auditormi, ktorí sa presvedčia o súlade s normou ISO 37001 a účinnosti protikorupčných opatrení organizácie.

V prípade Vášho záujmu o vybudovanie protikorupčného systému podľa požiadaviek normy ISO 37001 nás prosím kontaktujte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.