Aktuality

systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality – definície a pojmy

Systém manažérstva kvality je definovaný podľa normy ISO 9000 ako systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.

Systém manažérstva

Systém manažérstva podľa tejto normy je súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov organizácie na vypracovanie politík a cieľov a procesov na ich dosahovanie pričom deklaruje, že

 • systém manažérstva sa môže zamerať na jednu alebo viac oblastí napr. manažérstvo kvality,
  manažérstvo financií alebo manažérstvo environmentu,
 • prvky systému zahŕňajú organizačnú štruktúru, roly a zodpovednosti, plánovanie, prevádzku,
  politiky, skúsenosti, pravidlá, presvedčenia, ciele a procesy na dosiahnutie týchto cieľov,
 • predmet systému manažérstva môže zahŕňať celú organizáciu, špecifické a identifikované funkcie organizácie, špecifické a identifikované časti organizácie alebo jednu alebo viac prierezových funkcií skupiny organizácií,
 • toto ustanovuje jeden zo všeobecných termínov a základných definícií pre ISO normy systému
  manažérstva, ktoré uvádza Príloha SL.

Významným prvkom systém manažérstva kvality je neustále zlepšovanie. Ako základný pilier sa využíva princíp PDCA.

Norma STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2015 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary) opisuje základné pojmy a zásady manažérstva kvality, ktoré sú všeobecne aplikovateľné pre:

 • organizácie, ktoré sa usilujú o udržateľný úspech zavedením systému manažérstva kvality;
 • zákazníkov, ktorí sa chcú presvedčiť o schopnosti organizácie dôsledne poskytovať produkty a služby v zhode s ich požiadavkami;
 • organizácie, ktoré sa usilujú o dôveru vo svojom dodávateľskom reťazci, že sa splnia požiadavky na produkty a služby;
 • organizácie a zainteresované strany, ktoré sa usilujú o zlepšenie komunikácie pomocou pochopenia používaného bežného slovníka v manažérstve kvality;
 • organizácie vykonávajúce posudzovanie zhody s požiadavkami normy ISO 9001;
 • poskytovateľov prípravy, posudzovania alebo poradenstva v manažérstve kvality;
 • tvorcov predmetných noriem.

Norma ISO 9000: 2015 špecifikuje termíny a definície, ktoré sa aplikujú v celom manažérstve kvality a v normách systému manažérstva kvality, ktoré vytvorila technická komisia ISO/TC 176.

Zdokumentované informácie [ISO 9000]

Zdokumentované informácie sú požadované informácie a ich nosné médium, ktoré organizácia riadi a udržiava. Zdokumentované informácie môžu mať akýkoľvek formát, nachádzať sa na akomkoľvek nosnom
médiu a pochádzať z akéhokoľvek zdroja.

Zdokumentované informácie sa môžu vzťahovať na:

 • systém manažérstva, vrátane súvisiacich procesov,
 • informácie vytvorené pre potreby prevádzky organizácie (dokumentácia),
 • dôkaz o dosiahnutých výsledkoch (záznamy).

Proces [ISO 9000]

Proces je súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. Vstupmi do procesu sú zvyčajne výstupy z iných procesov.

Procesy v organizácii sa zvyčajne plánujú a realizujú v riadených podmienkach, aby pridali hodnotu.

Proces, v ktorom sa zhoda výsledného produktu nedá ľahko a ekonomicky overiť, často sa označuje ako špeciálny proces.

Kvalita [ISO 9000]

Kvalita je miera, s akou súbor vlastných charakteristík objektu spĺňa požiadavky. Termín kvalita sa môže používať s prívlastkami ako je zlá, dobrá alebo výborná. Vlastné charakteristiky, ako protiklad prideleným charakteristikám, znamenajú existujúce v objekte.

Požiadavka [ISO 9000]

Požiadavka je potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné.
Všeobecne sa predpokladajú znamená, že pre organizáciu, jej zákazníkov a ďalšie zainteresované strany je zvyčajné alebo bežnou praxou zahrnutie uvažovanej potreby alebo uvažovaného očakávania.

Na označenie špecifického druhu požiadavky možno použiť upresňujúci výraz, ako napr. požiadavka na produkt, požiadavka na systém manažérstva kvality, požiadavka zákazníka.

Určená požiadavka je napríklad taká, ktorá sa uvádza v dokumente.

Požiadavky môžu predkladať rozličné zainteresované strany.

Politika kvality [ISO 9000]

Politika kvality sú celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality, oficiálne vyhlásené vrcholovým manažmentom. Politika kvality má byť všeobecne v súlade s celkovou politikou organizácie a má poskytovať rámec pre formuláciu cieľov kvality.

ISOMedzinárodná organizácia pre normalizáciu

ISO je skratka pre Medzinárodnú organizáciu pre normalizáciu (International Organization for Standardization). Organizácia ISO je nezávislá, nevládna medzinárodná organizácia, ktorá vyvíja a publikuje medzinárodné normy. ISO bola založená v roku 1947 a jej sídlo sa nachádza v Ženeve vo Švajčiarsku. Organizácia združuje národné normalizačné orgány zo 165 krajín sveta, čím vytvára globálnu sieť odborníkov, ktorí spolupracujú na vývoji dobrovoľných, konsenzuálnych medzinárodných noriem.

Hlavným poslaním organizácie ISO je vypracovať medzinárodné normy (ľudovo označované ako “ISO normy”), ktoré podporujú inovácie a poskytujú riešenia globálnych výziev. Normy ISO pokrývajú široké spektrum oblastí, vrátane technológie, bezpečnosti, environmentálnej ochrany, zdravotníctva, manažmentu kvality a mnoho ďalších. Tieto normy sú navrhnuté tak, aby zlepšili efektivitu, bezpečnosť, kvalitu a transparentnosť v rôznych odvetviach.

Viac pojmov a definícii je možné si prečítať v norme STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2015 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary).