Aktuality

Cena za metrológiu

UNMS VYDALO VÝZVU NA ZASIELANIE NOMINÁCIÍ NA UDELENIE CENY JÁNA ANDREJA SEGNERA

Cieľom Ceny Jána Andreja Segnera je oceniť významný prínos jednotlivca alebo pracovného kolektívu, ktorým prispel k rozvoju metrológie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispel k informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto

Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu je pomenovaná po bratislavskom matematikovi, fyzikovi a vynálezcovi Jánovi Andrejovi Segnerovi (1704 – 1777). Udeľuje sa v pravidelných intervaloch pri príležitosti Svetového dňa metrológie predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

Ján Andrej Segner (1704 – 1777) bol fyzikom, lekárom, astronómom, botanikom, matematikom a vynálezcom. Je po ňom pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750), stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej pretečeného množstva (1753), bol zodpovedný aj za stavbu Univerzitnej hvezdárne v Göttingene a nechal zriadiť aj Hallskú hvezdáreň pri Hallskej univerzite. Ako jeden z najvýznamnejších prírodovedcov svojich čias, bol Ján Andrej Segner členom Pruskej akadémie vied v Berlíne, Kráľovskej spoločnosti v Londýne a Ruskej akadémie vied v Petrohrade. Zaoberal sa i princípmi existencie svetla, regulovaním krvného tlaku.Udelenie Ceny Jána Andreja Segnera  

ÚNMS SR udeľuje cenu najmä za:

  • dlhoročnú/celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,
  • prínos v oblasti metrologickej legislatívy, najmä v oblasti harmonizácie s predpismi Európskej únie,
  • významné technické riešenia v oblasti metrologického výskumu, budovanie a rozvoj etalónov fyzikálnych a technických veličín a referenčných materiálov,
  • významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb,
  • rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb,
  • odborné publikácie (monografie, učebnice, skriptá atď.),
  • významnú publikačnú činnosť v odborných časopisoch,
  • prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí,
  • osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.

Termín zasielania nominácií

Návrh jednotlivca, pracovného kolektívu alebo organizácie spolu so zdôvodnením, pracovným životopisom nominovaného alebo stručnou históriou v prípade kolektívu je potrebné zaslať do 31. júla 2024 na e-mailovú adresu erika.kraslanova@normoff.gov.sk alebo v listinnej podobe na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor metrológie
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15

Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného alebo stručnej histórie v prípade kolektívu, nebude návrh zaradený na posúdenie.

Názov dokumentuNa stiahnutie
Návrh na udelenie Ceny Jána Andreja Segnera v oblasti metrológie za rok 2023stiahnuť (DOCX, 61,1 kB)
stiahnuť (ODT, 50,4 kB)
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov stiahnuť (DOCX, 27,8 kB)
stiahnuť (ODT, 18,1 kB)