Aktuality

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality – princípy a požiadavky

Implementácia systému manažérstva kvality do organizácie, môže byť spôsobená prístupom zo strany odberateľov, snahou odlíšiť sa od konkurencie alebo ide len o zlepšenie jej efektívnosti. Organizácii môže ísť tiež o zlepšenie spokojnosti zákazníkov, získanie certifikátu jedného zo systémov manažérstva ako marketingového nástroja, ale aj o zvyšovanie kvality procesov a produktov.

Implementáciou systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 ovplyvňujeme konkrétne ciele organizácie, dostávame pod kontrolu jednotlivé procesy, ktoré využívame v dennodennom živote, kvalita produktu, zvyšujeme efektívnosť zamestnancov a výkonnosť samotnej organizácie.

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, ktorá bola revidovaná v roku 2015 má pomôcť podnikom zlepšiť rozvoj a celkovú výkonnosť, uľahčiť pochopiť rozdiel medzi klasickým a funkčným riadením.

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky sa viac zameriava sa na podnikateľský zámer organizácie a zvyšovanie výkonnosti organizácie. Zdôrazňuje procesný prístup, riziká a implementáciu cyklu PDCA (Demingov cyklus plánuj, urob, kontroluj, konaj) do procesov organizácie.

Aplikáciou PDCA cyklu možno dosiahnuť zlepšenie procesov, ich analýzu a hodnotenie na všetkých úrovniach riadenia organizácie. Táto medzinárodná norma sa zakladá na tzv. „zásadách manažérstva kvality“:

 • zameranie na zákazníka,
 • vodcovstvo,
 • zapojenie ľudí,
 • procesný prístup,
 • zlepšovanie,
 • rozhodnutie založené na dôkaze,
 • manažérstvo vzťahov.

Zásady manažérstva kvality tvoria základ noriem súboru ISO 9000. Predstavujú základ na dosiahnutie cieľov kvality organizácie.

Zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 závisí najmä od strategického rozhodnutia manažmentu organizácie a dôsledného zapojenia zamestnancov organizácie do jednotlivých procesov vrátane samotnej implementácie systému manažérstva kvality. Základným pilierom úspechu je aj praktické zavedenie procesného prístupu do denného života organizácie.

O čom je norma ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky?

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky stanovuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorý môže organizácia využiť, aby uspokojila zákazníka. Požiadavky tejto normy sú všeobecné a použiteľné vo všetkých organizáciách bez ohľadu na ich druh, veľkosť a poskytované produkty. Je založená na zásadách manažérstva kvality a pribudla aj samostatná kapitola a to myslenie založené na rizikách, ktorá uľahčí pochopenie významu riadenia rizík, ktoré sa často vyskytujú v organizáciách.
Norma je všeobecnejšia a lepšie aplikovateľná aj pre oblasť služieb, pretože namiesto termínu produkt sa používa termín produkty a služby. Norma ISO 9000:2015 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník, definuje produkt ako výstup organizácie, ktorý môže byť vyprodukovaný bez akejkoľvek transakcie medzi organizáciou a zákazníkom. Službu norma definuje ako výstup organizácie s najmenej jednou činnosťou
nevyhnutne vykonanou medzi organizáciou a zákazníkom.

Norma ISO 9001 – obsah a jeho vplyv na implementáciu

V norme ISO 9001:2015 kapitola súvislosti organizácie je zameraná na určenie interných a externých vplyvov, ktoré majú schopnosť ovplyvňovať strategické plánovanie, podnikateľské zámery a samotné výstupy zo systému manažérstva.

Organizácie môžu identifikovať interné a externé vplyvy prostredníctvom SWOT analýzy. Je potrebné ich poznať, pretože sa môžu stať hrozbou alebo príležitosťou pre organizácie.

Požiadavky a procesy, ktoré boli v predošlej norme, sa rozšírili o vstupy a výstupy výkonnosti a procesy sú rozšírené o zodpovednosť a právomoc, príležitosť a opatrenia ich riešení.

V kapitole plánovanie organizácia musí plánovať opatrenia na zvládnutie rizík a príležitostí a následne identifikovať činnosti s nimi spojené. Tiež sa plánuje integrácia a implementácia všetkých činností do organizačných procesov a nakoniec sa vyhodnocuje ich efektívnosť.

Ciele na dosiahnutie systému manažérstva kvality treba plánovať, preto organizácia musí určiť čo chce robiť, čo bude potrebovať, kto bude niesť zodpovednosť, termín plánovaného ukončenia a spôsob ako sa vyhodnotia výsledky.

V kapitole prevádzka sa hovorí, že z rizík a príležitostí vyplýva požiadavka na riadenie, implementáciu a plánovanie procesov systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Vypracovanie a riadenie plánu môže predísť rizikovým opatreniam. Monitoruje sa tu výkonnosť externých dodávateľov a zohľadňujú sa aj identifikovateľné riziká a ich vplyvy.

Hodnotenie výkonnosti, kde je možnosť sa rozhodnúť čo, ako a v akej miere sa bude merať a monitorovať. V tejto kapitole je preskúmanie manažmentom, hodnotenie rizikových oparení a ich účinnosť, taktiež aj súlad systémom manažérstva kvality so strategickým plánovaním. Na základe výsledkov z riadenia rizík sa plánujú audity. Audítori komunikujú s manažmentom organizácie o priebehu auditu. Zaradia sa tak ako členovia tímov v organizácii a pomôžu nájsť riziká. Pozornosť sa kladie aj na externých poskytovateľov a to monitorovaním ich výkonnosti (West & Cianfrani, 2015).

Časť preventívne opatrenia je nahradená podkapitolou opatrenia na zvládnutie rizík a príležitostí. V norme je definovaný aj nový termín zdokumentované informácie, ktorý nahradil starý termín záznam. Organizácie sa sami rozhodnú o spracovaní riadiacej dokumentácie.

ISO 9001:2015 požaduje po novom, monitorovanie a určenie výkonnostných ukazovateľov externých poskytovateľov, riadenie rizík a kontrolu nad všetkými formami externe zabezpečovaných produktov, procesov a služieb (Grauzeľ, 2015).

Ako zaviesť ISO 9001 do života mojej firmy? Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

Prvá etapa – zavádzanie systému kvality

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

Druhá etapa – certifikácia systému kvality

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO 9001 a rozhodne o udelení certifikátu.

Certifikát kvality podľa ISO noriem (ISO 9001,ISO 14 001, ISO 45 001 atď) je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Na základe analýzy súčasného stavu firmy odporučia pracovníci poradenskej spoločnosti optimálny postup na zavedenie systému kvality do Vašej firmy. Základný – ideálny harmonogram prác má štandardnú formu v zmysle ponukového konania

Popis činnostičasčasčas
Analýza existujúceho stavu riadenia kvality  
Vypracovanie dokumentácie systému manažérstva kvality
Školenie pracovníkov o zavádzanom systéme manažérstva kvality  
Zavádzanie systému manažérstva kvality 
Školenie interných audítorov kvality  
Interné audity kvality  
Príprava spoločnosti na certifikáciu  
Predpokladaný termín certifikácie  

Expresná cenová ponuka pre implementáciu a certifikáciu ISO 9001  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.