Aktuality

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO)

Čo je to ISO? Kedy vydala svoju prvú normu ISO?


Organizácia bola založená s víziou zasadiť sa o ľahšie koordinovanie a integráciu noriem na medzinárodnej úrovni. K tejto vízii organizácia prispôsobila svoj predmet činnosti, ktorým pokrýva oblasť tvorby a publikácie normatívnych dokumentov.

Organizácia vydala prvý štandard pod hlavičkou ISO v roku 1951 (ISO, n.d.).

Pre samotný vznik organizácie bol určujúci priebeh a výsledok konferencie vnútroštátnych normalizačných orgánov vo februári roku 1946 v Londýne. Dvanásťdňovej konferencie sa zúčastnilo 65 delegátov reprezentujúcich 25 krajín, pričom výsledkom rozsiahlych rokovaní bolo rozhodnutie v prospech založenia inštitúcie s názvom International Organization for Standardization, skrátene ISO.

Niektorí autori tvrdia, že skratka ISO má pôvodnú podstatu v gréckom slove Isos, čiže „rovnaký“. Túto tézu však vyvracia jeden z prítomných na konferencii, Willy Kuert, slovami:

„O tom nebola v Londýne ani zmienka“ (Latimer et. Al., 1997, s. 20, preklad autorky z pôvodného znenia: „There was no mention of that in London!“).

Sídlo Ústrednej kancelárie ISO (ISO Central Secretariat) bolo stanovené v meste Ženeva vo Švajčiarsku, čo platí dodnes.

Oficiálne organizácia vznikla o rok neskôr, teda roku 1947. ISO vznikla spojením dvoch vtedajších inštitúcií zaoberajúcich sa kvalitou, a to International Federation of National Standardizing Associations (ISA) a United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC) (Latimer et al., 1997) .

Koľko noriem ISO vydala International Organization for Standardization?

Organizácia ISO vydala k 31. decembru 2018 na 22 467 medzinárodných štandardov a ďalších dokumentov normatívneho charakteru a každý rok pridáva nové a nové normy.

Aktívna podpora pri tvorbe dokumentov, rovnako tak administratívny a technický servis je zabezpečovaný zo strany tzv. technických komisií (Technical secretariats), ktoré sú spravované 39 členskými orgánmi ISO. Objem práce je spracovávaný 500 pracovníkmi.

Pre Ústrednú kanceláriu v Ženeve pracovalo v úplných začiatkoch 5 pracovníkov na plný úväzok, k 31. decembru 2018 ich bolo 152.

Za 72 rokov svojej existencie sa ISO posunula na úroveň najväčšieho vydavateľa dobrovoľných medzinárodných štandardov.

Organizácia je schopná celosvetového pokrytia vďaka svojmu fungovaniu v podobe federácie. Členskými subjektmi v rámci tejto siete sú normalizačné organizácie, ktoré vystupujú ako predstavitelia ISO v jednotlivých štátoch. Všeobecne platí, že pre každý štát je určený práve jeden reprezentant.

Aké sú možnosti členstva v International Organization for Standardization, skrátene ISO?

V tejto súvislosti možno spresniť, že členstvo existuje na troch rôznych úrovniach, ktoré sa líšia vo vplyve daného člena na systém ISO.

Prvú skupinu tvoria tzv. riadni členovia (full members alebo member bodies), ktorí môžu priamo ovplyvniť vývoj a stratégiu noriem. Svoj vplyv uplatňujú aktívnym hlasovaním na schôdzach ISO. Riadni členovia sú zároveň oprávnení prijímať a predávať štandardy ISO v rámci štátu, ktorý zastupujú.

Druhú skupinu tvoria tzv. korešpondenční členovia (correspondent members), ktorí sú v rámci schôdzí ISO iba v úlohe pozorovateľov. Čo sa týka možnosti prijímania a distribúcie noriem ISO, platia pre ne rovnaké práva ako v prípade riadnych členov.

Treťou skupinou sú tzv. odberatelia (subscriber members), ktorí sú o jednotlivých aktivitách informovaní, účasť na schôdzach im ale nie je umožnená. Zároveň, na rozdiel od oboch predchádzajúcich skupín, členovia odberatelia nemôžu normy distribuovať a ani prijímať (ISO, n.d.).

K 31. decembru 2018 ISO združovalo celkom 162 normalizačných orgánov, z toho 120 malo status riadnych členov (čo zodpovedá 74 %), 39 úradov malo status korešpondenčných členov (čo zodpovedá 24 %) a zvyšní 3 členovia (čiže 2 %), boli členovia odberatelia (ISO in figures, 2019)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *