Aktuality

Kto je to Interný audítor kvality? Interné audity kvality – ako na to? Vzorové dokumenty k internému auditu

Kto je to Interný audítor kvality?

  • Interný audítor kvality

Osoba kvalifikovaná vykonávať interné audity kvality (kvalifikáciu dokladá osvedčením o absolvovaní školenia pre interných audítorov)

  • Vedúci interný audítor kvality

Interný audítor kvality poverený vedením interného auditu

Čo by mala obsahovať smernica Interné audity podľa požiadaviek ISO 9001?

Plánovanie interných auditov

Interné audity kvality sa vykonávajú podľa Plánu interných auditov kvality (pozri príloha č. 1 – vzor), ktorý vypracováva MK na každý rok do určeného dátumu. Plán musí byť zostavený tak, aby sa systém manažérstva kvality preveril minimálne jedenkrát ročne a aby audítori nepreverovali pri auditoch vlastnú prácu. Po vypracovaní plánu MK zabezpečí, aby sa členovia previerkovej skupiny dozvedeli o plánovaných auditoch.

Interné audity sa musia identifikovať napr. :

A xx / rrrr        kde     A    je skratka pre audit ,

                        xx        poradové číslo auditu v danom kalendárnom roku,

                                   rrrr       rok, v ktorom sa audit vykoná.

MK môže počas roka rozhodnúť o vykonaní ďalších – neplánovaných interných auditov. Dôvodom na tieto audity môže byť :

  • výskyt problémov (reklamácie, zvýšené náklady a pod.),
  • podstatné zmeny  systému kvality alebo organizačnej štruktúry spoločnosti,
  • podnet od zamestnanca
  • potreba preveriť odstránenie nezhôd,
  • potreba overiť efektívnosť prijatých nápravných a preventívnych opatrení.

Neplánovaný interný audit dopíše MK ho do Plánu interných auditov kvality (príloha č.1 – vzor) pod čiaru a zabezpečí, aby sa členovia previerkovej skupiny dozvedeli o audite.

Príprava interného auditu

Vedúci interný audítor vyplní úvodné časti Protokolu z interného auditu kvality (program č.3- vzor) a dohodne program a čas auditu s preverovaným.

Vedúci audítor vypracuje Kontrolný list interného auditu (príloha č.2 – vzor), kde zaznačí súbor otázok z preverovanej oblasti. Pri tvorbe otázok vychádza z preverovaného dokumentu a zistení predchádzajúceho auditu, pričom otázky musí koncipovať tak, aby boli splnené ciele auditu.

Realizácia interného auditu

Audit zahajuje a vedie vedúci interný audítor. Interný audit začína úvodným jednaním, ktorého účelom je :

  • oboznámiť preverovaných s náplňou interného auditu,
  • odhaliť prekážky znemožňujúce realizáciu interného auditu (neúčasť preverovaných  pracovníkov, nedostupnosť potrebných záznamov a pod.).

Po úvodnom jednaní sa pristúpi k zberu informácií pomocou pohovorov, skúmaním dokumentov a činností. Získané informácie sa, pokiaľ je to možné, podložia dôkazom (záznam, meranie a pod.). Prešetrujú sa všetky nezhody, týkajúce sa preverovanej problematiky, vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v kontrolnom liste, môžu sa však do kontrolného listu dopísať priamo na audite. Zistenia sa zaznamenávajú do Kontrolného listu interného auditu kvality (príloha č.2 – vzor), pri nezhodách sa uvedú aj ich príčiny.

Realizácia interného auditu končí hodnotením preverovanej oblasti. Vedúci interný audítor vypracuje Protokol z interného auditu kvality (príloha č. 3- vzor). V protokole  zhodnotí preverovanú oblasť a uvedie zoznam nezhôd, ktoré neboli odstránené počas auditu a navrhne spôsob, termín a pracovníka zodpovedného za odstránenie. Protokol musí byť podpísaný zodpovedným pracovníkom preverovaného útvaru, čo slúži ako dôkaz prijatia záväzku na odstránenie nezhôd. Protokol odovzdá manažérovi kvality.

Preverovaný v spolupráci s vedúcim interným audítorom posúdia príčiny nezhôd a ak je to vhodné, určia nápravné alebo preventívne opatrenia.

Kontrola odstránenia nezhôd

Manažér kvality zabezpečí preverenie odstránenia nezhody, čo zapíše do protokolu z interného auditu. Odstránenie nezhôd môže preveriť neplánovaným interným auditom, následným plánovaným interným auditom alebo osobne.

Príloha č.1 Plán interných auditov kvality – vzor

Príloha č.2 Kontrolný list interného auditu kvality – vzor

Príloha č.3 Protokol z interného auditu kvality – vzor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *