Aktuality

narodna cena za kvalitu 2024

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA  ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ROK 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje pravidelne súťaž Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Súťaž je najprestížnejšou cenou kvality a spoločenskej zodpovednosti v Slovenskej republike. Sú v nej oceňované organizácie, ktoré aktívne pristupujú k plneniu požiadaviek svojich zákazníkov s cieľom zabezpečiť trvalé zvyšovanie kvality svojich výrobkov alebo poskytovaných služieb ako aj organizácie, ktoré si zobrali spoločenskú zodpovednosť za svoju filozofiu a prirodzenú súčasť svojho poslania.

Cieľom súťaže je ocenenie najúspešnejších organizácií, ktoré v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti ich pôsobenia. Ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti boli odovzdané úspešným organizáciám, ale aj jednotlivcom, ktorí dokázali svoju výnimočnosť v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Slávnostný večer odovzdávania ocenení sa uskutočnil 9. novembra 2023 o 17.00 h v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Medzi pozvanými hosťami boli ministri, štátni tajomníci, zástupcovia samosprávy a podnikateľského prostredia.


VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ROK 2023

Kategória A – KVALITA

Víťazi súťaže:

 • Adient Slovakia s.r.o. – odštepný závod Žilina (veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • GEVORKYAN, a.s. (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (organizácie verejného sektora)

Ocenení finalisti:

 • Tatravagónka a.s. Poprad (veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • ZTS Elektronika SKS s.r.o. (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • HMH, s.r.o. (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • Mesto Liptovský Mikuláš (organizácie verejného sektora)
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (organizácie verejného sektora)
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (organizácie verejného sektora)
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci (organizácie verejného sektora)
 • Stredná odborná škola Pruské (organizácie verejného sektora)

Kategória B – SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Víťazi súťaže:

 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 •  Be Lenka, s.r.o. (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Ocenený finalista:

 • Trenčiansky samosprávny kraj (organizácie verejného sektora)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2023

Ocenení:

Kategória A) súkromný sektor

 • Magdaléna Surová, SHP Harmanec, a.s.

Kategória B) sektor verejnej správy

 • Zuzana Hatríková, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PRÍSPEVOK V OBLASTI KVALITY ZA ROK 2023

Ocenení:

Kategória – najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)

 • Kamila Oláhová je autorkou príspevku s názvom „ESG je nástroj na získanie investorov a zákazníkov“, ktorý bol uverejnený v časopise Trend.

Kategória – najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)

 • Jan Rybář a Peter Onderčosú autormi príspevku s názvom „Příspěvek k měření parametrů tramvajových tratí“ a bol uverejnený v odbornom časopise Metrologie.

Kategória – najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník)

 • Lenka Girmanová, Marek Šolc, Peter Blaško a Jozef Petrík sú autormi vedeckého článku s názvom „Quality Management System in Education: Application of Quality Management Models in Educational Organization“, ktorý bol uverejnený vo vedeckom časopise Standards.

Kategória – najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia)

 • Kristian Jezsó obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom „Analýza procesu triedenia partikulárneho materiálu“ na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Kategória – najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia)

 • Ľubomír Druga obhájil svoju diplomovú prácu s názvom „Refaktorizácia a rozšírenie informačného systému pre podporu zabezpečovania kvality na Technickej univerzite v Košiciach“ na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Katarína Surmíková Tatranská ocenila i osobnosť, ktorá celý svoj profesijný život zasvätila kvalite a zvyšovaniu povedomia o nej. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality získal Miroslav Hrnčiar.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality organizuje 21. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023

V Slovenskej republike má súťaž dlhoročnú tradíciu a je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy, ako aj podnikateľskej sféry do uplatňovania takých metód manažérstva, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácie a následné zvyšovanie kvality života občanov. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. 

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Uchádzač po zaslaní záväznej prihlášky do súťaže je zaradený do jednotlivých kategórii podľa počtu zamestnancov a zamerania jeho činnosti. 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Kategória A – Kvalita 
Kategória B – Spoločenská zodpovednosť

V rámci kategórie Kvalita je súťaž založená na princípoch výnimočnosti modelu CAF a na zásadách manažérstva kvality definovaných v STN EN ISO 9000 a STN EN ISO 9001. Princípy aj zásady reflektujú výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti). Správne využívanie týchto princípov, resp. zásad manažérstva organizácie vedie organizáciu k vynikajúcim finančným aj nefinančným výsledkom.

V rámci kategórie Spoločenská zodpovednosť je súťaž NCSRKSZ metodicky založená na modeli spoločenskej zodpovednosti – modeli ZET, ktorý bol vytvorený vyhlasovateľom súťaže ako špecifický nástroj hodnotenia úrovne spoločenskej zodpovednosti v organizáciách súkromného a verejného sektora. Model ZET vychádza zo sústavy ukazovateľov – Sustainability Reporting Guidlines vytvorených organizáciou Global Reporting Initiative a je v súlade s metodikou samohodnotenia podľa modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Je určený pre interné aj externé hodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti.     

Kategórie majú nasledovné podkategórie:

A – Veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

A1 – organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov
A2 – organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov

B – Malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

B1 – organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov
B2 – organizácie poskytujúce služby do 50 zamestnancov

C – Organizácie verejného sektora (bez rozdielu veľkosti)

STUPNE OCENENIA

Stupne ocenenia podľa zásad manažérstva kvality

obrázok stupne ocenenia podľa zásad manažérstva kvality

Stupne ocenenia podľa princípov výnimočnosti

obrázok stupne ocenenia podľa princípov výnimočnosti

Stupne ocenenia podľa modelu ZET

obrázok stupne ocenenia podľa modelu ZET

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.