Aktuality

TOP trendy v systémoch manažérstva kvality 2023

Systémy manažérstva kvality budované podľa požiadaviek noriem ISO zohrávajú v dnešnom podnikateľskom prostredí významnú úlohu.

Kvalita produktov a služieb nie je len o plnení požiadaviek klientov, ale aj o zlepšení predaja a výnosov a znižovaní nákladov organizácií; konkrétnejšie pomáhajú predchádzať chybám, znižovať náklady na prepracovanie súvisiace s týmito chybami a znižovať reklamácie zákazníkmi. Preto sa manažment kvality stal nevyhnutnou súčasťou podnikového manažmentu a podniky sa vedome snažia udržiavať vysokú úroveň kvality svojich produktov a služieb.

Posledné dva roky urýchlili mnohé trendy v oblasti riadenia kvality, od prijatia digitálnych technológií po vyššiu prioritu rizika.

Hybridná pracovná sila, ktorú teraz máme, prináša príležitosti. Existujú však súvisiace riziká, ktoré je potrebné riadiť a zmierňovať, aby sa tieto príležitosti využili.

Podniky čoraz viac chápu, aké sú riziká a ako prispôsobiť plány rizík na ich riešenie. Prieskum PwC z roku 2021 zistil, že riziká spojené s hybridnými pracoviskami a prácou na diaľku, ktoré najviac znepokojujú lídrov spoločností, v zostupnom poradí, sú:

 • inovačné príležitosti
 • rozdielne zaobchádzanie s pracovníkmi na mieste a pracovníkmi na diaľku
 • vplyv hybridnej práce na rast výnosov
 • účinné opatrenia kybernetickej bezpečnosti
 • dostatočné technologické nástroje na podporu hybridnej práce.

Plány rizík sa musia neustále posudzovať, prispôsobovať a monitorovať, aby bolo možné identifikovať a riadiť nové riziká, ktoré predstavuje hybridná pracovná sila.

Pandémia zvýšila naliehavosť spoločností riadiť riziká a posunúť sa vpred s digitálnou transformáciou. Spoločnosti vo veľkej miere prijímajú softvér QMS založený na cloude. 

Tieto investície zmierňujú celý rad problémov, najmä tých, ktoré súvisia s riadením dodávateľov. 

Zároveň sa zvyšuje povedomie o dôležitosti riadenia obchodných vzťahov na základe spolupráce. Najmä pre menšie podniky môžu byť zdravé vzťahy s dodávateľmi, partnermi, distribútormi a maloobchodníkmi kľúčom k prežitiu neistých časov.

Viaceré faktory, ktoré sa vyskytli počas pandémie, podnietili väčšie zameranie na manažment dodávateľov a tretích strán, vrátane:

 • výpadky dodávok
 • väčšie povedomie o riziku
 • väčšia schopnosť podnikov (aj malých) riadiť kvalitu v rámci svojich dodávateľských reťazcov pomocou cloudových systémov
 • zvýšenie frekvencie a závažnosti rizika, ktoré predstavuje stiahnutie výrobkov z obehu.

Zmeny a TOP trendy v systémoch manažérstva kvality budovaných podľa ISO 9001

Zmeny v obchodných modeloch, technologický pokrok a náročnejší zákazníci však prinútili lídrov manažmentu kvality zaujímať sa, ako dlho sa môžu na svoj súčasný prístup spoľahnúť.

To ich často vedie k otázke:

Ako budú vyzerať systémy manažérstva kvality budované podľa ISO 9001 v roku 2023 a čo by som mal urobiť, aby som bol pripravený?

 1. Zmeny a inovácie v systémoch manažérstva kvality
  Riadenie kvality sa už v mnohých smeroch zmenilo a bude sa meniť aj naďalej. Mnohé podniky ho začlenili do svojich každodenných podnikateľských procesov a produktov, vďaka čomu sa stal súčasťou každodenného života. Úzko súvisí s inováciami, ako aj s mnohými ďalšími aktivitami. Tajomstvo zmeny spočíva v tom, sústrediť všetku energiu nie na boj s tým, čo je staré, ale na budovanie nového a to aj v súvislosti z negatívnymi dopadmi na trhu, ktoré sú spojené s po-pandemickým vývojom, krízou na Ukrajine, krízou v dodávateľských reťazcoch a ako aj vysokou infláciou. Systém manažérstva je živý organizmus a akákoľvek nová iniciatíva zameraná na zvyšovanie jeho výkonnosti by mala byť vrcholovým vedením vyhľadávaná a podporovaná.
 2. Trvalo udržateľné podnikanie – tvárou v tvár narastajúcej environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu a zákazníkov, organizácie získavajú prospech zo znižovania negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z ich činností. Vynikajúce environmentálne správanie je považované za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou. Keďže problémy životného prostredia sa stávajú komplexnejšími a ich počet narastá, musia byť riadené novými spôsobmi.
 3. Migrácia obyvateľstva – s migračnou vlnou spôsobenou viacerými vojenskými konfliktami prichádzajú do našich krajín ľudia, ktorí si vyhľadávajú nové pracovné príležitosti. Migrácia a jej využitie pre rast spoločnosti bude veľkou výzvou pre jednotlivé organizácie, či už z pohľadu kompetencii, ich dosahovania a rýchlej adaptácie do existujúcich štandardov jednotlivých organizácii, ale aj zvyšovania povedomia nových zamestnancov v rámci systémov manažérstva v zmysle požiadaviek noriem.
 4. Riešenia postavené na cloudovej technológii a zvýšenie informatizácie v oblasti CRM
  CRM riešenia v organizáciách, ktoré ich doteraz neimplementovali predstavujú obrovskú príležitosť na zlepšovanie. Takisto cloudové riešenia. Pomocou natívnych cloudových platforiem môžu teraz vývojári vytvárať v širšom rozsahu, flexibilnejšie, rýchlejšie a odolnejšie aplikácie – a držať tak krok s rýchlymi technologickými zmenami. Výhodou cloudových natívnych platforiem oproti tradičným prístupom typu lift-and-shift je, že maximalizujú výhody cloud computingu a zjednodušujú údržbu. Nemusíte sa obávať vysokých nákladov na implementáciu, upgrade a podporu. Cloudové riešenia navyše umožňujú organizáciám – veľkým alebo malým – udržiavať svoje dátové systémy a procesy prepojené, aj keď sú ich tímy geograficky rozptýlené. Firmy, ktoré si cenia inovácie, už prešli na cloudové riešenia. Už ste zažili ten rozdiel v cloude?
 5. Zdieľanie znalostí medzi oddeleniami.
  Všetci sme na jednej lodi. Integrácia zásad projektu a kvality povedie k integrovanejšiemu prístupu k vedomostiam. Integráciou znalostí každá časť podniku prispieva k úspechu celku – marketing, predaj, IT a projektový manažment už nie sú oddelené ako samostatné časti, ale spolupracujú a musia spolupracovať pri dosahovaní rovnakých cieľov. Každá pracovná funkcia a činnosť v rámci každého oddelenia je zodpovedná za ciele kvality a školenia ich implementujú do každej úlohy, projektu a príležitosti na vzdelávanie.
 6. Zvýšenie významu kompetentnosti pracovníkov
  Nedostatok pracovníkov bude vytvárať tlak na ich kompetentnosť. Príprava a školenia pracovníkov vrátane rýchlosti úvodného zácviku po prijatí budú jedným z kľúčových faktorov konkurenčného boja. Využite potenciál technológií nového veku vrátane e-learningu na výrazné zlepšenie celkovej schopnosti rozhodovania a zvýšenie svojej konkurencieschopnosti.
 7. Zvyšovanie kvality dodávateľov – dodávateľského reťazca
  Aktualizácia noriem a štandardov, flexibilita a možnosť navýšenia dodávok dodávateľského reťazca sa stáva po COVID 19 pandémii a vypuknutí vojny na Ukrajine kľúčovým momentom, ktorý treba sledovať. Nedostatočné štandardy dodávateľov, ako aj nedostatočné kapacity dodávateľského reťazca predstavujú hrozbu pre všetky spoločnosti, nielen tie, ktoré boli v minulosti orientované na inovácie. Stanovenie štandardov kvality, možnosť flexibilne navýšiť dodávateľskej kapacity na základe vlastných cieľov vrátane žiadosti o preukázania zavedenia systémov manažérstva kvality do dodávateľského reťazca bude kľúčom k zvyšovaní vlastnej konkurencieschopnosti.
 8. Integrácia nových metód a systémov do Vášho existujúceho systému manažérstva kvality
  Pracovné procesy už majú štandardy kvality. Okrem toho zamestnanci v zavedených systémoch manažérstva už majú jasnú predstavu o svojich požiadavkách a štandardoch, ktorými sa riadia ich konkrétne pracovné miesta. Integrácia nových manažérskych metód ako napríklad 5S, lean management, kanban, 6 sigma dokáže zvýšiť výkonnosť Vášho systému manažérstva kvality vybudovaného podľa ISO 9001.
 9. Zabezpečenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia naprieč funkčnými miestami organizácie a jej procesov sa stane kľúčovým v oblasti trvalého udržania si zamestnancov v spoločnosti a zvýšenia ich lojality voči spoločnosti. Trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších najmä zamestnaneckých požiadaviek; dosiahovanie cieľov v oblasti BOZP a ich neustála otvorená a transparentná diskusia so všetkými zamestnancami spoločnosti sa môže stáť významnou hnacou silou a konkurenčnou výhodou spoločnosti v roku 2023.

Trvále zlepšovanie existujúcich systémov manažérstva vybudovaných podľa noriem ISO je základným a klúčovým záväzkom vedenia každej spoločnosti. Ako povedel W. E. Deming:

Nemusíte nič zlepšovať, prežitie nie je povinné

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.