Aktuality

Laureláti Národnej ceny SR za kvalitu 2022 sú známi

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality organizuje súťaž Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. V predchádzajúcich rokoch boli realizované dve súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. ÚNMS SR v roku 2020 pristúpil k zlúčeniu oboch súťaží vzhľadom na ich rovnaký charakter a z dôvodu zefektívnenia jednotlivých súťaží.

V Slovenskej republike je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026 a má dlhoročnú tradíciu. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy, ako aj podnikateľskej sféry do uplatňovania takých metód manažérstva, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácie a následné zvyšovanie kvality života občanov.

Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. 

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Uchádzač po zaslaní záväznej prihlášky do súťaže je zaradený do jednotlivých kategórii podľa počtu zamestnancov a zamerania jeho činnosti. 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

ilustračný obrázok národnej ceny za kvalitu

Kategória – Kvalita  a Kategória – Spoločenská zodpovednosť

V rámci kategórie Kvalita je súťaž založená na princípoch výnimočnosti modelu CAF a na zásadách manažérstva kvality definovaných v STN EN ISO 9000 a STN EN ISO 9001. Princípy aj zásady reflektujú výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti). Správne využívanie týchto princípov, resp. zásad manažérstva organizácie vedie organizáciu k vynikajúcim finančným aj nefinančným výsledkom.

ilustračný obrázok národnej ceny za spoločenskú zodpovednosť

V rámci kategórie Spoločenská zodpovednosť je súťaž NCSRKSZ metodicky založená na modeli spoločenskej zodpovednosti – modeli ZET, ktorý bol vytvorený vyhlasovateľom súťaže ako špecifický nástroj hodnotenia úrovne spoločenskej zodpovednosti v organizáciách súkromného a verejného sektora. Model ZET vychádza zo sústavy ukazovateľov – Sustainability Reporting Guidlines vytvorených organizáciou Global Reporting Initiative a je v súlade s metodikou samohodnotenia podľa modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF.

Je určený pre interné aj externé hodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti.     

Kategórie majú nasledovné podkategórie:

A – Veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

A1 – organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov
A2 – organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov

B – Malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

B1 – organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov
B2 – organizácie poskytujúce služby do 50 zamestnancov

C – Organizácie verejného sektora (bez rozdielu veľkosti)

STUPNE OCENENIA

Stupne ocenenia podľa zásad manažérstva kvality

obrázok stupne ocenenia podľa zásad manažérstva kvality

Stupne ocenenia podľa princípov výnimočnosti

obrázok stupne ocenenia podľa princípov výnimočnosti

Stupne ocenenia podľa modelu ZET

obrázok stupne ocenenia podľa modelu ZET

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť za rok 2022 pozná laureátov

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť pozná svojich laureátov za rok 2022. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR ich víťazom v jednotlivých kategóriách odovzdal v utorok podvečer v historickej Národnej rady (NR) SR v Bratislave.

Víťazmi súťaže v kategórii kvalita sa stali bratislavská mestská časť Staré Mesto (uplatňovanie princípov výnimočnosti) a Slovenské elektrárne (uplatňovanie zásad manažérstva kvality). Víťazom súťaže v kategórii spoločenská zodpovednosť sa stala spoločnosť Mondi SCP.

Medzi ocenenými finalistami v daných kategóriách sú napríklad Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo obrany SR, Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Tesco Stores SR, Strabag Pozemné staviteľstvo či Dr. Max Holding SK.

V rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2022 bol v kategórii súkromného sektora ocenený Peter Tinka (Schaeffler Skalica), v kategórii sektora verejnej správy Peter Madzík (Katolícka univerzita v Ružomberku).

Ocenenia boli udelené aj za najlepšie príspevky v oblasti kvality za rok 2022. Išlo o najlepší publicistický príspevok, najlepší odborný príspevok, najlepší vedecký príspevok, najlepšiu dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality získal Alexander Tomčík.

V rámci súťaže sa darilo envirorezortu

Ministerstvo životného prostredia SR získalo cenu za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ocenenou bola aj rezortná organizácia – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik.

V rámci kategórie „Kvalita“ je súťaž založená na princípoch výnimočnosti modelu CAF (The Common Assessment Framework). Európsky model zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia – model CAF sa na MŽP SR implementuje od roku 2019. Rezort za jeho správnu implementáciu a preukázanie trvalého zlepšovania získal v júni 2021 medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. MŽP SR naďalej pokračuje v implementácii druhého cyklu modelu CAF.

Oceneným finalistom v kategórií „A – Kvalita“ sa v rámci rezortu MŽP SR stala aj VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik.

Prihláste sa do súťaže v roku 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlási v budúcom roku 21. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

JE VAŠOU PRIORITOU TRVALÉ ZLEPŠOVANIE VO VAŠEJ ORGANIZÁCII?

Zapojte sa do súťaže v oblasti kvality a preukážte svoju výnimočnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov vo Vašej organizácii. Najlepšie organizácie môžu prostredníctvom súťaže ukázať svojim zákazníkom, ale i dodávateľom, partnerom a ostatným zainteresovaným stranám, že kvalitou svojich produktov alebo služieb a pozitívnym prístupom k zlepšovaniu a inováciám prevyšujú svojich konkurentov.

STE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNOU ORGANIZÁCIOU?

Zapojte sa do súťaže v oblasti spoločenskej zodpovednosti a preukážte svoje spoločensky zodpovedné správanie. Spoločenská zodpovednosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú konkurenčnú výhodu organizácie. A čo je nemenej dôležité, spoločenská zodpovednosť, to nie je téma alebo záležitosť iba súkromnej sféry, zodpovedné správanie sa týka aj verejného sektora.

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Najúspešnejšie organizácie v  súťaži si preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.

Súťaž sa riadi štatútom ako hlavným programovým dokumentom, ktorý formuluje vzťahy medzi prihlásenými organizáciami a zúčastnenými stranami tejto súťaže. Štatút súťaže si môžete stiahnuť tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.