Aktuality

6.1 Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí

6.1.1 Všeobecne (požiadavky normy)

Pri plánovaní systému BOZP organizácia musí zvažovať záležitosti uvedené v čl. 4.1 a v čl. 4.3 a určiť riziká a príležitosti, ktoré potrebuje, aby sa zvládli na:

  • uistenie, že systém BOZP môže dosiahnuť zamýšľaný výsledok
  • prevenciu alebo zníženie neželaných vplyvov
  • dosiahnutie trvalého zlepšovania

Pri určovaní rizík a príležitostí rizík systému manažérstva BOZP a jej zamýšľaných výsledkov, ktoré potrebuje, aby sa zvládli, organizácia musí vziať do úvahy.

  • nebezpečenstvá
  • riziká BOZP a ďalšie príležitosti
  • právne požiadavky a ďalšie požiadavky

Organizácia pri plánovaní procesu musí určiť a posúdiť relevantné riziká a príležitosti k zamýšľaným výsledkom systému manažérstva BOZP.

Organizácia musí udržiavať zdokumentované informácie o rizikách a príležitostiach a procesov a opatrení potrebných na určovanie a zvládanie jej rizík a príležitostí, v nevyhnutnom rozsahu preukázať zhodu, že sa vykonali tak ako sa plánovali.

Vysvetlenie požiadavky

Plánovanie nie je jednorázovou akciou. Plánovanie je priebežný proces – predvídanie meniacich sa okolností a neustálym identifikovaním nebezpečenstva a určovanie rizík a príležitosti. Pri plánovaní sa musí zohľadňovať kontext organizácie. Proces plánovanie má poskytovať návod akým spôsobom sa identifikuje nebezpečenstvo a posudzujú sa riziká a príležitosti. Norma zdôrazňuje proaktívnu identifikáciu nebezpečenstva.

Odporúčanie dobrej praxe a nevhodná prax

Pri určovaní rizík a príležitosti, ktoré sú potrebné riešiť, organizácie berú do úvahy nebezpečenstvá, rizika v oblasti BOZP a iné riziká, príležitosti v oblasti BOZP a iné príležitosti a požiadavky právnych predpisov a iné požiadavky. Určenie príležitostí a iných príležitostí je novou požiadavkou normy.

Medzi riziká pre systém riadenia patrí napríklad reštrukturalizácia alebo externé záležitosti.

Riziká a príležitosti sa určujú pred plánovanou zmenou.

V prípade, že nebezpečenstvo, riziká, príležitosti a požiadavky právnych predpisov a iné požiadavky nie sú dostatočne a správne posúdené, nie sú určené všetky relevantné riziká a príležitosti.

Na aké otázky musí nájsť odpoveď audítor?

Zvážili ste pri plánovaní systému riadenia BOZP problémy uvedené v bode 4.1 a požiadavky uvedené v bodoch 4.2 a 4.3 a určili ste riziká a príležitosti, ktoré je potrebné riešiť, za účelom toho, aby ste:

a)   zabezpečili, aby systém manažmentu BOZP mohol dosiahnuť plánované výsledky?            

b)            Odvrátili alebo zredukovali nežiaduce účinky?

c)            Dosiahli neustále zlepšovanie a progres?

Zohľadnila organizácia pri určovaní rizík a príležitostí pre systém riadenia BOZP a jeho plánovaných výsledkov organizácia :

               •              Nebezpečné situácie

               •              Riziká BOZP a iné riziká

               •              Príležitosti BOZP a iné príležitosti

               •              Právne a iné požiadavky?

Stanovila vaša organizácia v procese plánovania trvalé a dočasné riziká a príležitosti súvisiace s plánovanými výstupmi systému BOZP spojenými s plánovanými zmenami pred zavedením zmeny?

Zachováva vaša organizácia zdokumentované informácie o rizikách a príležitostiach? O procesoch a krokoch potrebných na určenie a riešenie jeho rizík a príležitostí v rozsahu potrebnom na dôveru v to, že sa vykonávajú podľa plánu?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.