Aktuality

emas certifikat

EMAS vs ISO 14001

EMAS (systém environmentálneho manažérstva a auditu) je dobrovoľným nástrojom ochrany životného prostredia, ktorý bol vytvorený Európskou úniou za účelom riadenia a sledovania vplyvu činností organizácií na životní prostredia a zverejňovanie informácii formou environmentálneho prehlásenia

Systém EMAS je jedným zo spôsobov, ktorými organizácia môže pristúpiť k zavedeniu tzv. systému environmentálního managementu – EMS. EMS znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektech podnikania, ktorého prostredníctvom podnik začína starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie a běžného provozu. EMS je súčasťou systému riadenia celého podnik. Cieľom EMS je predovšetkým ochrana (znižovanie spotreby) prírodných zdrojov, znižovanie množstva odpadu a znečisťujúcich látok, znižovanie rizika environmentálnych nehôd (havárií), ochrana zdravia pracovníkov a obyvateľov a v neposlednej rade a trvalý ekonomický rast podniku.

EMAS predstavuje aktívny prístup podniku k sledovaniu, postupu a postupnému znižovaniu negatívnych dopadov činností organizácie na životné prostredie, a to nad rámec legislatívnych požiadavkou. Podmienkou zapojenia sa do EMAS je certifikácia treťou nezávislou stranou.

Výhody plynúce zo zavedenia EMAS

  • EMAS je jedným z kvalifikačných predpokladov v zákone o verejnom obstarávaní č. 134/2016 Zb., Tzn. že organizácia sa zavedeným EMAS môže dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť vo výberových konaniach,
  • registrovaných organizáciu odpadá povinnosť vytvárať finančné zabezpečenie podľa zákona č. 167/2008 Zb. o predchádzaní ekologické ujme a o jej náprave,
  • u registrovaných organizácia môže dôjsť k zvýšeniu podnikateľskej dôveryhodnosti pre investorov, poisťovne, verejnú správu, banky a tiež k posilneniu vzťahov s verejnosťou,
  • redukcia prevádzkových nákladov (napr. úspory energií, surovín a ďalších zdrojov), zlepšenie havarijné pripravenosti a stavu prevádzkovej dokumentácie (spisová služba),
  • na základe zapojenia spoločnosti do procesu EMAS môže každý zamestnanec prispieť k dosiahnutiu uvedených výhod a prínosov – prostredníctvom inovatívnych nápadov, zlepšovacích návrhov, zmeny vlastného správania a spolupráce s ostatnými zamestnancami,
  • zníženie poplatku za udelenie environmentálnej značky.

EMAS a ISO 14 001

Vedľa EMAS slúži k zavedeniu a certifikáciu systému environmentálneho manažérstva norma ISO 14001. Bola vydaná v roku 1996 Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a slúži, rovnako ako EMAS, pre certifikáciu všetkých typov organizácií.

Oba dva spôsoby zavedenie systému environmentálneho manažmentu sú si v mnohých častiach podobné – environmentálna politika, neustále zlepšovanie, ciele a cieľové hodnoty (tzn. Čoho chce organizácia dosiahnuť), zavedenie systému a jeho prevádzku, monitorovanie a preskúmanie.

Možno povedať, že EMAS rozširuje systém ISO 14001, najmä z pohľadu transparentnosti, kedy organizácia so zavedeným systémom podľa EMAS je povinná zverejňovať environmentálne vyhlásenia a pravidelne tak informovať verejnosť a ďalšie zainteresované strany.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše.

Pravidlá EMAS

Základným predpisom ustanovujúce pravidlá na EMAS je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, tzv. EMAS III.

V EMAS je v rámci SR zapojených niekoľko dôležitých organizácií.

Pre registráciu v EMAS je zásadný overené environmentálne vyhlásenie treťou stranou. Overenie uskutoční tzv. Environmentálne overovatelia, subjekty nezávislé od overovaného podniku, ktoré sú akreditované (napr. u SNAS, u Českého inštitútu pre akreditáciu o.p.s. (ČIA) resp. hociktorej inej akreditačnej služby EU) v súlade s nariadením EMAS. Hlavnou úlohou overovateľov je kontrola plnenia požiadaviek nariadenia u žiadajúcej organizácie.

Právny základ EMAS v SR a EU

Hlavné právne predpisy Európskej únie a Slovenskej republiky:

Nariadeníe Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Zákon NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Súvisiace právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2.

Rozhodnutie Komisie č. 2017/2285/EÚ, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Rozhodnutie Komisie č. 2011/832/EÚ, týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácií organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009.

Odporúčanie Komisie č. 2003/532/ES o usmernení pre implementáciu nariadenia (ES) č. 761/2001 Európskeho parlamentu a Rady umožňujúceho dobrovoľnú účasť organizácií v schéme environmentálneho manažérstva auditu (EMAS) Spoločenstva vzhľadom na výber a používanie indikátorov environmentálneho správania.

Odporúčanie Komisie č. 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení neskorších predpisov.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 438/2004 Z.z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.

Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o znení a doplení niektorých zákonov.

Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.