Aktuality

GDPR: Právomoci dozorného úradu

Vyšetrovacie právomoci dozorného úradu:

 • nariadiť správcovi a spracovateľovi prípadne zástupcovi správu alebo spracovateľa aby mu poskytli všetky informácie, ktoré potrebuje k plnenie
 • vykonávať vyšetrovanie formou auditov ochrany údajov
 • vykonávať prieskum osvedčení vydaných v súlade s Nariadením GDPR
 • ohlasovať správcovi alebo spracovateľovi údajne porušenie GDPR
 • získať od správcu a spracovateľa prístup ku všetkým osobným údajom a k všetkým informáciám, ktoré potrebujú k výkonu práce
 • získať prístup do všetkých priestorov, v ktorých správca a spracovateľ pôsobí vrátane prístupu k všetkým zariadením a prostriedkom určeným k spracovaniu údajov v súlade s procesným právom Únie alebo členským štátom

Nápravné právomoci dozorného úradu:

 • upozorniť správcu alebo spracovateľa, že zamýšľané operácie spracovania pravdepodobne porušujú Nariadenia GDPR
 • udeliť napomenutie správcovi alebo spracovateľovi za porušenie Nariadenia GDPR
 • prikázať správcovi alebo spracovateľovi aby vyhovel žiadosti subjektov údajov k výkonu jeho práv podľa Nariadenia GDPR
 • prikázať správcovi alebo spracovateľovi, aby vykonával operácie spracovávania v súlade s Nariadením GDPR, a to predpísaným spôsobom a v stanovenej lehote
 • prikázať správcovi, aby subjektom údajov oznámil prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov
 • uložiť dočasné alebo trvalé obmedzenia spracovania, vrátane jeho zákazov
 • prikázať opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie spracovania
 • odobrať osvedčenia alebo prikázať aby subjekt pre vydávanie osvedčení odobrať osvedčenie alebo aby osvedčenie nevydal, v prípade že nie sú plnené požiadavky
 • uložiť pokutu
 • prikázať prerušenie toku údajov príjemcov v tretej zemi alebo medzinárodným organizáciám

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.