Aktuality

ISO-9001 - norma

Je rozhodnuté – revízia: ISO 9001:2030

Členovia technickej komisie 176 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), podvýboru 2 (TC176/SC2) prijali prekvapivé rozhodnutie nepokračovať v očakávanej aktualizácii normy ISO 9001:2015.

Norma ISO 9001 sa pravidelne reviduje, aby zostala relevantná, aktuálna novým manažérskym skúsenostiam a pre užívateľov užitočná. 

Typický aktualizačný cyklus 6-8 rokov nás prinútil očakávať novú verziu do roku 2023. Organizácia ISO však nedávno oznámilo svoje prekvapivé rozhodnutie ponechať normu ISO 9001:2015 tak, ako je.

ISO 9001 je jednou z najuznávanejších noriem na svete. Podľa najnovších údajov existuje 878 664 platných certifikátov týkajúcich sa 1 180 654 stránok po celom svete.

Norma je tiež základom mnohých priemyselných noriem, ktoré definujú požiadavky na systémy riadenia v odvetviach vrátane výroby automobilov, lietadiel a zdravotníckych pomôcok. Na vývoji a používaní systémov manažérstva kvality založených na norme ISO 9001 sa podieľajú desiatky miliónov ľudí na celom svete.

ISO 9001:2015 nezmenená – žiadna revízia

Toľko očakávaná norma ISO 9001:2023 bola zrušená. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) sa po prvýkrát rozhodla ponechať svoju najznámejšiu manažérsku normu – ISO 9001 – nezmenenú počas plánovaného procesu revízie.

V roku 2020 technická komisia TC176/SC2 vykonala systematickú revíziu normy ISO 9001:2015 .

Uskutočnila tiež prieskum medzi používateľmi ISO 9001. Účelom prieskumu bolo zhromaždiť názory koncových používateľov normy ISO 9001 na aktuálnu verziu normy a zabezpečiť ich predstavy o tom, aké nové požiadavky a oblasti by malo obsahovať ďalšie vydanie normy.

Okrem systematického preskúmania a výsledkov používateľského prieskumu TC176/SC2 zohľadnil:

 • Správa o budúcich koncepciách a integrite značky
 • Správa o možných vplyvoch revízie prílohy SL „Štruktúra na vysokej úrovni“ na ISO 9001

Výsledkom prieskumu bolo väčšinové hlasovanie za ponechanie normy ISO 9001:2015 bez zmeny. Po hlasovaní používateľov, internom posúdení a hlasovaní medzi svojimi členmi podvýbor schválil namiesto revízie potvrdenie ISO 9001:2015.

Ďalšia revízia: ISO 9001:2030

Rozhodnutie ponechať normu ISO 9001:2015 nezmenenú znamená, že ďalšia systematická revízia normy sa začne o 5 rokov, plus čas na preskúmanie a potom na samotný návrh, pripomienkovanie a vývoj 3 roky. Vzhľadom na zvyčajný čas na dokončenie revízie a proces vývoja a schvaľovania revízie bude ďalšie vydanie normy ISO 9001 pravdepodobne zverejnené v roku 2030.

Revízie ISO 9001 – história

Technická komisia ISO / TC 176 / SC 2 je zodpovedná za pravidelnú revíziu a revíziu ISO 9001. Cieľom je zachovať alebo zlepšiť použiteľnosť a relevantnosť normy vzhľadom na pokrok v technológii, zmeny v globálnom podnikateľskom prostredí a trendy v spoločnosti. Od prvého vydania v roku 1987 prešla norma ISO 9001 – 4 revíziami. Najaktuálnejšia verzia – ISO 9001:2015 – bola vydaná v roku 2015.

 • ISO 9001:1987 : prvé vydanie normy ISO 9001 bolo odvodené z vojenskej normy kvality a zameralo sa na výrobu. V skutočnosti existovali tri variácie pre rôzny rozsah obchodných činností: ISO 9001 pre spoločnosti, ktoré sa zaoberali návrhom, výrobou a servisom; ISO 9002 pre spoločnosti vo výrobe a servise; a ISO 9003 len pre konečnú kontrolu. Bez rozdielu medzi nimi boli bežne označované ako „ISO 9000“.
 • ISO 9001:1994 : prvá revízia pridala koncepciu preventívnych opatrení namiesto len kontroly zhody konečného produktu. Rovnako ako prvé vydanie, aj revízia z roku 1994 si vyžadovala dôkaz o súlade so zdokumentovanými postupmi, čo často viedlo k zbytočnej dokumentácii a byrokracii.
 • ISO 9001:2000 : Verzia z roku 2000 kombinovala ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 do jedinej, univerzálne použiteľnej normy, ktorá umožňovala výnimky z požiadaviek, ktoré sa na organizáciu nevzťahujú. Vydanie z roku 2000 zaviedlo okrem novej štruktúry aj mnohé radikálne zmeny. Predstavila napríklad koncepciu procesov a systémov a riadenia integrovaných procesov. Ďalšími významnými zmenami bola požadovaná účasť vrcholového manažmentu na novom systéme manažérstva kvality, používanie merateľných ukazovateľov na sledovanie výkonnosti a koncepciu neustáleho zlepšovania.
 • ISO 9001:2008 : Revízia z roku 2008 zaviedla iba niektoré nové znenie a objasnenia, ale žiadne nové požiadavky. Organizácie, ktoré správne interpretovali a aplikovali predchádzajúcu verziu, zostali skoro nedotknuté.
 • ISO 9001:2015 : Najnovšia verzia normy zaviedla novú štruktúru na vysokej úrovni (príloha SL) a obsahovala niekoľko nových a upravených požiadaviek , najmä koncepciu myslenia založeného na riziku .

Na základe histórie predchádzajúcich revízií môžeme s istotou očakávať, že z najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde k žiadnej aktualizácii normy pred rokom 2030. Dovtedy zostane v platnosti ISO 9001:2015.

Čo môžete očakávať od normy ISO 9001:2030?

Hlasovanie o preskočení revízie normy ISO 9001:2015 bolo v súčasnosti prijaté tesne. Cieľom prieskumu bolo nielen zistiť názory používateľov na aktuálnu verziu normy, ale aj zhromaždiť nápady, čo by sa malo zmeniť. Príspevky používateľov a priemyselných združení , ako aj diskusie s inými vplyvnými odborníkmi na kvalitu nás viedli k tomu, že očakávame nasledujúce zmeny v norme ISO 9001:2030:

 • Integrácia nových technológií vrátane rýchleho nárastu digitalizácie a využívania umelej inteligencie (AI) pri automatizovanom rozhodovaní
 • Zahrnutie etiky a integrity a zosúladenia s rozhodnutiami spoločnosti, činnosťami a interakciami so zainteresovanými stranami
 • Rozšírenie konceptu zákazníckej spokojnosti na celú zákaznícku skúsenosť
 • Obnovené zameranie na zabezpečenie kvality (to by tiež mohlo viesť k zvýšenému tlaku zákazníkov na získanie certifikácie ISO 9001, čo je vývoj, ktorý ISO určite ocení)
 • Objasnenia pre poskytovateľov služieb a posilnenie požiadaviek na služby (niektorí dokonca navrhujú samostatný štandard pre služby)
 • Ďalšie objasnenie, že QMS je neoddeliteľnou súčasťou obchodných procesov

Po zachovaní status-quo ISO 9001 po dobu 15 rokov je celkom možné, že revízia z roku 2030 bude obsahovať nejaké zásadné zmeny. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že povinná 10 bodová štruktúra normy bude pravdepodobne stále platná, a to významne môže obmedziť možné inovácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.