Aktuality

Hodnotenie výkonnosti a zlepšovanie v systéme manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001

ISO normy sú jednotné medzinárodné normy, ktoré majú rovnaké znenie a rovnakú platnosť vo všetkých krajinách, ktoré sa ich rozhodli akceptovať. Norma ISO 9001: 2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a

b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Medzi významné kapitoly normy ISO 9001:2015 patria kapitoly 9 Hodnotenie výkonnosti a kapitola 10 Zlepšovanie

ISO 9001 – kapitola 9 Hodnotenie výkonnosti

Kapitola 9.1. Monitorovanie , meranie , analýza a vyhodnocovanie, to sú činnosti vykonávané s cieľom zistenie skutočného stavu a výsledkov prebiehajúcich procesov. Je nutné zaistenie platných výsledkov. Určenie rozsahu a výberu činností a metód závisí od rizikovosti procesov a čiastkových operácií z pohľadu plnenie požiadaviek.

Spoločnosť musí hodnotiť efektívnosť a výkonnosť manažérskeho systému. Spoločnosť musí určiť metódy získavania, monitorovania a preskúmania stupňa vnímania zákazníkmi. Spoločnosť musí analyzovať a hodnotiť údaje a informácie z monitorovania a merania.

Sú uchovávané dôkazy o výsledkoch. Hodnotenie výkonnosti a efektivity sa týka tiež samotného QMS. Monitoruje sa aj spokojnosť zákazníkov – naplnenie miery splnenie ich požiadaviek a očakávaní. Vyžaduje sa systematický prístup k nastaveniu procesného riadenie . Sledovať vhodné ukazovatele je kľúčové .

Kapitola 9.2 Interné audity, sú účinným nástrojom overovanie . Sú vykonávané v daných intervaloch s cieľom získanie informácií o stave systému manažérstva kvality, efektivite jeho zavedenia a udržiavania . Poskytujú informácie potrebné na realizáciu nápravných opatrení , v nadväznosti na proces zlepšovania . Ako návod na realizáciu interného auditu môže poslúžiť norma ISO 19011.

Spoločnosť musí v plánovaných intervaloch vykonávať interné audity, musí sa plánovať, vytvoriť, implementovať a udržiavať program auditu, definovať kritériá auditu a predmet pre každý audit, vyberať audítorov a vykonávať audity tak, aby bola zabezpečená objektívnosť a nezávislosť, zabezpečiť vydávanie správ z auditu, prijímať nevyhnutné nápravy a nápravné opatrenia, uchovávať zdokumentované informácie.

Kapitola 9.3 Preskúmanie systému manažmentu je vykonávané ku zistenie trvalej vhodnosti, primeranosti , efektívnosti a zladením so strategickým zameraním organizácie . Využiť možno informácie získané v priebehu monitorovanie a hodnotenie procesov . Cenné údaje poskytujú zistené informácie o spokojnosti zákazníka a spätnej väzby od zainteresovaných strán . Zhodnotí sa napríklad miera splnenie cieľov kvality, výkonnosť procesov , úroveň zhody , nezhody a nápravné opatrenia , výsledky auditov . Miera naplnenie sa hodnotí bodovacou stupnicou .

Vedenie spoločnosti musí v plánovaných intervaloch preskúmavať manažérsky systém, musia sa uchovávať zdokumentované informácie ako dôkaz výsledkov preskúmaní manažmentom.

ISO 9001 kapitola 10. Zlepšovanie

Aby mohol ľudský druh v minulosti obstáť vo skúške časom, zaujať miesto pána tvorstva a vytvoriť svet , taký aký ho dnes poznáme, musel preukázať schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa vonkajším podmienkam. Bol obdarený rozumom, vďaka ktorému mohol sám seba i prostredie okolo seba neustále pretvárať a meniť na svoj obraz.

Snaha o neustále zlepšovanie sa stala hnacím motorom, vďaka ktorému sa mohol odlíšiť od zvyšku živočíšnych druhov a obstáť medzi nimi, ako svojimi konkurentmi. Nie inak je tomu aj dnes. Neustále a trvalé zlepšovanie je podmienkou prežitie vo svete plnom konkurencia. V biznise toto pravidlo platí dvojnásobne.

Tento princíp krásne vystihuje, notoricky známe a pri tejto príležitosti často citovanej nerudovskej príslovie „ Kto chvíľu stál, už stojí ďaleko “. K tomu sa dobre hodí už spomínaný PDCA cyklus.

Rozumných dôvodov ospravedlňujúcich nutnosť neustáleho zlepšovanie, možno nájsť celý rad. Rastúci požiadavky zákazníkov spolu s tlakom na znižovanie nákladov a maximalizáciu ziskov , patrí k najčastejšie uvádzaným dôvodom. Narastajúce konkurencia na trhu, idúca ruka v ruke s rozvojom vedy a techniky núti organizácia vyvíjať aktivity smerujúce na zlepšenie. Tie majú umožniť nielen udržať krok, ale tiež byť najlepšie o krok vpred pred tými , ktorí na meniace sa vonkajšie podmienky ešte nezareagovali. Je potrebné aktívne zapojenie ľudských zdrojov do plnenia cieľov organizácie.

V prípade výskytu nezhody je spoločnosť povinná prijať opatrenie na jej riadenie a nápravu, prijať opatrenia na predchádzanie opakovaných nezhôd, implementovať akékoľvek potrebné opatrenie, preskúmať efektívnosť akéhokoľvek prijatého nápravného opatrenia, ak je potrebné aktualizovať riziká a príležitosti, prípadne urobiť zmeny v manažérskom systéme. Spoločnosť musí uchovávať zdokumentované informácie v súvislosti s nezhodami a nápravnými opatreniami.

Spoločnosť musí trvalo zlepšovať vhodnosť, primeranosť a efektívnosť manažérskeho systému.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.